simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul : ܡܠܐ̈ ܕܣܪܝܢ̈ ܡܢ ܟܠܗ ܪܘܫܥܐ : ܙܕܩ̇ ܠܡܪܢܐ : ܕܐܦܠܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܗܫܐ : ܡܛܠ ܨܒܘܬ ܗܕܐ ܕܣܝ̣ܡܐ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܘܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܒܘܠܝܬܐ ܡܢܟ ܡܬܬܪܣܝܢ : ܘܣܝܒܪܬܐ ܝXXXXX ܐܢܬ ܪܡܐ ܕܠܐ ܟܘܚܕ : ܟܕ ܦܫ̇ܛ ܐܢܬ ܐܝܕܝܐ̈ : ܘܒܨܒܥܐ ܡܚܘܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܥܡܐ ܟܠܗ ܗܢܐ ܕܐܝܬ ܥܡܟ . ܩܫܐ ܗ̣ܘ ܡܢܟ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܐܢܬ ܕܥܡܠܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܒܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚܒܠ
SevAnt:LuqJul : ܕܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܗ ܠܦܓܪܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܬܬܦܫܠ ܐܢܬ . ܒܪܓܠܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܟ . ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܐܡܕ̇ ܘܩܕܡ ܚܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܠܒܣܪ ܕܡܪܢ . ܠܐ ܐܢܬ ܨܝܕ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܡܢ ܒܬܪ ܚܫܐ ܐ
SevAnt:LuqJul ܥܠܘܗܝ : ܕܬܚܝܬ ܩܛܝܪܐ ܣܐܡ ܠܗ X ܠܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܐܢܬ ܗܘܘ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܦܓܪܐ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ : ܘܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܒܝܕ ܫܛܘܪܘܬܟ ܡܣܠܝܬܐ : ܬܙܥܙܥ ܠܣܒܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ : ܐܢܬ ܗܘܬ : ܫܪܟܐ ܗܘܬ ܠܠܐ ܡܕܡ ܀ ܢܘܚ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܡܪܚ
SevAnt:LuqJul ܠܗ̇ܝ ܕܬܪܫܥ . ܘܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܟܕ ܗܟܢܐܐܝܬܝܟ : ܘܦܬܓܡܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܬܐܟܘܠ ܡܦ̇ܟܢ ܐܢܬ : ܘܙܥܘܪܬܐ ܡܝXܒܪ
SevAnt:LuqJul ܒܚܫܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ : ܘܠܗ̇ܝ ܕܚ⬩ܠܦܝܢXܕܚܫ ܐܢܬ ܘXX ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܐܢܢܩܐ ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : X XXX ܘ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܪܘܟܒܐ Xܩ ܐܬܩܝܡ ܗ̣ܘܐ ܫܪܝܐ . ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܪܘܢ . ܟܕ ܦܣ̇ܩ ܥܠܘܗܝ X ܗ̇ܝ X ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul Xܐܣܒܪܬ ܕܒܦܓܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܕܠܐ ܡܟܢ ܠܡܚܫ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܟܘܬܟ ܐܝܟ ܕܒܒܕܝܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܟܕ ܡܬܚܠܡܠܡ
SevAnt:LuqJul : ܘܡܠܬܐ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܡܝ̇ܬܐ ܐܢܬ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܓܡܠܐ ܠܪܘܥܬܐ : ܠܫܡܗܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ X ܣܪܝܩܐܝܬ ܫ̇ܕܐ
SevAnt:LuqJul ܥܠܠܬܐ̈ ܒܚܛܗܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܕܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐܝܬ ܢܣܒܘܠ ܐܢܬ ܠܒ̣ܫ ܒܣܪܐ ܘܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܐܠܐ ܟܕ ܐܚ̇ܕ
SevAnt:LuqJul ܬܘܒ : ܟܕ ܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܡܬܚܫܚ ܐܢܬ ܒܫܪܪܐ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܐܢܬ ܠܐ ܚܫܘܫܐ : ܒܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܟܢ ܗܘܐ ܠܡܚܫ ܚ̣ܫ . ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . ܩܐܡ̇ܪ ܝXXXXܐܢܬ : ܕܨܝܕ ܒܪ Xܐܢܫܐ ܩܝܡܝܢ ܚܫܐ̈ : ܩܠܘ ܐܢܬ ܐܦ ܗܕܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܝܠܗ . ܩܬܩܒ ܟܕ ܐܢܬ ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܬܚܟܡ
SevAnt:LuqJul : ܘܡܘܕܐ ܐܢܬ ܕܢܦܫܗ ܕܥܡܢܘܐܝܠ : ܗ̇ܝ ܕܡܫܪܪܐ ܗܘܬ ܡܢܗ ܐܢܬ ܀ ܐܢܬ ܗܟܝܠ : ܘܠܐ ܠܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܡ̇ܬܪܟܟ
SevAnt:LuqJul ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܡܢܗ ܥܠ ܐܒܐ ܣܐܡ ܠܗܝܢ ܀ ⁰ܝ ܐܢܬ ܕܒܪܐ : XXXXX0 ܟܕ ܛܒ ܟܠܡܕܡ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܥܒ̣ܪ . . ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܒܗ ܒܦܓܪܐ . ܗ̇ ܕܒܗ ⁹ܗ̣ܘܐ ܐܘܚܕܢܗ ܕܡܘܬܐ . ܒܗ ܐܦ ܐܢܬ ܕܒܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܬܚܒܠ ܗ̣ܘ ܐܘܚܕܢܗ ܕܡܘܬܐ . ܘܫ̇ܬܩ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܒܠܐ ܐܝܕܥܬܐ ܠܣܦܘܬܐ̈ ܫܪܝܚܬܐ̈ : ܘܒܬܪܗܝܢ ܐܙܠܐ ܐܢܬ ܬܐܡܪ : ܟܕ ܠܐ ܩܢ̣ܐ XXܐܢܬ ܗܘܢܐ ܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܢܦܫܐ : ܡܬܪܡܐ
SevAnt:LuqJul : ܐܠܐ ܫܡܥܬܝܗܝ ܟܕ ܡܦܪܣܐ ܠܦܛܥܘܬܟ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܬ : ܕܒܗ ܚܫ ܚܠܦܝܢ ܨܒܝܢܐܝܬ : ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܡܛܒ