simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܠܗ ܠܐܒܘܟ ܘܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ : ܘܓܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܕܡܠܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ : ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Sam [AB] : ܘܛܒ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܥܠܟ ܘܡܦܩܟ ܕܥܡܝ ܒܩܪܒܐ : ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ ܒܟ ܐܢܬ . ܘܩܪܐ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܬܪܝܨ
P:Sam [AB] ܥܠܝ ܒܚܘܛܪܐ : ܘܨܚܝ ܦܠܫܬܝܐ ܠܕܘܝܕ ܒܐܠܗܘܗܝ̈ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ : ܘܫܦܝܪ ܚܙܘܐ . ܘܐܡܪ ܦܠܫܬܝܐ ܠܕܘܝܕ : ܟܠܒܐ ܐܢܐ ܕܐܬܐ
P:Sam [AB] ܠܗ ܠܥܒܕܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܦܬܓܡܝܟ̈ . ܘܐܝܟ ܠܒܟ ܥܒܕܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ . ܘܡܢܐ ܬܘܒ ܢܘܣܦ ܥܒܕܟ ܕܘܝܕ ܕܢܐܡܪ ܠܟ : ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Sam [AB] ܘܡܠܟܘܬܟ . ܗܫܐ ܐܫܕܪ ܐܕܒܪܝܘܗܝ ܠܝ : ܡܛܠ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܗܘ . ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܪ ܐܝܫܝ ܚܝ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܐ ܬܬܩܢ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܘܥܢܐ ܐܒܢܝܪ ܘܐܡܪ : ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܐܢܬ . ܘܩܪܐ ܕܘܝܕ ܠܡܠܟܐ : ܘܠܐܒܢܝܪ ܒܪ ܢܝܪ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܥܢܐ
P:Sam [AB] ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܡܓܢ . ܘܫܡܥ ܫܐܘܠ ܒܩܠܗ ܕܝܘܢܬܢ ܒܪܗ : ܘܝܡܐ ܐܢܬ : ܘܚܙܝܬ ܘܚܕܝܬ . ܘܗܫܐ ܠܡܢܐ ܚܛܐ ܐܢܬ ܒܕܡܐ ܙܟܝܐ : ܘܩܛܠ
P:Sam [AB] ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܒܢܝܪ : ܗܐ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܒܪ ܢܝܪ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܥܢܐ ܐܢܬ ܐܒܢܝܪ . ܘܥܢܐ ܐܒܢܝܪ ܘܐܡܪ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܘܒܪ ܐܝܫܝ : ܟܕ ܝܗܒܬ ܠܗ ܠܚܡܐ ܘܣܝܦܐ : ܘܫܐܠܬ ܠܗ ܒܐܠܗܐ : ܐܢܬ : ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܐܘܠ : ܠܡܢܐ ܐܬܢܟܠܬܘܢ ܥܠܝ
P:Sam [AB] ܥܒܪ ܥܡܝ : ܘܐܬܪܣܝܟ ܥܡܝ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܐܡܪ ܒܪܙܠܝ ܠܡܠܟܐ : ܐܢܬ ܒܡܚܢܝܡ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܒܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪܙܠܝ : ܐܦ
P:Sam [AB] ܠܐ ܬܒܢܐ ܠܝ ܒܝܬܐ ܠܡܘܬܒܝ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܬܒܬ ܒܒܝܬܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܐܢܬ ܢܬܢ ܢܒܝܐ ܠܡܐܡܪ . ܙܠ ܐܡܪ ܠܥܒܕܝ ܕܘܝܕ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ :
P:Sam [AB] ܡܪܝ ܒܬܪ ܥܒܕܟ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܐܢܬ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ : ܩܠܝ ܗܘ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܪܕܦ
P:Sam [AB] ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܐ ܐܢܬ : ܐܦ ܡܓܠܝܘ ܐܢܬ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ
P:Sam [AB] ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܥܠ ܩܒܪܗ̇ ܕܪܚܠ : ܒܬܚܘܡܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܒܨܠܨܚ ܐܢܬ ܝܪܬܘܬܗ ܠܡܕܒܪܢܐ . ܘܡܐ ܕܐܙܠܬ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܠܘܬܝ : ܗܐ ܡܫܟܚ
P:Sam [AB] ܥܒܕܬ ܡܛܫܝܐܝܬ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕܝܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܢܬ ܠܥܢܝܟ ܘܐܬܠ ܠܚܒܪܟ : ܘܢܕܡܟ ܥܡܗܝܢ ܠܥܝܢ ܫܡܫܐ ܗܢܐ .
P:Sam [AB] ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܬ . ܘܐܡܪ : ܥܠܝܡܐ ܡܨܪܝܐ ܐܢܐ : ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ : ܘܠܐ ܐܫܬܝ ܡܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܕܡܢ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ : ܒܪ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܓܝܘܪܐ ܥܡܠܩܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܐܢܬ ܕܢܦܠܘ ܒܚܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܥܠܝܡܐ ܗܘ ܕܚܘܝܗ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ
P:Sam [AB] ܢܦܫܟ : ܡܚܪ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܐܚܬܬܗ ܡܠܟܠ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܟܘܬܐ : ܐܢܬ : ܘܚܘܝܬ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܠ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܕܐܢ ܠܐ ܡܦܨܐ
P:Sam [AB] ܡܢܝ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܦܪܥܬܢܝ ܛܒܬܐ : ܘܐܢܐ ܦܪܥܬܟ ܒܝܫܬܐ . ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܕܘܝܕ : ܘܐܪܝܡ ܫܐܘܠ ܩܠܗ ܘܒܟܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܙܕܝܩ
P:Sam [AB] ܒܪܝ : ܐܦ ܡܥܒܕ ܥܒܕܬ : ܐܦ ܡܙܟܐ ܙܟܝܬ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܠܐܘܪܚܗ ܐܢܬ ܬܐܪܒ ܢܦܫܝ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܒܪܝܟ