simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܀ ܘܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܐܬܒܪܢܫ : ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܘܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܠܐ ܒܕܘܟ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܘܟ̇ܬܒ
SevAnt:LuqJul ܒܡܝܬܘܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ : ܘܡ̇ܥܠ ܐܢܬ ܠܡܘܬܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܕܒܣܪܐ ܐܢܬ ܡܛܘܠ ܚܝܠܐ̈ ܦܐܝܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪܘ ܒܙܩܝܦܐ : ܟܦܪ
SevAnt:LuqJul : ܡܛܘܠ ܚܝܠܐ̈ ܦܐܝܝ̈ ܠܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪܘ ܒܙܩܝܦܐ : ܐܢܬ : ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܚܪܝܬܐ ܘܓܘܢܝܬܐ ܀ ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ
SevAnt:LuqJul ܠܘܩܒܠ ܦܘܫܩܟ ܚܝܠܬܢܐ ¹ܕܓܠܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܕܗ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ . ܣ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܪܫܝܥܐܝܬ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ . ܘܚ̇ܒܟ ܐ ܠܐ ܝܠܝܦܐܝܬ . ܐܢܬ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܐܟܬܒܬ ܕܐܡ̣ܪ ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܡܒܠܒܠ
SevAnt:LuqJul . ܘܕܐܬܩܒܥ ܒܩܝܣܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܝܪܝ̈ ܬܐܘܡܐ ܐܬܓܫܫ ܘܠܐ ܐܢܬ . ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ XXܐܩܝܡ ܐܠܗܐ . ܘܐܦܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܙܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܦܪܣܝܬ ܡܟܣܢܘܬܟ ܘܩܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕܟܠܢܫ ܣܝܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܐܢܬ ⁵ܡܠܦ ܠܢ . ܟܕ ܡܬܚܡ ܙܒܢܐ ܨܒܘ . - . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqJul ܘܐܡ̇ܪܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܕܒܥܡܠܐܐܫܬܡܠܝ̈ ܒܡܝܬܪܘܬܐ . ܐܢܬ ܕܠܐ ܟܘܚܕܐ ܘܩܫܝܐܝܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗ ܪܘܫܥܐ ܪܗܛ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܡܢ ܒܣܪܐ . ܐܘ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܐܡܪ ܕܚܫ ܠܐ ܡܢܟܪܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܐܢܬ ܚܫܘܫܐ . ܡܕܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܘܚܫܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪ . ܝ ܐܘ ܓܝܪ ܡܫܠܚ
SevAnt:LuqJul . ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡXܐܡܪܢ̈ ܀ ܝ ܢܥܩܒ ܓ : ܝܪ : ܐܢ : ܫܦ̇ܪ : ܠܟ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܗ̇ܝ ܬܪܝܨܬܐ : ܘܡܢ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܝ̇ܠܦ
SevAnt:LuqJul ܠܗ̇ . ܗ̇ܝ ܕ ܩܕܝܡ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܘܬܐ ܫܪܝܪܐ . ܘܓ̇ܠܙ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܒܝܕ ܡܘܬܐ ܕܗܓܓܘܬܐ ⁴ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܠܩܝܡܬܐ ܗܓܓܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܒܗ ܒܦܓܪܐ . ܗ̇ ܕܒܗ ⁹ܗ̣ܘܐ ܐܘܚܕܢܗ ܕܡܘܬܐ . ܒܗ ܐܦ ܐܢܬ ܕܒܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܬܚܒܠ ܗ̣ܘ ܐܘܚܕܢܗ ܕܡܘܬܐ . ܘܫ̇ܬܩ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ : ܕܒܦܓܪܐ ܚܫܘܫܐ ܝܚܝܕܝܐ ܡܠܬܐ ܐܢܬ . ܠܘܓܝܪ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܪܫ̣ܝܬ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܬܘܕܐ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul : ܕܚܝܠܬܢܐ : ܬܥܒܕܢܘܗܝ ܠܗܘܢܐ : ܟܒ̣ܫ : ܠܒܣܪܐ : ܒܝܕ : ܐܢܬ . ܒܡܐܡܪܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܨܘ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܀ ܡܕܝܢ : ܨܒ̇ܐ :
SevAnt:LuqJul ܕܗܝܟܠܐ ܐܫܬܡܗ ܒܣܪܐ : ܠܐ ܬܛܘܫ ܒܗܘܢ ܒܚܫܐ̈ : ܨܐܬܐ ܡܕܡ ܐܢܬ ܡܠܬܐ : ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܒܣܪܐ ܡܬܙܝܥܝܢ ܟܝܢܐܝܬ : ܘܡܬܒܩܐ
SevAnt:LuqJul ܕܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܒܩܪܢܐ ܕܦܪܝܣܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ : ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܣܟܠܐܝܬ : ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܐܢܬ ܐܢܫ ܡܟܣ ܡܬܘܡ : ܠܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ X ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܗܕܐ .
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ̈ . ܘܐܝܬܝܟ ܡܫܟܚܢܐ ܐܢܬ ܠܬܛܪܐ ܕܪܘܫܥܗܘܢ̈ ܐܫܬܝܬ ܕܬܨܛܢܥ ܠܘܩܒܠ ܫܪܪܐ ܡܡܪܚ
SevAnt:LuqJul ܐܠܐ ܕܬܪܫܥ : ܘܒܠܫܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܪܥܐ ܟܠܡܕܡ ܬܐܡܪ : ܟܕ ܠܐ ܐܢܬ ܘܡܪܚܐ ܘܓܘܡܕܢܐ ܘܠܐ ܝܠܝܦܐ : ܘܕܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܝܕܥ̇
SevAnt:LuqJul ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܕܝܠܢ ܩܒ̣ܠ . ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܡܕ ܐܬܕܡܝ ܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܐܢܬ ܒܗܝܢ . ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܐܣܝܐ ܕܢܥܒܪ : ܡܢܐ ܗ ܐܢܬ ¹²ܪܫܐ