simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܗܫܐ ܗܘ ܝܗܒ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܠܐ
P:Sam [AB] ܠܗ : ܗܐ ܐܢܬ ܣܐܒܬ : ܘܒܢܝܟ̈
P:Sam [AB] : ܗܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܥܠ
P:Sam [AB] : ܗܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܬܡܢ ܬܠܬܐ ܓܒܪܝܢ̈
P:Sam [AB] : ܗܐ ܦܓܥ ܐܢܬ ܒܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܢܚܬܝܢ
P:Sam [AB] ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܫܠܡ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
P:Sam [AB] ܗܐ ܐܢ ܙܥܘܪ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܪܝܫ
P:Sam [AB] : ܪܝܫ ܫܒܛܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܫܚܟ
P:Sam [AB] ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܬܐܒܠ ܐܢܬ ܥܠ ܫܐܘܠ :
P:Sam [AB] : ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܐܙܠ ܥܠ ܦܠܫܬܝܐ
P:Sam [AB] : ܡܛܠ ܕܛܠܝܐ ܐܢܬ : ܘܗܘ ܓܒܪܐ
P:Sam [AB] ܟܠܒܐ ܐܢܐ ܕܐܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝ ܒܚܘܛܪܐ :
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܠܦܠܫܬܝܐ : ܐܢܬ ܐܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝ
P:Sam [AB] : ܐܢܬ ܐܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝ ܒܣܝܦܐ ܘܒܢܝܙܟܐ
P:Sam [AB] ܡܠܟܐ : ܫܐܠ ܐܢܬ ܒܪ ܡܢܘ ܥܠܝܡܐ
P:Sam [AB] : ܒܪ ܡܢ ܐܢܬ ܛܠܝܐ . ܘܐܡܪ
P:Sam [AB] ܘܗܫܐ ܠܡܢܐ ܚܛܐ ܐܢܬ ܒܕܡܐ ܙܟܝܐ :
P:Sam [AB] ܙܟܝܐ : ܘܩܛܠ ܐܢܬ ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܡܓܢ
P:Sam [AB] ܕܐܢ ܠܐ ܡܦܨܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ : ܡܚܪ
P:Sam [AB] : ܡܚܪ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܐܚܬܬܗ