simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܡܥܗܕܢܘܬܐ̈ . ܘܕܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܬܣܝܡ ܠܗܝܢ ܐܢܬ ܕܢܬܟܬܒܢ ܠܟ ܬܬܒܥ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܝܠܟ XXXXX X ܗܘܬ ܕܟܕ ܠܐ ܡܦܣ
SevAnt:LuqJul ܕܦܪܣܝܬ ܡܟܣܢܘܬܟ ܘܩܕܡ ܥܝܢܐ̈ ܕܟܠܢܫ ܣܝܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܐܢܬ ⁵ܡܠܦ ܠܢ . ܟܕ ܡܬܚܡ ܙܒܢܐ ܨܒܘ . - . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqJul ܟܬܝܒܬܝ̈ . ܐ ܐܢܐ ܓܝܪ ܣܢܐ ܓܪܐ ܐܝܬܝ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ¹0ܚܝ ܐܢܐ . ܘܗܢܐ ܐ̇ ܣܐܩ̇ ܐܢܐ . ܠܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:LuqJul ܒܣܢܝܐ ܠܒܬܘܠܬܐ . ܐܪܐ ܒܢܘܪܐ ܠܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܐܢܬ . ܡܙܗܪܐ ܘܠܐ ܡܘܩܕܐ . ܡܥܕܪܐ ܘܠܐ ܡܟܝܐ . ³ܐܪܐ ܠܐ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܢܗܝܢ ܬܬܠ ܟܠ ܦܪܘܣ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܒܪ ܡܢ ܚܫܐ ܐܢܬ ܐܣܗܕ . ܐܢ ܡܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܡ̇ܥ ܐ ܘܕܡܝܬ ܘܕܐܬܝܠܕ . ܝܗ̇ܒ
SevAnt:LuqJul ܠܗ̇ XXXXX X ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܬܫܟܚ ܕܚܫܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܕܐܬܙܝܥܘ ܐܢܬ ܗܠܝܢ . ܘܟܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܫܐܝܬ ܚܕܐ ܚܕܐ ܐܣܬܥܪ . ܟܕ ܡܠܚܡ
SevAnt:LuqJul ܚܛܝܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣ̇ܒܠ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ¹⁰ܘܐܚܝܟ̈ ܐܢܬ ܩܫܝܐ . ܘܠܘܬ ܢܦܫܝ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ . ܡܢܐ ܬܡܝܗܐXXXXXX ܐܢ
SevAnt:LuqJul ܒܢ̇ܐ ܐܢܬ ܠܫܘܪܐ : ܘܐܢܬ : X ܗ̇ܘܐ : ܐܢܬ : ܠܗܘܢ : ܡܠܟܐ : ܐܢܬ : ܘܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܬܚܫܒܝܢ : ܐܢܬܘܢ : ܕܬܡܪܕܘܢ : ܡܛܠ : ܗܕܐ :
SevAnt:LuqJul ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܕ̇ ܘܩܕܡ ܚܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܠܒܣܪ ܕܡܪܢ . ܠܐ ܐܢܬ ܨܝܕ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܐ ܐ
SevAnt:LuqJul ܠܘܩܒܠ ܦܘܫܩܟ ܚܝܠܬܢܐ ¹ܕܓܠܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܕܗ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ . ܣ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܬܚܒܠܢܐ . ܠܐ ܡܬܩܪܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܣܘ ܕܝܠܟ ܗ̇ܘ ܐܢܬ . ܘ ܗ̇ܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܒܡܬܚܒܠܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܗ̇ܘܐ . ܕܚܒܠܐ ܕܝܢ ܕܟܒܝܫܘܬܐ . ¹ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܬܬܦܫܟ ܡܟܝܠ . ܐܝܟܢܐ ܚܝ̇ܐ ܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܣܟܐ . ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܡܥ
SevAnt:LuqJul ܘܫ̇ܐܛ ܐܢܬ . ܘܡܣܠܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬ ܕܡܚܕܐ ܕܡܦܪܚ ܢܦ̇ܠ . ܐܘ ܐܝܟ ܛܠܢܝܬܐ ܕܥܒܪܐ . ܠܐ ܡܥܒܪ
SevAnt:LuqJul ܡܠܬܐ ܥܠܘܗܝ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܘܠܕܝܢܐ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܠܗ ܩܕܡܝܟ . ܐܢܬ . ܠܐ ܡܥܒܪ ܐܢܬ ܘܫ̇ܐܛ ܐܢܬ . ܘܡܣܠܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܕܥ̇ܒܕ
SevAnt:LuqJul ܕܬܥܩܒ . ܩܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܢܝܢ ܡܠܐ̈ ܢܩܝܦܐܝܬ ܗܢܐ ܢܝܫܐ ܀ ܒܪ : ܐܢܬ ܘܐܦܢ ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܝ̣ܐ . ܘܢܬܗܦܟ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܠܗ̇ܕܐ ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܥܘܠܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܬܬܩܪܐ . ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܘܕܘܝܕ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܝܕܥܬ ܓܝܪ ܕܡܛܠܡ ܛ̇ܠܡ
SevAnt:LuqJul ܕܬܕܘܢ ܠܥܡܐ ܡܬܡܢܝܢܐ . ܥܠ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܠܐ ܬܬܠ ܐܢܬ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚܒܠ ܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ . ܐܢ ܠܚܘܕܝܟ ܒܥ̇ܐ
SevAnt:LuqJul : ܕܚܝܠܬܢܐ : ܬܥܒܕܢܘܗܝ ܠܗܘܢܐ : ܟܒ̣ܫ : ܠܒܣܪܐ : ܒܝܕ : ܐܢܬ . ܒܡܐܡܪܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܨܘ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܀ ܡܕܝܢ : ܨܒ̇ܐ :
SevAnt:LuqJul . ܗ̇ܘ ܕܦܠܚܝ̈ ܠܚܒܠܐ ܩܪܐ ܠܗܢܘܢ ܢܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܐܪܕܝ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ . ܦܠܚ ܠܚܫܐ̈ ܓܝܪ ܡܬܩܪܐ ܐܢܬ ܐܦ
SevAnt:LuqJul ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܦܘܠܘܣ ܘܠܐܠܗܐ ܡܠܬ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܡܚܠܛ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܚܫܐ̈ ܐܬܓܡܪ ܘܒܬܪ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܗܟܝܠ ܡܦܫܩ