simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܟܬܝܒܬܝ̈ . ܐ
SevAnt:madHym ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܗ̇ܠܟ ܐܢܬ ܥܠ ܟܢܦܐ̈ .
SevAnt:madHym ܩܣܘ ܒ ܟܕ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܫ̇ܡܝܢܐ
Shub:BookGifts ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܒܟ ܕܫܪܝܪ ܐܢܬ . ܟܬܝܒ ܗ̣ܘ
SynWestSyr . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܗܢܘܢ
SynWestSyr . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܢܛܘܪܬܐ
SynWestSyr . ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܬܠܬ̈ X ܙܒܢܝܢ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܝܝX· ܕܠܡܐ ܠܡ ܐܢܬ ܫܩܠܬܝܗܝ ܂ ܘܐܝܟܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܠ ܢܦܫܟ ܡܣܗܕ ܐܢܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܃ ܐܠܐ ܡ̇ܢ
ThdrMops:ComPs ܓܘܣܝ ܐܢܬܘ . ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܠܝ ܡܥܕܪܢܐ
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܗܕܐ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܒܨܐ : ܠܐ
Tim1:Epist ܕܐܢܫܝܢ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܐܡܝܢܘ ܟܬܘܒ
Tim1:Epist ܢܘܟܪܝܐ ܘܐܟܣܢܝܐ ܃ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܩܢܐ ܟܠܗ
Tim1:Epist ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ ܐܢܬ : ܘܐܦ ܐܢܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܝ ܐܢܬ ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܇ ܕܠܐ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܒܠܒܘܫ ܦܓܪܟ
Tim1:Epist ܝ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܟ̇ܦܢܝܢ
sugDeath&Satan ܬܣܒܪ ܡܘܬܐ ܕܡܘܬܐ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܛܠܠܐ ܐܢܬ