simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܕܐܠܗܐ : ܥܒܕ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ ܐܢܬ . ܘܕܓܠ ܒܝ ܥܒܕܝ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ
P:Sam [AB] ܥܒܪ ܥܡܝ : ܘܐܬܪܣܝܟ ܥܡܝ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܐܡܪ ܒܪܙܠܝ ܠܡܠܟܐ : ܐܢܬ ܒܡܚܢܝܡ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܒܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪܙܠܝ : ܐܦ
P:Sam [AB] ܡܢܝ : ܐܥܒܕ ܠܟ . ܘܥܒܪܘ ܥܡܐ ܟܠܗ ܝܘܪܕܢܢ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܥܒܪ : ܐܢܬ ܒܡܗܡ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝ̈ . ܘܟܠ ܕܒܥܐ
P:Sam [AB] : ܡܢ ܕܘܝܕ ܕܒܬܪ ܝܘܐܒ . ܘܥܡܣܐ ܡܦܠܦܠ ܗܘܐ ܒܕܡܗ : ܘܪܡܐ ܐܢܬ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܝܘܐܒ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܡܢ
P:Sam [AB] ܠܡܩܛܠ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܬܛܒܥ ܝܪܬܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܬ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܐܢܐ ܦܪܥܬ ܚܘܒܠܐ̈ ܐܢܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܒܥܐ
P:Sam [AB] ܬܢܗܪ ܫܪܓܝ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܢܢܗܪ ܚܫܘܟܝ . ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܪܗܛ ܥܠ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܡܐ ܡܣܟܢܐ ܬܦܪܘܩ : ܘܥܝܢܐ̈ ܪܡܬܐ̈ ܬܡܟܟ .
P:Sam [AB] ܠܘܬ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܠܘܬܟ . ܥܢܐ ܕܘܝܕ ܘܐܡܪ ܠܓܕ ܢܒܝܐ : ܥܩܬ ܠܝ ܐܢܬ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܘܬܢܐ ܒܐܪܥܟ . ܐܦ ܗܫܐ ܚܙܝ ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܬܝܒ