simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] : ܘܠܘܬ ܐܒܘܟ ܠܐ ܬܘܒܠܢܝ . ܘܐܡܪ ܝܘܢܬܢ ܚܣ ܠܟ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܐܥܠܬ ܠܥܒܕܟ ܥܡܟ . ܘܐܢ ܐܝܬ ܠܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܩܛܘܠܝܢܝ
P:Sam [AB] ܡܛܠ ܕܡܬܦܩܕ ܡܘܬܒܟ . ܘܠܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܡܬܒܥܐ ܐܢܬ ܛܒ . ܐܢܬ ܪܚܡܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܘܢܬܢ : ܡܚܪ ܪܝܫ ܝܪܚܐ ܗܘ : ܘܡܬܦܩܕ
P:Sam [AB] ܛܒ . ܘܬܐܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܕܛܫܝܬ ܬܡܢ ܒܝܘܡܐ ܕܡܚܪ : ܘܬܬܒ ܥܠ ܐܢܬ : ܘܡܬܦܩܕ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܬܦܩܕ ܡܘܬܒܟ . ܘܠܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܡܬܒܥܐ
P:Sam [AB] ܒܒܪܗ ܕܐܝܫܝ : ܠܒܗܬܬܟ ܘܠܒܗܬܬ ܦܘܪܣܝܗ̇ ܕܐܡܟ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܫܐܘܠ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܒܪ ܚܣܝܪܬ ܡܪܕܘܬܐ : ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ : ܕܨܒܐ
P:Sam [AB] ܘܡܠܟܘܬܟ . ܗܫܐ ܐܫܕܪ ܐܕܒܪܝܘܗܝ ܠܝ : ܡܛܠ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܗܘ . ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܪ ܐܝܫܝ ܚܝ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܐ ܬܬܩܢ
P:Sam [AB] ܠܗ ܣܒ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢܗ ܐܚܪܝܢ ܗܪܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܝܬ ܐܢܬ ܕܒܛܡܬܐ : ܗܐ ܟܪܝܟ ܒܫܘܫܦܐ ܒܣܬܪ ܦܕܬܐ : ܐܢܗܘ ܕܢܣܒ
P:Sam [AB] ܘܒܪ ܐܝܫܝ : ܟܕ ܝܗܒܬ ܠܗ ܠܚܡܐ ܘܣܝܦܐ : ܘܫܐܠܬ ܠܗ ܒܐܠܗܐ : ܐܢܬ : ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܐܘܠ : ܠܡܢܐ ܐܬܢܟܠܬܘܢ ܥܠܝ
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܟ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܪܗܛܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢܗ : ܐܢܬ ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܡܡܬ ܬܡܘܬ ܐܚܝܡܠܟ :
P:Sam [AB] ܘܦܓܥ ܒܗܘܢ ܒܟܗܢܐ̈ . ܘܦܓܥ ܕܘܐܓ ܒܟܗܢܐ̈ : ܘܐܡܝܬ ܒܝܘܡܐ ܐܢܬ ܘܢܗܪܘܢ ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܘܐܓ : ܐܬܟܪ݇ܟ
P:Sam [AB] ܥܡܝ . ܘܚܘܝܘ ܠܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܐ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܢܬ ܬܕܚܠ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܒܥܐ ܢܦܫܝ : ܒܥܐ ܐܦ ܢܦܫܟ : ܡܛܠ ܕܢܛܘܪܐ
P:Sam [AB] ܠܡܣܒ ܢܦܫܝ . ܢܕܘܢ ܡܪܝܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟ : ܘܢܬܒܥܢܝ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ ܘܣܟܠܘܬܐ : ܘܠܐ ܚܛܝܬ ܠܟ : ܘܐܢܬ ܡܨܝܕ
P:Sam [AB] . ܒܬܪ ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ : ܘܒܬܪ ܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ . ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ : ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ
P:Sam [AB] ܡܢܝ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܦܪܥܬܢܝ ܛܒܬܐ : ܘܐܢܐ ܦܪܥܬܟ ܒܝܫܬܐ . ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܕܘܝܕ : ܘܐܪܝܡ ܫܐܘܠ ܩܠܗ ܘܒܟܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܙܕܝܩ
P:Sam [AB] : ܘܡܬܩܝܡܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܝܡܝ ܠܝ ܒܡܪܝܐ ܐܢܬ ܛܒܬܐ ܝܘܡܢܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܝܕܥܬ ܕܡܡܠܟܘ ܡܡܠܟ
P:Sam [AB] ܠܥܒܕܝܟ̈ ܘܠܒܪܟ ܕܘܝܕ . ܘܐܬܘ ܥܠܝܡܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ ܐܢܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܥܠ ܝܘܡܐ ܛܒܐ ܐܬܝܢ : ܗܒ ܡܕܡ ܕܨܒܐ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܘܥܢܐ ܐܒܢܝܪ ܘܐܡܪ : ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܐܢܬ . ܘܩܪܐ ܕܘܝܕ ܠܡܠܟܐ : ܘܠܐܒܢܝܪ ܒܪ ܢܝܪ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܥܢܐ
P:Sam [AB] ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܒܢܝܪ : ܗܐ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܒܪ ܢܝܪ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܥܢܐ ܐܢܬ ܐܒܢܝܪ . ܘܥܢܐ ܐܒܢܝܪ ܘܐܡܪ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܒܢܝܪ : ܗܐ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ : ܘܡܢܘ ܐܢܬ ܠܐ ܥܢܐ ܐܢܬ ܐܒܢܝܪ . ܘܥܢܐ ܐܒܢܝܪ ܘܐܡܪ : ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ
P:Sam [AB] : ܘܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܒܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܝܟܘ ܠܐ ܢܛܪܬ ܠܡܪܟ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܒܢܝܪ : ܗܐ ܓܢܒܪܐ
P:Sam [AB] ܡܪܝ ܒܬܪ ܥܒܕܟ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܐܢܬ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ : ܩܠܝ ܗܘ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܪܕܦ