simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܘܐܢ ܠܐ : ܢܣܒ ܐܢܐ ܒܩܛܝܪܐ . ܘܗܘܬ ܚܛܝܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܪܒܐ ܛܒ ܐܢܬ : ܘܣܒ ܠܟ ܐܝܟ ܡܐ ܕܪܓܐ ܢܦܫܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ : ܗܫܐ ܗܘ ܝܗܒ
P:Sam [AB] ܣܐܒܬ : ܘܒܢܝܟ̈ ܠܐ ܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ : ܗܫܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܫܡܘܐܝܠ ܠܪܡܬܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܐ
P:Sam [AB] ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܥܠ ܩܒܪܗ̇ ܕܪܚܠ : ܒܬܚܘܡܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܒܨܠܨܚ ܐܢܬ ܝܪܬܘܬܗ ܠܡܕܒܪܢܐ . ܘܡܐ ܕܐܙܠܬ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܠܘܬܝ : ܗܐ ܡܫܟܚ
P:Sam [AB] ܬܡܢ ܬܠܬܐ ܓܒܪܝܢ̈ : ܣܠܩܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܒܝܬ ܐܝܠ : ܚܕ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܘܡܐ ܕܥܒܪܬ ܬܘܒ ܠܗܠ : ܘܡܛܝܬ ܠܘܬ ܒܛܡܬܐ ܕܬܒܘܪ : ܗܐ ܡܫܟܚ
P:Sam [AB] ܒܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܢܚܬܝܢ ܡܢ ܒܝܡ : ܘܩܕܡܝܗܘܢ ܩܝܬܪܐ̈ ܐܢܬ ܩܝܡܬܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܘܡܐ ܕܡܛܝܬ ܠܬܡܢ ܠܩܪܝܬܐ : ܗܐ ܦܓܥ
P:Sam [AB] ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܠܐ ܥܢܝܗܝ ܡܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ . ܐܢܬ ܢܥܒܕ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܐܠܗܐ : ܐܚܘܬ ܒܬܪ ܦܠܫܬܝܐ̈ : ܡܫܠܡ
P:Sam [AB] ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܪܝܫ ܫܒܛܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܫܚܟ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܒܠܠܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܡܪ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ : ܗܐ ܐܢ ܙܥܘܪ
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܫܚܟ ܡܪܝܐ ܕܬܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܫܕܪܟ ܐܢܬ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ : ܗܐ ܐܢ ܙܥܘܪ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܪܝܫ ܫܒܛܐ̈
P:Sam [AB] ܥܠ ܫܐܘܠ : ܘܐܢܐ ܐܣܠܝܬܗ ܕܠܐ ܢܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܝ ܐܢܬ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܬܐܒܠ
P:Sam [AB] ܠܡܐܙܠ ܥܠ ܦܠܫܬܝܐ ܗܢܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ : ܡܛܠ ܕܛܠܝܐ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܘܡܬܟܬܫ ܥܡ ܦܠܫܬܝܐ ܗܢܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܠܐ ܡܫܟܚ
P:Sam [AB] : ܘܗܘ ܓܒܪܐ ܗܘ ܩܪܒܬܢܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ . ܨܚ ܝܒ ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܐܙܠ ܥܠ ܦܠܫܬܝܐ ܗܢܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ : ܡܛܠ ܕܛܠܝܐ
P:Sam [AB] ܥܠܝ ܒܚܘܛܪܐ : ܘܨܚܝ ܦܠܫܬܝܐ ܠܕܘܝܕ ܒܐܠܗܘܗܝ̈ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ : ܘܫܦܝܪ ܚܙܘܐ . ܘܐܡܪ ܦܠܫܬܝܐ ܠܕܘܝܕ : ܟܠܒܐ ܐܢܐ ܕܐܬܐ
P:Sam [AB] ܐܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝ ܒܣܝܦܐ ܘܒܢܝܙܟܐ : ܘܒܣܟܪܐ : ܘܐܢܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܠܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܦܠܫܬܝܐ :
P:Sam [AB] ܥܠܝ ܒܣܝܦܐ ܘܒܢܝܙܟܐ : ܘܒܣܟܪܐ : ܘܐܢܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟ ܐܢܬ : ܘܠܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܦܠܫܬܝܐ : ܐܢܬ ܐܬܐ
P:Sam [AB] ܒܪ ܡܢܘ ܥܠܝܡܐ ܗܢܐ . ܘܟܕ ܗܦܟ ܕܘܝܕ ܟܕ ܩܛܠܗ ܠܦܠܫܬܝܐ : ܐܢܬ : ܚܝܐ ܗܝ ܢܦܫܟ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܫܐܠ
P:Sam [AB] ܛܠܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܒܪ ܥܒܕܟ ܐܝܫܝ ܕܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ . ܘܟܕ ܐܢܬ ܫܐܘܠ : ܘܪܝܫܗ ܕܦܠܫܬܝܐ ܒܐܝܕܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܫܐܘܠ : ܒܪ ܡܢ
P:Sam [AB] ܒܕܡܐ ܙܟܝܐ : ܘܩܛܠ ܐܢܬ ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܡܓܢ . ܘܫܡܥ ܫܐܘܠ ܒܩܠܗ ܐܢܬ ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܝܕܗ : ܘܚܙܝܬ ܘܚܕܝܬ . ܘܗܫܐ ܠܡܢܐ ܚܛܐ
P:Sam [AB] ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܡܓܢ . ܘܫܡܥ ܫܐܘܠ ܒܩܠܗ ܕܝܘܢܬܢ ܒܪܗ : ܘܝܡܐ ܐܢܬ : ܘܚܙܝܬ ܘܚܕܝܬ . ܘܗܫܐ ܠܡܢܐ ܚܛܐ ܐܢܬ ܒܕܡܐ ܙܟܝܐ : ܘܩܛܠ
P:Sam [AB] ܢܦܫܟ : ܡܚܪ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܐܚܬܬܗ ܡܠܟܠ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܟܘܬܐ : ܐܢܬ : ܘܚܘܝܬ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܠ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܕܐܢ ܠܐ ܡܦܨܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܚܬܬܗ ܡܠܟܠ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܟܘܬܐ : ܘܥܪܩ ܘܐܙܠ ܘܐܬܦܨܝ . ܐܢܬ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܕܐܢ ܠܐ ܡܦܨܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ : ܡܚܪ ܡܐܬ