simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܠܡܢܐ ܡܦܩ ܐܢܬ ܥܡܠܐ ܐܝܩܐ .
SevAnt:LuqJul ܠܟܬܒܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܫܚܠܦ ܐܢܬ . ܠܘ ܓܝܪ
SevAnt:LuqJul ܡܛܠܬܢ . ܫܚܠܦܬܝܗܝ ܐܢܬ ܠܟܬܒܐ ܝܝܫܪܝܪܐ ܗܟܢܐ
SevAnt:LuqJul ܕܐܠܗܘܬܐ . ܡܦܠܓ ܐܢܬ ܠܗ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܗ . ܘܡܢܟܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܡܢ ܡܝܘܬܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ]ܠܫܝܘܠ ܩܪܝܒ X ܐܢܬ ¹[ܝ⬩⬩ ]ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܐܘ ܐܢܬ . ܕܡܢ ܒܬܪ
SevAnt:LuqJul ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܣܪܐ ܡܢܗ̇
SevAnt:LuqJul . ܘܐܢ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܬܘܒ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܡܛܠܬܗ . ܕܒܟ̣ܐ
SevAnt:LuqJul ܡܝܘܬܐ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ
SevAnt:LuqJul ܐܢ ܕܝܢ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܬܘܒ ܡܛܠܬܗ .
SevAnt:LuqJul ܐܡ̣ܪ ²ܓܝܕ̇ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܠܗ ܠܗܐ]ܡܪ
SevAnt:LuqJul ܠܘܬܗ . ܡܫܕܪ ܐܢܬ ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ̈ ܘܡܚܕܬ
SevAnt:LuqJul ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ̈ ܘܡܚܕܬ ܐܢܬ ܐܦ̇ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ .
SevAnt:LuqJul ܐܢܫܐ . ܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ .
SevAnt:LuqJul ܗܘܬ ܝܝܗ̇ܝ ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ .
SevAnt:LuqJul ܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܘܠܗ ܡܝܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܐܪܐ ܠܘ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܩܠܘܕܘܢܝܘܣ
SevAnt:LuqJul ¹[ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܕܚܠ ܐܢܬ ܒܫܘܡܗܐ ܕܟܝܢܐ ܩܕܡܝܐ