simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܘܐܚܪܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܣܪܐ .
SevAnt:LuqJul ܐܢ ܒܣܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܢܨܪܝܐ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܐܠܗܐ ܩܪܐ ܐܢܬ . ܚܘܐ ܠܢ
SevAnt:LuqJul ܓܠܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ . ܕܬܬܪܥܐ ܘܠܐ
SevAnt:LuqJul ܟܕ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ
SevAnt:LuqJul ܟܕ ܫܚܝܡܐܝܬ ܣ̇ܐܡ ܐܢܬ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܣܪܐ ܠܐ
SevAnt:LuqJul ܒܫܪܪܐ ܥܢܬܐܝܬ ܕܚܩ̇ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܗ̣ܘ
SevAnt:LuqJul . ܘܒܝܬܟ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܪܘܫܥܗܘܢ . ⁸
SevAnt:LuqJul ⁸ ܠܢ ܪܫܐ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܗܘ
SevAnt:LuqJul : ]ܝܨܦ : ܐܢܬ X[ܕܬܬܪܥܐ . ܒܕܓܘܢ
SevAnt:LuqJul ܝܒܟܠ ܐܝܟܢܐ ܥ̇ܕܠ ܐܢܬ ܠܝ ܣܪܝܩܐܝܬ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠܝ XX XXX
SevAnt:LuqJul XXX 1 ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܥܠܝܟ ܐܝܟ ܕܫܘ̇ܐ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬ
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܓܠ ܐܢܬ . ܘܒܪܘܫܥܐ ܘܐܝܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܗܘܢܐ ܡܦܟܢ ܐܢܬ . ܟܕ ܢܩܦܘ
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܕܣܒܪܬ ܕܣ̇ܐܡ ܐܢܬ . ܒܕܡܘܬ ܢܫܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܐܢܬ ܟܕ ܡܫܬܒܪ ܐܢܬ . ܫܛ̇ܪ ܐܢܬ
SevAnt:LuqJul ܐܢܬ . ܫܛ̇ܪ ܐܢܬ . ܡܢܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܦܣܒܐ ܗܟܝܠ ܡܫܬܪܓܪ ܐܢܬ ܕܒܩܦܠܐܘܢ ܗܢܐ ܣܝܡ