simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܡܠܟܐ ܛܥܝܟ . ܕܡܡܬ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ : ܘܐܝܟ ܡܝܐ̈ ܚܢܢ ܐܢܬ ܥܠ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܠܡܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܚܝܒܐ : ܘܠܐ ܡܗܦܟ
P:Sam [AB] ܩܪܝܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ : ܥܒܕܟ ܐܢܐ ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܫܒܛܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܝܕܐ
P:Sam [AB] ܡܪܢ ܡܠܟܐ : ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܚܪܒܐ . ܘܐܡܪܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
P:Sam [AB] ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܐ ܐܢܬ : ܐܦ ܡܓܠܝܘ ܐܢܬ ܓܬ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܐܬܝ ܓܬܝܐ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ
P:Sam [AB] : ܐܦ ܡܓܠܝܘ ܓܠܝܬ ܡܢ ܐܬܪܟ . ܐܬܡܠܝ ܐܬܝܬ : ܘܝܘܡܢܐ ܢܙܝܥܟ ܐܢܬ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܐ
P:Sam [AB] ܘܐܚܝܡܥܨ ܒܪܟ : ܘܢܬܢ ܒܪ ܐܒܝܬܪ : ܬܪܝܗܘܢ̈ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܗܦܘܟ ܙܠ ܠܩܪܝܬܐ ܒܫܠܡܐ :
P:Sam [AB] ܥܡܝ : ܗܘܐ ܐܢܬ ܠܝ ܛܥܢܐ . ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܠܩܪܝܬܐ : ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܨܪܝܐ ܟܘܬܝܢܗ : ܘܥܦܪܐ ܪܡܐ ܒܪܝܫܗ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܐܢ ܥܒܪ
P:Sam [AB] ܠܝ ܛܥܢܐ . ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܠܩܪܝܬܐ : ܘܐܡܪ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܥܒܕܟ ܐܢܬ : ܘܥܦܪܐ ܪܡܐ ܒܪܝܫܗ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܐܢ ܥܒܪ ܐܢܬ ܥܡܝ : ܗܘܐ
P:Sam [AB] ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ : ܚܘܐ ܠܨܕܘܩ ܘܠܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ̈ . ܗܐ ܐܝܬ ܬܡܢ ܐܢܬ . ܗܐ ܐܝܬ ܬܡܢ ܠܘܬܟ ܨܕܘܩ ܘܐܒܝܬܪ ܟܗܢܐ̈ : ܟܠ ܡܠܬܐ ܕܫܡܥ
P:Sam [AB] ܐܫܕ ܕܡܐ . ܨܚ ܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܫܝ ܒܪ ܨܘܪܝܐ ܠܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܒܐܝܕܗ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܒܪܟ . ܘܗܐ ܐܬܦܪܥܬ ܒܝܫܬܟ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟ ܐܢܬ ܐܡܪ ܐܚܝܬܘܦܝܠ : ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܕܐܡܪ . ܘܐܢ ܠܐ ܘܠܐ : ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܒܘܟ ܘܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ : ܘܓܒܪܐ̈ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ :
P:Sam [AB] ܠܗ ܠܐܒܘܟ ܘܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ : ܘܓܒܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܕܡܠܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ : ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܥܡܟ . ܘܢܬܢ ܘܐܚܝܡܥܨ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܓܢܒ ܥܝܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܒܘܬ ܒܠܠܝܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܡܕܒܪܐ : ܐܠܐ ܥܒܪ ܠܟ : ܕܠܐ ܬܐܒܕ
P:Sam [AB] ܕܡܝܬ . ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ ܠܟܘܫܝ : ܙܠ ܚܘܐ ܠܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܚܙܝܬ . ܐܢܬ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ . ܠܐ ܬܣܒܪ ܝܘܡܢܐ : ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܣܒܪ
P:Sam [AB] ܒܪܝ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܝܗܒ ܠܟ ܕܣܒܪܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܡܕܝܢ : ܐܪܗܛ . ܐܢܬ : ܐܪܗܛ ܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ ܒܬܪ ܟܘܫܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܐܒ : ܠܡܢܐ ܪܗܛ
P:Sam [AB] : ܠܐ ܒܐܬ ܐܢܫ ܠܘܬܟ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ : ܘܒܐܫܐ ܠܟ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܦܘܩ ܘܡܠܠ ܥܡ ܥܒܕܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܒܡܪܝܐ ܝܡܝܬ : ܕܐܢ ܠܐ ܢܦܩ
P:Sam [AB] ܘܓܪܡܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܘܗܟܢܐ ܢܘܣܦ ܠܝ : ܐܢ ܠܐ ܪܒ ܐܢܬ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܥܡܣܐ : ܗܐ ܒܣܪܝ
P:Sam [AB] ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝܟ̈ . ܘܗܦܟ ܡܠܟܐ ܘܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܪܕܢܢ . ܐܢܬ ܝܗܘܕܐ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܚܕ . ܘܫܠܚܘ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܦܘܟ
P:Sam [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܬ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܫܡܥܝ ܠܐ ܡܐܬ