simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܥܠ ܕܪܘܟܬܗ ܕܐܒܝ . ܘܐܬܒܐܫ ܠܐܒܢܝܪ ܛܒ ܥܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܘܫܡܗ̇ ܪܨܦܐ ܒܪܬ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܐܫܒܫܘܠ ܠܐܒܢܝܪ : ܠܡܢܐ ܥܐܠ
P:Sam [AB] ܘܒܢܝܟ̈ ܠܘܬܝ . ܘܐܦ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܢܫܠܡܝܗ̇ ܐܢܬ . ܘܢܫܠܡ ܡܪܝܐ ܐܦ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܟ ܒܐܝܕܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ : ܘܡܚܪ
P:Sam [AB] ܐܬܐ ܐܢܬ ܥܠܝ ܒܣܝܦܐ ܘܒܢܝܙܟܐ : ܘܒܣܟܪܐ : ܘܐܢܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܠܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܦܠܫܬܝܐ :
P:Sam [AB] ܠܝ ܥܠ ܓܝܣܐ ܗܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ : ܝܡܝ ܠܝ ܒܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܩܛܠܢܝ ܘܠܐ ܐܢܬ : ܘܡܢ ܨܢܩܠܓ : ܕܐܘܩܕܢ ܐܢܝܢ ܒܢܘܪܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܡܚܬ
P:Sam [AB] ܘܦܓܥ ܒܗܘܢ ܒܟܗܢܐ̈ . ܘܦܓܥ ܕܘܐܓ ܒܟܗܢܐ̈ : ܘܐܡܝܬ ܒܝܘܡܐ ܐܢܬ ܘܢܗܪܘܢ ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܘܐܓ : ܐܬܟܪ݇ܟ
P:Sam [AB] ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܬ . ܘܐܡܪ : ܥܠܝܡܐ ܡܨܪܝܐ ܐܢܐ : ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ : ܘܠܐ ܐܫܬܝ ܡܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܕܡܢ
P:Sam [AB] ܩܪܝܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ : ܥܒܕܟ ܐܢܐ ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܫܒܛܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܝܕܐ
P:Sam [AB] : ܐܦ ܡܓܠܝܘ ܓܠܝܬ ܡܢ ܐܬܪܟ . ܐܬܡܠܝ ܐܬܝܬ : ܘܝܘܡܢܐ ܢܙܝܥܟ ܐܢܬ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܐ
P:Sam [AB] ܒܪܝ : ܐܦ ܡܥܒܕ ܥܒܕܬ : ܐܦ ܡܙܟܐ ܙܟܝܬ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܠܐܘܪܚܗ ܐܢܬ ܬܐܪܒ ܢܦܫܝ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܒܪܝܟ
P:Sam [AB] ܒܪܝ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܝܗܒ ܠܟ ܕܣܒܪܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܡܕܝܢ : ܐܪܗܛ . ܐܢܬ : ܐܪܗܛ ܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ ܒܬܪ ܟܘܫܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܐܒ : ܠܡܢܐ ܪܗܛ
P:Sam [AB] ܠܗ : ܘܡܦܨܐ ܐܢܬ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܗܘ ܘܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܐܢܬ ܗܢܐ : ܡܕܪܟ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܡܕܪܟ
P:Sam [AB] . ܘܢܦܩ ܝܘܐܒ ܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܐܢܬ ܠܡܫܕܠܘܬܟ ܐܬܐ : ܘܠܡܕܥ ܡܦܩܟ ܘܡܥܠܟ : ܘܠܡܕܥ ܟܠ ܕܥܒܕ
P:Sam [AB] ܬܡܢ ܬܠܬܐ ܓܒܪܝܢ̈ : ܣܠܩܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܒܝܬ ܐܝܠ : ܚܕ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܘܡܐ ܕܥܒܪܬ ܬܘܒ ܠܗܠ : ܘܡܛܝܬ ܠܘܬ ܒܛܡܬܐ ܕܬܒܘܪ : ܗܐ ܡܫܟܚ
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܟ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܪܗܛܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢܗ : ܐܢܬ ܗܢܐ ܪܒܐ ܘܙܥܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܡܡܬ ܬܡܘܬ ܐܚܝܡܠܟ :
P:Sam [AB] : ܡܢ ܕܘܝܕ ܕܒܬܪ ܝܘܐܒ . ܘܥܡܣܐ ܡܦܠܦܠ ܗܘܐ ܒܕܡܗ : ܘܪܡܐ ܐܢܬ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܝܘܐܒ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܡܢ
P:Sam [AB] ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܪܝܫ ܫܒܛܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܫܚܟ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܒܠܠܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܡܪ . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ : ܗܐ ܐܢ ܙܥܘܪ
P:Sam [AB] ܠܗ ܠܥܒܕܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܦܬܓܡܝܟ̈ . ܘܐܝܟ ܠܒܟ ܥܒܕܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ . ܘܡܢܐ ܬܘܒ ܢܘܣܦ ܥܒܕܟ ܕܘܝܕ ܕܢܐܡܪ ܠܟ : ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ : ܒܪ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܓܝܘܪܐ ܥܡܠܩܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܐܢܬ ܕܢܦܠܘ ܒܚܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܥܠܝܡܐ ܗܘ ܕܚܘܝܗ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ
P:Sam [AB] ܐܫܕ ܕܡܐ . ܨܚ ܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܫܝ ܒܪ ܨܘܪܝܐ ܠܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܒܐܝܕܗ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܒܪܟ . ܘܗܐ ܐܬܦܪܥܬ ܒܝܫܬܟ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ
P:Sam [AB] ܒܒܪܗ ܕܐܝܫܝ : ܠܒܗܬܬܟ ܘܠܒܗܬܬ ܦܘܪܣܝܗ̇ ܕܐܡܟ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܫܐܘܠ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܒܪ ܚܣܝܪܬ ܡܪܕܘܬܐ : ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ : ܕܨܒܐ