simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul : ܕܐܣܟܠܘ ܗ̇ܢܘܢ ܡܩܪܒܝ̈ ܨܝܕ ܪܐܙܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ ܐܢܬ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܢܐ . X ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡ̇ܠܬܡ
SevAnt:LuqJul : ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ : X X X ܠܐ : ܡ̇ܢ : ܓܝܪ : ܥܣܩܐ : ܗܘܬ : ܠܐܠܗܐ : ܐܢܬ ²ܒܠܐ ܟܘܚܕܐ ³[ . . . ] ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܗܬܘ . ܠܐ : ܫܡ̇ܥ :
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܬܟܣܝܬܐ : ܟܕ ܡܢ ܪܘܝܘܬܟ ܠܐ ܡܪܓܫܐܢܬ ܒܥܪܛܠܝܘܬܟ ܀ ܐܢܬ ܠܦܝܠܣܐ̈ ܘܠܟܣܐ̈ ܬܬܠ ܥܝܢܝܟ̈ : ܠܚܪܬܐ ܬܗܠܟ ܟܕ ܥܪܛܠܝ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܘ ܕܐܣܝ ܡܟܬܒܢܘܬܗ : ܗ̇ܝ ܕܟܐܡܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܘܬ ܬܚܝܬ ܐܢܬ ܛܒ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܕܒܬܪ ܕܩܘܪܝܠܘܣ ܪܕܐ
SevAnt:LuqJul ܫܪܪܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܠܐܐܝܬ ܗ̇ܘ ]ܡ[ܟ]ܢ [ܠܡܫ : ܐܝܟ ܕܒܡܠܬܐ ܐܢܬ ܕܚܫܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܘܡܘܬܐ ܣܒ̣ܠ ܘܡܝܬ : ܟܕ ܠܗܓܓܘܬܐ ܡܫܡܗ
SevAnt:LuqJul ܒܐܝܕܝܟ̈ ܕܚܘܫܒܝܟ̈ ܕܐ ܐܠܐ ܘܠܐ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܐܢܬ ܕܕܡ̇ܝܐ ܡܝܬ ܒܒܣܪ ܡܫܝܚܐ . ܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܕܐܚܝܕ
SevAnt:LuqJul ܠܕܝܣܩܘܪܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܩܢܘܢܐ ܐܡ̣ܪ : ܕܡܬܬܣܝܡܐ ܐܢܬ ܐܣܝ ܠܡܟܬܒܕܢܘܬ ܕܬܚܝܬ ܣܟܠܘܬܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܕܢܩ̇ܦ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ̈ : ܨܝܕ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܕܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܠܐ ܕܡܝܢ̈ ܐܢܬ ܕܝܚܝܕܝܐ X -- ¹²ܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܝܐ X¹¹ ܡܢܝܢܐ ܘܟܕ ܥ̇ܪܩ
SevAnt:LuqJul ܒܢ̇ܐ ܐܢܬ ܠܫܘܪܐ : ܘܐܢܬ : X ܗ̇ܘܐ : ܐܢܬ : ܠܗܘܢ : ܡܠܟܐ : ܐܢܬ : ܘܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܬܚܫܒܝܢ : ܐܢܬܘܢ : ܕܬܡܪܕܘܢ : ܡܛܠ : ܗܕܐ :
SevAnt:LuqJul : ܕܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܦܓܪܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܬܬܦܫܠ ܐܢܬ . ܒܪܓܠܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܟ . ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܪܘܫܥܐ ܠܣܓܝܐܘܬ ܥܒܝܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܝܦܘܬܐ ܕܫܟܝܚܐ ܐܢܬ ܫܡܥܝܢ ܠܗܝܢ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܡܦܣܩܢ ܠܟ . ܘܐܦܠܐܝ̇ܕܥ
SevAnt:LuqJul ܒܫܪܪܗܘܢ ܕܚܫܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܚܠܦܝܢ ܚܫ : ܠܐ ܒܗ̣ܬ ܒܗܘܢ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܪܡ̇ܙ ܗ̣ܘܝܬ : ܒܝܕ ܫܡܐ ܕܚܘܝܒܐ . ܘܐܢܬ ܡ̇ܢ ܡܬ̇ܟܚܕ
SevAnt:LuqJul : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܚܕܐ ܕܘܟܬ ܡ̇ܢ ܐܣܟܠ : ܘܬܘܒ ܒܕܘܟܬܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܬܪܝܨܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗ ܝXXX X ܡ̇ܠܦ : ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܥܫ̇ܩ
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܐܡܪ ܟܕ ܐܘ̣ܒܕܬ ܠܗ̇ܝ ܕܬܬܪܥܐ ܚܠܝܡܐܝܬ : ܐܢܬ ܕܬܡܪ ܗܫܐ : ܕܗܠܝܢ ܠܪܘܝܘܬ ܕܝܠܟ ܫܠܡܝܢ : ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ
SevAnt:LuqJul : ܟܕ ܡܢܗ ܕܡܠܦܢܐ : ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܣܝܡ ܥܡ ܡܪܩܝܘܢ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܠܘܩܒܠ ܡܢܝܢܝܐ̈ ܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܟ̇ܬܒ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܗ̇ܘܐ . ܕܚܒܠܐ ܕܝܢ ܕܟܒܝܫܘܬܐ . ¹ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܬܬܦܫܟ ܡܟܝܠ . ܐܝܟܢܐ ܚܝ̇ܐ ܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܣܟܐ . ܐܡܬܝ ܕܫ̇ܡܥ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܠܐ ܪܕܝܘܬܐ . ܝ XXX11 ܝܢܪܫܝܥܬܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐܐܠܗܝܬܐ . ܘܕܠܐ ܝܕܥ̇
SevAnt:LuqJul ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܡܕܝܢ ܐܣܝܡ ܥܡ ܗܕܐ ܘܗܠܝܢ ⁶ܘܠܐ ܐܢܬ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܡܫܡܠܐ ܗ̣ܘܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܡܝܢܐܝܬ . ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܬܝܬܐ ܒܦܘܡܟ ܠܫܡܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܒܬܘܣܦܬܟ̈ ܚܪܬܬܐ̈ ܝ . -- ܐܢܬ ¹⁴ܐܢܬ ܕܡܣܒܪܢܘܬܟ ܒܝܫܬܐ ܒܡܠܦܢܐ̈ ܬܛܘܫ . ܘܡܡܪܚ
SevAnt:LuqJul : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܐܡܝܪܢ̈ : ܐܢܬ X ܣܪܝܩܐܝܬ ܫ̇ܕܐ ܐܢܬ : ܘܡܠܬܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܡܝ̇ܬܐ