simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul X ܕܬܫܬܒܚ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ ܐܡ̇ܪ . ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ⁴ܠܒܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܝܟ . ܐܝܟܢܐ ܘܝܢ ܝܕ ⁵ܐܠܗܐ ܒܥ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܐܡܪܬ . ܕܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܚܫܘܫܐ ²⁸ܘܐܦ ܟܕ ܐܢܬ ²³ܗ̣ܘܐ . ܘܠܐ ܒܬܪܢܘܣ ²⁴ X ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܒܣܡ ²⁵ܗ̣ܘܐ . .
SevAnt:LuqJul ܚܫܘܫܐ . ܡܬܚܒܠܢܐ ܓܝܪ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܫܠܝ ܠܗ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܟܢ ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܘܠܐ ܚܫܘ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:LuqJul . ⁸ܕܠܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܬ XX X XX6ܗ̣ܘܐ . ܐܠܐ ܕܡܣܬܒܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܐܦ ܠܐ ⁷ܬܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܘܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ ܕ ܐܦ ܡܢܗ̇ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܛܝܬ ܘܡܢ ܗܢܘܢ ܚܫܐ̈ ܕܡܫܟܪܘܬܐ ܡܬܝܕܥܐ . ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܐ X ܚܫܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ ܘܩܕܡ ܩܝܡܬܐ . ܐܢܬ ܘܣܝܒܪ ܢܣܝܢܐ ܪܢܓܪܐ̈ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ̈ . ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܠܗܐܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܀ ܘܐܦ : ܐܪܡܝܐ : ܐܢܬ : ܟܕ : ܒܫܡܐ : ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܆ ܡܬܚܫܚ : ܗ̣ܘܐ : ܐܡ̇ܪ :
SevAnt:LuqJul ܘܕܣܓܝ ܫܟܝܪܢ̈ ܒܟܪܝܗܘܬܐ X ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܡܢ ܐܢܬ . . - . . ⁸ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܒܢܬ̈ X Xܩ ܣܟܠܬܐ̈ ܡܒܥ
SevAnt:LuqJul ¹³ܘܒܦܚܡܐ ܕܒܣܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . . ܓܥ̇ܪ ܕܝܢ ܐܦ ܒܪܫܝܥܐ ܐܢܬ ܡܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܕܝܠܗ . ܫܚܝܡܐ ܕܝܢ ¹²ܐܝܟ ܕܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܦܘܠܘܣ ܠܐܠܗܐ ܕܐܡ̇ܪ . ܕܐܨܛܠܒ ܒܡܚܝܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܚܝ ܒ ܐܢܬ : ܐܚܝܗ : ܠܒܣܪܗ : ܗ̇ ܕܣܝܒܪ : ܡܘܬܐ . ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܫܡ̇ܥ
SevAnt:LuqJul . ܕܠܐ ܐܝܬܘ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܒܣܪܐ ܡܝܘܬܐ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܐܢܬ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܘ ܒܡܨܥܬܐ . ܗܕܐ ⁵ܐܝܬܝܗ̇ ܕܬܚܘܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܝܬ ܘܕܐܬ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܬܬܠ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܦ ܐܢܬ ¹0ܐܬܥܗܕ . ܘܐܦ ܩܝܡܬܐ ܐ ܠܡܘܬܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥ
SevAnt:LuqJul ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܬܬܠ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕ ܡܢ ܚܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܐ ܠܡܘܬܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܕܡܝܬ ܘܕܐܬ ܝܗ̇ܒ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܚܡ ܘܢܐܡܪ . ܕܐܢ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܐܢܬ ܕܝܠܗ ܡܟܬܪܢܘܬܐ ܟܕ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܡܫܬܝܐ ܐ ܠܩܘܝܡܗ . - . ܚܙܐ
SevAnt:LuqJul ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܬܚܙܐ . ܕܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܪ XXXX⁰ ܐܢܫܐ ܐܢܬ . XX ܠܐ ܡܦܨܝܐ ܠܟ ⁷ܡܢ ܕܚܠܘܠܐ̈ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܡܬܪܡܐ X
SevAnt:LuqJul . ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܐܬܓܡܪ ܒܡܝܬܪܘܬܐ . ܝX Xܕܒܩܠܝܠ ܐܢܬ Xܒܩܫܝܘܬܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܟܕ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗ ⁹ܪܘܫܥܐ ܪܗ̇ܛ
SevAnt:LuqJul ܕܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܐܬܓܡܪ ܒܡܝܬܪܘܬܐ . ܝX Xܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܐܢܬ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܟܕ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗ ⁹ܪܘܫܥܐ ܪܗ̇ܛ ܐܢܬ . ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ¹²ܪܫܐ ܐܢܬ ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܕܝܠܢ ܩܒ̣ܠ . ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܡܕ ܐܬܕܡܝ ܐܢܬ ܕ XX0ܩ Xܐܬܟܪܗܢܢ ܒܗܝܢ . ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܐܣܝܐ ܕܢܥܒܪ : ܡܢܐ ܗ
SevAnt:LuqJul ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܕܝܠܢ ܩܒ̣ܠ . ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܡܕ ܐܬܕܡܝ ܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܐܢܬ ܒܗܝܢ . ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܐܣܝܐ ܕܢܥܒܪ : ܡܢܐ ܗ ܐܢܬ ¹²ܪܫܐ
SevAnt:LuqJul ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܦܓܪܐ ܐܪܥܢܝܐ . ܫܪܟ ܠܟ ܟܠ ܡܕܡ ܠܠܐ ܡܕܡ . ܐܢ ܐܢܬ ܠܘܬ ܫܪܪܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ⁵ܕܗܢܘ ܡܡܠܠܝ ܒܐܠܗܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܪܝܡ