simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܒܫܪܪܗ ܕܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܫܘܫܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܐܢܬ ܓܕܫܝܢ ܡܚܡܣܢ ܒܗ̇ܝ ܨܒܝܢܝܬܐ . ¹³ܠܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܟܦܪ
SevAnt:LuqJul . ⁸ܡܘ ܕܝܢ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܠܐ̈ ܕܝܬܪܘܢ ⁹ܗ̇ܘ ܕܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚܒܠ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܟܕ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐܐܠܗܝܬܐ ܬܘ- ܐܢܬ ܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܣܝܟܗ̇ Xܝ ܠܡܝܘܬܘܬܐ ¹²ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܬܚܙܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܪ ܐܢܬ ܠܐ ܡܦܨܝܐ ܠܟ X ܡܢ ܕܚܠܘܠܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ . ܠܐ ܡܬܪܡܐ
SevAnt:LuqJul ܠܢܦܫܟ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ . ⁵ܡܢ : ܕܐܡ̣ܪ : ⁶ܠܗ : ܐܢܬ . ܘܟܕ ܡܢ ܦܠܓܗܝܢ ܡܚܘܝܬ ⁴ܠܗ ܠܙܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܓܢܒ ܐܢܬ . ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܢܬ . ܠܦܓܪܗ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܕܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܘܡܡܠܠ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܒܪ ܐܢܫܐ ²ܪܝܢ ܙܕܩ̇ ܗܘ ܕܢܬܟܠܠ ܥܡ ܐܢܬ ܕܒܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ¹ܕܬܫܪܐ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܕܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐ ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul : ܘܕܣܓܝ ܟܪܝܗܢ̈ ܒܫܟܝܪܘܬܐ . ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܗܟܢܐ ܀ ¹ܐܘ ܡܝܬܪܐܐܡ̇ܪܐܢܐ : ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܣܟܠܬܐ̈ ܡ̇ܒܥ
SevAnt:LuqJul : ܘܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܡ̇ܐܢܝ ܗ̇ܘ ܦܪܣܝܐ : ܘܥܡ ܟܘܠܗ̇ܓܘܕܗܘܢ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܣܝܡ ܥܡ ܡܪܩܝܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܦܢܛܘܣ ܡܬܬܣܝܡ
SevAnt:LuqJul ܚܛܝܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣ̇ܒܠ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ¹⁰ܘܐܚܝܟ̈ ܐܢܬ ܩܫܝܐ . ܘܠܘܬ ܢܦܫܝ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ . ܡܢܐ ܬܡܝܗܐXXXXXX ܐܢ
SevAnt:LuqJul ܘܫ̇ܐܛ ܐܢܬ . ܘܡܣܠܐ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬ ܕܡܚܕܐ ܕܡܦܪܚ ܢܦ̇ܠ . ܐܘ ܐܝܟ ܛܠܢܝܬܐ ܕܥܒܪܐ . ܠܐ ܡܥܒܪ
SevAnt:LuqJul ܠܗܘܢ ܘܠܡܘܬܐ ܘܦܪܘܩܝܐ̈ ܨܒܝܢܝܐ̈ ¹ܕܝܠܢ : ܘܒ̇ܕܐ ܐܢܬ ܐ ܐܢܬ ܠܐ ܚܠܝܡܘܬܐ ܕܠܐ ܗܘ ܕܬܪܥܝܬܟ . ܟܕ ܓܝܪ ܨܝܕ ܦܢܛܣܝܐ ܡܝܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܡܠܦܢܐ ܕܦܢܛܣܝܐ : ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܝܠܗ ܘܕܗܠܝܢ ܐܢܬ ܒܚܫܐ . ܬܫܒܘܚܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܫܘܠܡܗ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܀
SevAnt:LuqJul . ܘܕܐܬܩܒܥ ܒܩܝܣܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܝܪܝ̈ ܬܐܘܡܐ ܐܬܓܫܫ ܘܠܐ ܐܢܬ . ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ XXܐܩܝܡ ܐܠܗܐ . ܘܐܦܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܙܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܠܚܪܡܐ . ܕܒܡܠܐ̈ ܛܝܫܬܐ̈ ܒܕܡܘ ܣܡܐ ܩܛܘܠܐ ܠܡܪܝܪܘܬܐ ܐܢܬ ܘܚܝܐ̈ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܡܐ . ܘܕܥܠ ܪ ܡܢ ܩܛܝܪ ܡܝܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܒܩܪܢܐ ܕܦܪܝܣܗ ܕܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ . ܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܣܝܡܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܫܡܗ ܠܗܝܢ ܗ̣ܘ ܀ XXX XX8ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ . ܦܣ̇ܩ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢ ܒܣܪܗXXXXX 1 ܘܡܢ ܓܪܡܝܗ̇̈ ܐܬܒܣܪ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܬܚܘܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܟܠܗ ܫܩ̣ܠ . ܐܠܐ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܡܠܐ̈ ܕܣܪܝܢ̈ ܡܢ ܟܠܗ ܪܘܫܥܐ : ܙܕܩ̇ ܠܡܪܢܐ : ܐܢܬ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܫܐ : ܡܛܠ ܨܒܘܬ ܗܕܐ ܕܣܝ̣ܡܐ : ܟ̇ܬܒ
SevAnt:LuqJul ܕܠܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܚܝܕ ܠܗ ܐܢܬ ܣܒܠ ܐܦ ܗܢܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܬܪܥܝܬܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܚܡܨ