simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܬܚܘܐ ܪܦܓܪܗ ܪܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܕܚܫܘܫܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܕܝܢ . ¹¹ܟܬܒܬ ܓܝܪ ¹²ܫܪܒܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ . ܟܕ ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܕܬܫܪܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ ܕܡܪܢ ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ XXX X ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܚܒܠ ܕܡܢ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ⁸ܡܬܝܕܥܐ .
SevAnt:LuqJul . ²ܕܠܐ ܬܗܘ ܒܢܣܝܘ̈ ܢܐ . ܬܬܥܝܪ ܕܝܢ ܒܨܠܘܬܐ̈ . . ܡܠܦܝܢ ܐܢܬ ¹ܡܩܪܒ ܗ̣ܘܐ . ܕܨܝܕ ܒܥܘܬܟ ܢܪܟܢ ܠܡܫܡܥܬܗ ܕܐܒܐ . ܕܬܐܠܦ
SevAnt:LuqJul ܒܥܝ ܘ XX X XX1ܥܡ̣ܪ . - . . ܘܗ̇ܝ ܕܒܨܘ ܟܬܒܐ̈ . . - . ܘܟܕ ܐܢܬ ܕܪܘܚ . ܘܗ̇ܝ ܕܐܠܐ ܬܗ ܐܦ ܠܐ ܬܣܬܟܠܘܢ . . . ܘܗ̇ܝ ܕܐܢ ܒܥ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܕܐܠܗܐ . ¹0ܨܒ̇ܐ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܡܐ ܕܡܢܗ ܡܫܬܐܠ ܗܘܐ ܘܡܛܠܬܗ ܐܢܬ ܟܕ ܗܕܐ ܐܡܪ . ܟܐܐ ܒܦܛܪܘܣ ܘ XXXXܩ ܠܗ . ܕܠܐ ܡܬܪܥܐ
SevAnt:LuqJul XX . -- ⁸ܢ̇ܝܩXXܩXXXXXܝX . Xܝ . . ܩXX -- ⁷ܕܡܢ ܒܩܪܐ ܐܢܬ . ܘܒܕܓܘ ܘܟܕ ܠܗܕܐ ܡܫܘܕܥ ܗ̣ܘܐ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ . ܕܗܘ̣ܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܠܗ̇ ܠܘܬ X ܗܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܚܫܘܫܐ ܒܒܣܪ . ܐܝܬ ܐܢܬ ܒܚܝܪܬܐ ܢܥܒܕ . ܟܬܒܬ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܣܟ ܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܐܡܪ ܐܢܘܢ ܠܚܫܐ̈ ܚܒܠܐ . ܟܕ ܟܐܡܬ ܥܡ ܐܢܬ X ܗܢܘܢ ܕܡܘܕܝܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܚܫܘܫܐ ܒܒܣܪ . ܐܝܬ ⁷ܕܝܢ ܡܬܚܡ
SevAnt:LuqJul . ܘܥܡܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܐܝܬ ܥܡܟ ܩܫܐ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܣܘ XXX X X ܗܢܐ . ܠܐ ܐܢܬ ܣܓܝܐܘ ܕܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ - ܒܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬ
SevAnt:LuqJul ܠܡܥܒܕܗ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܟ . - . ܒܬܪ ܕܡܠܟܗ ܕܐܦ ܕܝܢܐܐܚܪܢܐ̈̈ ܐܢܬ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܐܝܬ ܥܡܟ ܩܫܐ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܣܘ XXX X X ܗܢܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ
SevAnt:LuqJul ܠܚܘܕܝܟ . - . ܒܬܪ ܕܡܠܟܗ ܕܐܦ ܕܝܢܐܐܚܪܢܐ̈̈ ܢܩܝܡ . ܐܢܬ ܥܡܟ ܩܫܐ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܣܘ XXX X X ܗܢܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕܗ
SevAnt:LuqJul . ⁸ܡܘ ܕܝܢ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܠܐ̈ ܕܝܬܪܘܢ ⁹ܗ̇ܘ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚܒܠ
SevAnt:LuqJul ܐܗܦܟܬ X Xܦܝܟܝ̈ ܡܢܝ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܠܒܣܬܪܟܝ ܬܗܦܟܝܢ . ܐܢܬ ܐܘܪܫܠܡ . Xܢܘ ²ܢܕܚܠ ܥܠܝܟܝ . ܡܢܘ ܢܗܦܘܟ ܠܫܠܡܟܝ .
SevAnt:LuqJul ܕܠܘ ܟܠ ܫܥ ܐܡܝܢ ܗ̣ܘܐ ܨܐܕܝܗܘܢ . ܘܠܐ ¹0ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܝܡܬܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ . ⁹ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܀ ܐܟܚܕܐ ܦܓܪܐ ܪܘܚܢܐ ܐܟܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ ܠܐ ܐܢܬ --⁴ܘܠܝܬܘܗܝX-- ³ܐܡܝܪX --²ܩܡ . ܝ¹¹ ܣܡܬ ܓܝܪ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܐܢܫ ܠܝܬ ܕܐܡܪ ܠܘܒܒܠ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܡܘܕܐ ܕܦܓܪܗ ܐܢܬ ܙܕܩܐܝܬ . ܠܡܢܐ ܡܛܘܠ ܛܡܐܘܬܐ ܘܙܘ̈ ܪܝܘܓܬܢܐ̈ ܡܡܠܠ
SevAnt:LuqJul ܕܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܒܩܪܢܐ ܕܦܪܝܣܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܐܢܫ ܡܬܚܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܕܡܘܕܐ ³ܘܕܩܕܝܫܘܬܐ⁴ ܐܢܬ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܩܕܝܫܘܬܐ . ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܒܬܪ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܥܪܩܝܢ̈ ܘܠܐ ܠܕܝ̣ܢܐ . ܠܗܢܐ ܚܘܒܐ ܝܗ̣ܒ ܐܢܬ ܕܝܢ ܩܝܡܬܐ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬܗ̇ ܕܒܓܠܝܐ ܬܬܣܝܡ . ܒܫܠܝܐ ܪܗ̇ܛ
SevAnt:LuqJul ܦܘܩܕܢܝ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܨ̇ܠܐ ܠܝ ܕܝܢ ܢܘܗܪܐ ⁸ ܘܢܝܚܐ ܕܡܢ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܕܘܝܕ . ܠܚܛܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܠܗܐܠܗܐ . ܠܡܢܐܐܢܬ ܡܦܫܩ