simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܥܡܠܐ ܐܝܩܐ . ܟܕ ܠܟܬܒܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܫܚܠܦ ܐܢܬ . ܠܘ ܓܝܪ ܚܕ ܐܢܬ ܠܐܝܕܟ . ܗܝ ܦܥܠܬܐ ܕܥܫܘܩܝܐ ܘܟܬܒܬ ܦܠܣܪܘܬܐ . ܠܡܢܐ ܡܦܩ
SevAnt:LuqJul . ܠܘ ܓܝܪ ܚܕ ܟܬܒܐ ܒܠܚܘܪ . . X ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܚܘܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܡܦܩ ܐܢܬ ܥܡܠܐ ܐܝܩܐ . ܟܕ ܠܟܬܒܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܫܚܠܦ
SevAnt:LuqJul ܠܟܬܒܐ ܝܝܫܪܝܪܐ ܗܟܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒܗ̇ܬ ܕܡܝܬܐ ܡܫܡܗ ܐܢܬ ܡܫܝܚܐ . ܐܦܢ ܚܫ ܒܒܣܪ ܘܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ ܡܛܠܬܢ . ܫܚܠܦܬܝܗܝ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܠܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ ܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܡܫܡܗ ܠܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ . ܒܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܡܦܠܓ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܡܢ ܡܝܘܬܘܬܐ ܠܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ . ܚܝܘܣܬܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܢܬ ܠܝ ܠܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ ܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܝܕ ܠܗ . ܘܡܢܟܪܐ
SevAnt:LuqJul ¹[ܝ⬩⬩ ]ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܨܝܕ ܗܢܐ . ²[ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܐܣܟ ܠܫܡܝܐ : ܬܡܢ ܐܝ]ܬܝܟ : ¹[ܘܐܢ ܐܚܘܬ ]ܠܫܝܘܠ ܩܪܝܒ X
SevAnt:LuqJul . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܦܪܫ ܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܦܓܪܐ . ܐܢܬ ܐܠܗܝܬܐ ܘܐܦ ܐܡܪܝܢ̈ ܓܝܕ̇ ܕܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܐܘ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܠܒܣܪܐ ܡܢܗ̇ ܕܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܘܟܕ ܡܥܡܨܝܢ̣ ܠܥܝܢܐ ܐܢܬ . ܐܬ̣ܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܪܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܘܕܐ
SevAnt:LuqJul ܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ . ܚܕܐ ܚܙܝܗ̇ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܒܪܐ ܘܕܐܒܐ . ܐܢܬ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܡܛܠܬܗ . ܠܦܘܬ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ . ܘܐܢ ܫܡ̇ܥ
SevAnt:LuqJul ܡܛܠܬܗ . ܕܒܟ̣ܐ ܘܐܬܟܡܪ ܘܐܬܥܝܩ . ܘܫܪܝ ܠܡܬܟܡܪܘ . ܐܢܬ ܠܒܪܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܫܡ̇ܥ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܚܘܝ . ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܘܡܢܗ ܘܥܠܘܗܝ . ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܬܘܒ ܡܛܠܬܗ . ܕܒܟ̣ܐ ܘܕܐܬܬܥܝܩ ܘܕܫܪܝ ܠܡܬܟܡܪܘ . ܐܣܬܟܠ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܫܡ̇ܥ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟܢܐ ܠܗ ܠܗܐ]ܡܪ ³[ܕܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝܐܠܗܐ ܠܐ ܕܚ̣ܠ ܐܢܬ . ܒܗܝܡܢܘܬ ܘܢܩܝܦܘܬܐ ܡܬܩܕܐ ܐܡ̣ܪ ²ܓܝܕ̇ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ̈ ܘܡܚܕܬ ܐܢܬ ܐܦ̇ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܕܡܝܢ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܕܘܝܕ ܡܙܕܡܪܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ . ܡܫܕܪ
SevAnt:LuqJul ܐܦ̇ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܕܡܝܢ ܠܗܠܝܢ . ܘܒܡܕܡ ܠܐ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܐܢܬ ܡܙܕܡܪܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ . ܡܫܕܪ ܐܢܬ ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ̈ ܘܡܚܕܬ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܡܦܩ ]ܒܪܘ[ܚܐ ܨܝܕ ]ܗܢܐ ܀ ⁴[ܘܒܗܢܐ ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܐܣܬܟܠ . ܐܬܐܡܪ ܓܝܪ ܠܟܝܢܐ ܕܒܕ ܐܢܫܐ . ܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܐܦܢ ܕܝܢ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܚܝܕ ܠܗ . ܠܐ ܡܫܬܪܝܐ ܗܘܬ ܝܝܗ̇ܝ ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܗ ܡܝܘܬܐ . ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ [ . . ]ܒܝܐ ¹¹ [ ] ¹0ܘܥܠ ܐܢܬ ܒܡܘܬܐ ܗܘܐ . ܠܗܢܐ ܡܫܒܚܝܢ ܚܢܢ X ܟܕ ܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܩܕܝܫ
SevAnt:LuqJul ܕܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܩܠܘܕܘܢܝܘܣ ܟ̇ܬܒ . ܘܐܢ ܙܕܩ ܕܐܝܟ ܐܢܬ . ܠܬܪ]ܝܢ̈ ܟܝܢܐ⁸[ܐܝܬܝܗ̇̈ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ . ܐܪܐ ܠܘ ܝ̇ܕܥ
SevAnt:LuqJul ܒܫܘܡܗܐ ܕܟܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܕܡܬܕܚܠܝܢ ܒܦܢܛܣܝܣ ܐܢܬ ܒܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܪ]ܫܢܝܬܐ . ¹[ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܕܚܠ