simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܒܪܝ : ܐܦ ܡܥܒܕ ܥܒܕܬ : ܐܦ ܡܙܟܐ ܙܟܝܬ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܠܐܘܪܚܗ ܐܢܬ ܬܐܪܒ ܢܦܫܝ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܒܪܝܟ
P:Sam [AB] ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܟܝܫ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܬ ܬܕܥ ܡܕܡ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ : ܡܕܥ ܬܕܥ ܕܥܡܝ ܬܦܘܩ ܠܡܫܪܝܬܐ :
P:Sam [AB] ܬܕܥ ܡܕܡ ܕܢܥܒܕ ܥܒܕܟ : ܘܐܡܪ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܟܝܫ : ܡܛܠ ܗܢܐ
P:Sam [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܫܐܘܠ : ܕܐܥܒܪ ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܒܙܟܘܪܐ : ܘܐܣܩܝ ܠܝ ܠܡܢ ܕܐܡܪ ܠܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ : ܗܐ
P:Sam [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܫܐܘܠ : ܕܐܥܒܪ ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܐܢܬ : ܘܐܣܩܝ ܠܝ ܠܡܢ ܕܐܡܪ ܠܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ : ܗܐ ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Sam [AB] ܢܦܫܝ ܠܡܡܬܘܬܢܝ . ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܫܐܘܠ ܒܡܪܝܐ : ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܐܢܬ ܫܐܘܠ : ܕܐܥܒܪ ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ : ܠܡܢܐ ܡܨܝܕ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܢܐ ܚܙܝܬܝ : ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܠܫܐܘܠ : ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ : ܠܡܢܐ ܢܟܠܬܢܝ : ܘܐܢܬ ܫܐܘܠ
P:Sam [AB] ܠܝ ܕܡܪܝܐ ܥܒܪ ܠܗ ܡܢܟ : ܘܗܘܐ ܥܡ ܚܒܪܟ . ܘܥܒܕ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܕܬܚܘܝܢܝ ܡܢܐ ܐܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ : ܡܢܐ ܡܫܐܠ
P:Sam [AB] ܘܒܢܝܟ̈ ܠܘܬܝ . ܘܐܦ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܢܫܠܡܝܗ̇ ܐܢܬ . ܘܢܫܠܡ ܡܪܝܐ ܐܦ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܟ ܒܐܝܕܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܡܚܪ
P:Sam [AB] ܒܩܠܐ ܕܐܡܬܟ : ܘܐܣܝܡ ܩܕܡܝܟ ܩܨܝܐ ܕܠܚܡܐ : ܘܐܟܘܠ ܘܢܗܘܐ ܐܢܬ ܢܦܫܝ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܘܫܡܥܬ ܡܠܝܟ̈ ܕܐܡܪܬ ܠܝ . ܗܫܐ ܫܡܥ ܐܦ
P:Sam [AB] ܒܐܘܪܚܐ . ܘܠܐ ܨܒܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܐ ܐܟܠ ܐܢܐ . ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܐܢܬ ܩܕܡܝܟ ܩܨܝܐ ܕܠܚܡܐ : ܘܐܟܘܠ ܘܢܗܘܐ ܒܟ ܚܝܠܐ : ܡܛܠ ܕܐܙܠ
P:Sam [AB] : ܘܛܒ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܥܠܟ ܘܡܦܩܟ ܕܥܡܝ ܒܩܪܒܐ : ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ ܒܟ ܐܢܬ . ܘܩܪܐ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܬܪܝܨ
P:Sam [AB] . ܗܫܐ ܗܦܘܟ ܙܠ ܒܫܠܡܐ : ܘܠܐ ܬܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܘܬܢ : ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܕܛܪܘܢܐ̈ ܠܐ ܛܒ
P:Sam [AB] ܒܥܝܢܝ̈ ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܕܐܠܗܐ : ܒܪܡ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܐܟܝܫ ܘܐܡܪ ܠܕܘܝܕ : ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܛܒ
P:Sam [AB] ܠܗ : ܘܡܦܨܐ ܐܢܬ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܗܘ ܘܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܐܢܬ ܗܢܐ : ܡܕܪܟ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܡܕܪܟ
P:Sam [AB] . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܗܘ ܘܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܡܦܨܐ
P:Sam [AB] ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܬ . ܘܐܡܪ : ܥܠܝܡܐ ܡܨܪܝܐ ܐܢܐ : ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ : ܘܠܐ ܐܫܬܝ ܡܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܕܡܢ
P:Sam [AB] ܠܝ ܥܠ ܓܝܣܐ ܗܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ : ܝܡܝ ܠܝ ܒܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܩܛܠܢܝ ܘܠܐ ܐܢܬ : ܘܡܢ ܨܢܩܠܓ : ܕܐܘܩܕܢ ܐܢܝܢ ܒܢܘܪܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܡܚܬ
P:Sam [AB] : ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܥܡܠܩܝܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܩܘܡ ܥܠܝ ܘܩܛܘܠܝܢܝ : ܐܢܬ ܠܒܣܬܪܗ ܘܚܙܢܝ ܘܩܪܢܝ : ܘܐܡܪܬ ܗܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܢ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ : ܒܪ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܓܝܘܪܐ ܥܡܠܩܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܐܢܬ ܕܢܦܠܘ ܒܚܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܥܠܝܡܐ ܗܘ ܕܚܘܝܗ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ