simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܒܬܪ ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ : ܘܒܬܪ ܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ . ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ : ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ
P:Sam [AB] ܒܪܝ : ܕܠܐ ܐܢܫ ܝܗܒ ܠܟ ܕܣܒܪܬܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܡܕܝܢ : ܐܪܗܛ . ܐܢܬ : ܐܪܗܛ ܐܦ ܐܢܐ ܐܙܠ ܒܬܪ ܟܘܫܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܐܒ : ܠܡܢܐ ܪܗܛ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܢܐ ܚܙܝܬܝ : ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܠܫܐܘܠ : ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ : ܠܡܢܐ ܢܟܠܬܢܝ : ܘܐܢܬ ܫܐܘܠ
P:Sam [AB] ܒܪ ܡܢܘ ܥܠܝܡܐ ܗܢܐ . ܘܟܕ ܗܦܟ ܕܘܝܕ ܟܕ ܩܛܠܗ ܠܦܠܫܬܝܐ : ܐܢܬ : ܚܝܐ ܗܝ ܢܦܫܟ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܫܐܠ
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܡܫܚܟ ܡܪܝܐ ܕܬܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܫܕܪܟ ܐܢܬ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ : ܗܐ ܐܢ ܙܥܘܪ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܪܝܫ ܫܒܛܐ̈
P:Sam [AB] ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܥܡܟ . ܘܢܬܢ ܘܐܚܝܡܥܨ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܓܢܒ ܥܝܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܬܒܘܬ ܒܠܠܝܐ ܒܦܩܥܬܐ ܕܡܕܒܪܐ : ܐܠܐ ܥܒܪ ܠܟ : ܕܠܐ ܬܐܒܕ
P:Sam [AB] ܘܡܠܟܘܬܟ . ܗܫܐ ܐܫܕܪ ܐܕܒܪܝܘܗܝ ܠܝ : ܡܛܠ ܕܒܪ ܡܘܬܐ ܗܘ . ܐܢܬ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܪ ܐܝܫܝ ܚܝ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܐ ܬܬܩܢ