simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܠܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܚܝܕ ܠܗ ܐܢܬ ܣܒܠ ܐܦ ܗܢܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܬܪܥܝܬܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܚܡܨ
SevAnt:LuqJul ܬܘܒ ܡܛܠܬܗ . ܕܒܟ̣ܐ ܘܕܐܬܬܥܝܩ ܘܕܫܪܝ ܠܡܬܟܡܪܘ . ܐܣܬܟܠ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܫܡ̇ܥ
SevAnt:LuqJul : ܟܕ ܒܟܠܕܘܟ ܗܓܓܘܬܐ ܚܠܦ ܫܪܪܐ ܓܒ̇ܐ ¹¹ܐܢܬ . -- ܕܐܝXܝ X ܐܢܬ ܡܟ̣ܪܟ ܐܢܬ : ܕܬܣܬܒܪ ܕܠܘ ܕܗܠܝܢ ¹0ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܬ̇ܪܥܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܡܐ ܪܘܚܢܝܬܐ . ܒܝܕ ܬܠܝ ܪ̈ ܠܐ ܐܢܬ ܘܚܪ ܡܟܪܙܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܝܗܘܢ̈ ܐܒܗܝܐ ܡܬ
SevAnt:LuqJul ܒܫܪܪܐ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܢܚܫ ܘܢܬܥܪܙܠ ܥܡ ܡܘܬܐ ܐܢܬ ܠܡܚܫ ܚ̣ܫ . ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܬܘܒ : ܟܕ ܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܡܬܚܫܚ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܠܒܣܪܐ ܒܗܘܢ ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܘܠܘ ܐܢܬ ܘܡܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܐܡ̣ܕ̇ ܕܒܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܬܚܒܠ ܗ̣ܘ ܐܘܚܕܢܗ ܕܡܘܬܐ . ܐܢܬ ܝܠܝܦܐ ܘܕܠܐ ܕܘܪܫܐ ܠܘܩܒܠ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܩܕ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܙܝܥ
SevAnt:LuqJul ܪ ܟܘܡܪܐ̈ ܚܫܘܫܐ . ܘܕܠܐ ܟܕ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ ܠܡܨܥܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܘܠܐܠܗܐ ܡܠܬ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܡܚܠܛ ܐܢܬ ܒܦܓܪܐ ܐܪܥܢܝܐ . ܘܥܒ̇ܕ
SevAnt:LuqJul ܩܪܝܬܢܝ ܘܚܦܛܢܝ . ܕܥܡܠܐ ܕܐ X -XX ܗܢܐ ܐܩܒܠ ܥܠܝ . ܗܟܘܬ ܐܢܬ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܘܣܓܝ ܟܐܢܐܝܬ . ܕܟܕ ܐ ܒܒܝܬܝ ܝ̇ܬܒ ܗܘܝܬ .
SevAnt:LuqJul ܚܠܦ ܗܠܝܢ : ܠܡܘܬܐ ܕܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡܥ̇ܠ ܐܢܬ : ܘܐܝܟ ܓܡܠܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܒܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܀ ܗ ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ : ܘܠܗ ܕܠܐ ܚܙܝܬ ܡ̇ܐܫܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪܐܢܬ ܀ ܐܢܬ ܘܒܚܟܡܬܐ ܒ̇ܪܝܬܐ ܡܢ̇ܦܩ ܐܢܬ . ܘܒܟܠ ܕܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܬܪܝܡ
SevAnt:LuqJul : ܕܚܫܐ̈ ܘܡܘܬܐ ܚܘܝܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܛܝܢ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐ ܦܪܘܩܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ : ³ܘܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܠܐ ܡܬܪܢܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܪܚܡܬܐ ܐܢܬ : ܐܢ ܠܘ ܘܐܦ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܬܬܪܚܡ
SevAnt:LuqJul ܀ ² ܝ X XX ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܬܘܒ : ܕܐܡܪܘ ܠܬܥܠܐ ܗܢܐ : ܗܢܘ ܐܢܬ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܒܪܐܢܬ ܕܡܕܡ ܚܠܝܡܐܐܡ̇ܪܐܢܬ ܟ̇ܬܒ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܦܘܟ . ܗܝܕܝܢ ܚܟܡ ܐܕܡ ܠܚܘܐ ܐܢܬܬܗ ܘܒܛܢܬ ܐܢܬ ܘܐܦܪܝܬ ܒܢܝܐ̈ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ¹³ܘܒܦܚܡܐ ܕܒܣܪܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . . ܓܥ̇ܪ ܕܝܢ ܐܦ ܒܪܫܝܥܐ ܐܢܬ ܡܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܕܝܠܗ . ܫܚܝܡܐ ܕܝܢ ¹²ܐܝܟ ܕܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܒܕܓܠܐ̈ ¹ܣܟܠܬܐ ܘܚܙܝܪܝܬܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܟ : ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܡܘܬܐ . ܘܠܐ ܡܪܓܫܐܢܬ ܕܠܚܟܡܬ̇ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ : ܡ̇ܕܫ
SevAnt:LuqJul ܡܫܡܥܬܟ : ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܚܫܝܢܢ ܠܟ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܕܡܘܬ XX XXܐܣܦܣ ܚܪܫܬܐ ܣ̇ܟܪ
SevAnt:LuqJul ܠܚܘܕܝܟ . ܝܝ ܘܣܓܝܐܐ ܗܝ ܕܬܘܒ ܐܬܢܐ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠ ܐܢܬ ܥܡܟ . ܩܫܐ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕܗ
SevAnt:LuqJul ܒܪܘ ܕܚܪܝܝܘܬܐ : ܘܡܟܬܪܐܢܬ ܒܬܪܥܝܬܐ ܒܝܫܬܐ : ܟܕ ܘܒܚܘ̈ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܡܢ ܚܘܪܬ̈ ܕܐܝܬ ܥܠ ܪܫܟ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ . ܘܡܫܬܠܗܒ