simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܠܝ ܣܪܝܩܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡ̇ܢ ܕܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܡܠܦܢܐ ܦܣܩܬ ܟܕ ܐܢܬ ܠܝ ܗܟܝܠ ܠܡܐܡܪ ܨܝܕ ܝܘܠܝܢܐ . ܗܘ ܬܥܝܫ ܝܒܟܠ ܐܝܟܢܐ ܥ̇ܕܠ
SevAnt:LuqJul . ܡܛܠ ܚܣܝܪܘܬ ܗܘܢܟ ܘܡܛܠ ܪܘܫܥܟ ܕܝܠܟ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܓܠ ܐܢܬ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ ܬܫܬܘܐ . ܐܠܐ ܡܢܘ ܕܢܬܐܒܠ ܥܠܝܟ ܐܝܟ ܕܫܘ̇ܐ
SevAnt:LuqJul . ܒܕܡܘܬ ܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܪܘܡܬܢܝܬܐ̈ ܕܒܐܓܪܐ ܩܝܡܢ . ܐܢܬ ܕܒܡܚܠܨXܬ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ . ܠܣܗܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܒܪܬ ܕܣ̇ܐܡ
SevAnt:LuqJul ܕܒܩܦܠܐܘܢ ܗܢܐ ܣܝܡ ܐܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ]ܐܬܐ XX XX X X ܐܢܬ ܐܬܚܘܝ ]ܒܝܕ ²[ܩܝܡܬܐ . ܐܝܢܐ ܦܣܒܐ ܗܟܝܠ ܡܫܬܪܓܪ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܠܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ . ܡܢ ܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܡܫܡܗ ܠܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ . ܒܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܡܦܠܓ
SevAnt:LuqJul ¹[ܝ⬩⬩ ]ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܨܝܕ ܗܢܐ . ²[ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܐܣܟ ܠܫܡܝܐ : ܬܡܢ ܐܝ]ܬܝܟ : ¹[ܘܐܢ ܐܚܘܬ ]ܠܫܝܘܠ ܩܪܝܒ X
SevAnt:LuqJul . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܦܪܫ ܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܦܓܪܐ . ܐܢܬ ܐܠܗܝܬܐ ܘܐܦ ܐܡܪܝܢ̈ ܓܝܕ̇ ܕܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܐܘ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܚܘܝ . ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܘܡܢܗ ܘܥܠܘܗܝ . ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܐܦ̇ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܕܡܝܢ ܠܗܠܝܢ . ܘܒܡܕܡ ܠܐ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܐܢܬ ܡܙܕܡܪܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗ . ܡܫܕܪ ܐܢܬ ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ̈ ܘܡܚܕܬ
SevAnt:LuqJul ܕܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܩܠܘܕܘܢܝܘܣ ܟ̇ܬܒ . ܘܐܢ ܙܕܩ ܕܐܝܟ ܐܢܬ . ܠܬܪ]ܝܢ̈ ܟܝܢܐ⁸[ܐܝܬܝܗ̇̈ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ . ܐܪܐ ܠܘ ܝ̇ܕܥ