simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܣܝܡܐ ²ܒܡܨܥܬܐ . ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܡܛܠ ܐܢܬ : ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܢ ܫܒ̇ܩ ܐܢܐ ܕܢܕܘܥܘܢ . ¹ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܪܚܩ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܘܗܟܢܐ ܩܒܠܗ ܚܒܠܐ ܠܦܓܪܐ . ܟܕXXXXX11 ܐܢܬ XX ܥܦܝܦܬܐ ܕܚܘܝܒܐ ܝܗ̣ܒ . ܘܠܥܦܪܢܐ ܡ̇ܢ ܐܡܕ̇ ܕܥܦܪܐ ¹⁴
SevAnt:LuqJul ܚܡܪܐ : ܐܟܚܕܐ ܠܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܪܘܫܥܐ ܬܬܝܒ : ܘܡܛܘܠ ܝܘܬܪ ܐܢܬ ܬ ܐܓܪܐ ܩܠܝܠ ܩܘܠܐ̈ : ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܐ ܟܕ ܫܬ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܕܒܝܕ ܫܛܘܪܘܬܟ ܡܣܠܝܬܐ : ܬܙܥܙܥ ܠܣܒܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ : ܐܢܬ ܗܘܬ : ܫܪܟܐ ܗܘܬ ܠܠܐ ܡܕܡ ܀ ܢܘܚ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܡܪܚ
SevAnt:LuqJul ܠܫܪܪܐ ܕܬܪܥܝܬܟ ܡܣܠܝܬܐ ܬܥܠ . ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܟܪܘܙܐ̈ ܐܢܬ . ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܟܬܒܬ ܡܬܝܕܥܐ . ܓܠܝܐܝܬ ܓܝܪ ܥܫܩ
SevAnt:LuqJul ܡܓܕܦܢܐܝܬ ܥܫܩ ܐܢܬ ܠܗܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪܘ ܕܠܚܒܠܐ ܫܪܟܘ ܐܢܬ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܗ̣ܘ ܡܘܬܐ ܕ ܠܫܢܬܐ ܡܬܬܩܢ ܗ̣ܘܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܢܚܬ . ¹ܐܝܟܢܐ ܕܩܕ ܐܡܪܬ . ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܕܡܐܢܝ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܬܛܪܐ ܐܚܪܢܐ ܡܬܦܪܣܐ
SevAnt:LuqJul . ܕܣܛܪ ܡܢܗ̇ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ ܒܪܟܝܢܢ . ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ . ܕܠܚܫܐ̈ ܐܢܬ ܘܕܪܘܚܐ . ܦܫ̇ܩ ²ܗܟܝܠ ܕܥܡ ܚܛܝܬܐ ܐܝܢܐ ܚܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܫܡܗ
SevAnt:LuqJul XXXXX 0ܐܠܐ ܕܢܦ̇ܠ ܐܢܬ ܒܓܘܡܨܗܘܢ ܕܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘ ܕܡܒܠܒܠܝܢ ܟܝܢܐ̈ : ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܘܛܬܐ . ܘܡܘ ܘܨܥܪܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܟ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܕܝܟ ܒܥܕܬܐ ܐܢܬ . ܘܬܪܝܨܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ ܠܪܘܫܥܟ : ܘܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡܦܩ
SevAnt:LuqJul ܒܗܘܢ ܢܟܕ ܒܗܘܢ ܒܙܒܢܐ̈ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܚܫܐ̈ ܦܪܘܩܝܐ̈ ܐܢܬ : ܘܥܡ ܝ XXXX ܦܢܛܣܝܣܛܐ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܡܬܪܥܐ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܢܬ ܝܢܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܗܠܝܢ . ܫܠܝܛ ܐܢܬ ]ܘܐܒܐ . ²[ ܘܒܪ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܐܢܫܘܬܐ . ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul : ܡܢ ܟܠܗ̇ ܪܓܘܫܘܬܐ ܓܠܝܙ ܐܢܬ . ܒܗ̇ܘ ܛܘܡܣܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܢܬ ܠܘ ܢܦܫܟ ܩܐܡ ܐܢܬ ܟܕ ܠܒܓܠܝܟ̈ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ ܘܡ̇ܕܫ ܐ ܘܗ̇ܦܟ
SevAnt:LuqJul . ܟܐܢܐܝܬ ¹ܥܠ ܪ ܡܗܦܟ ܐܢܬ ܠܗ ܠܚܪܡܐ . ܟܕ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܐܢܬ ܨܐܕܝܟ ܒܥܕܬܐ ܕܐܪܬܪܟܣܘ̈ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܐ ܕܟܠܢ ܫܐܦ
SevAnt:LuqJul . ܠܘ ܓܝܪ ܚܕ ܟܬܒܐ ܒܠܚܘܪ . . X ܐܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܚܘܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܡܦܩ ܐܢܬ ܥܡܠܐ ܐܝܩܐ . ܟܕ ܠܟܬܒܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܡܫܚܠܦ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܣܪܗ ܕܡܪܝܐ : ܐܡ̣ܪܬ ܐܢܬ ܒܣܦܝܩܘܬ ܗܘܢܟ : ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܕܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . ܠܗ̇ܝ ܕܠܘ ܙܟܘܬܐXXXXX X ܩܛܝܪܝܬܐ ⁵ܐܠܐ ܟܐܢܬܐ ܢܙܟܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܛܥܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܬܐ . ܘܥܠ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܡܚܝܠܘܬܐ ܚܫ̇ܒ
SevAnt:LuqJul ܠܘܩܒܠ ܦܘܫܩܟ ܚܝܠܬܢܐ ¹ܕܓܠܬܐ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܕܗ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ . ܣ̇ܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܘ ܒܬܪܥܝܬܐ ⁹ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܘܡܬܬܪܝܡ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܒܪܫܐ ܓܠܝܐ . ܘܓܘܡܕܢܐܝܬ XXXXX ܫ̇ܪܐ
SevAnt:LuqJul ܥܠܬܐ ܕܡܟܬܒ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܘܠܐ ܫܘܓܢܝܐ : ܘܫܡܗܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܫܡܗ ܐܢܬ ܒܐܠܝ̈ ⁸ ܟܝܢܐ̈ : ܘܠܘܩܒܠܗܘܢ ܥ̇ܪܐ