simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܠܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܡܢܘܢ : ܠܬܡܪ ܚܬܗ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܐܚܝ ܪܚܡ ܐܢܐ . ܐܢܬ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܡܢܘ ܕܗܟܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܡܢ ܨܦܪ ܠܨܦܪ : ܠܐ ܐܡܪ
P:Sam [AB] ܥܒܪ ܥܡܝ : ܘܐܬܪܣܝܟ ܥܡܝ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܐܡܪ ܒܪܙܠܝ ܠܡܠܟܐ : ܐܢܬ ܒܡܚܢܝܡ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܪܒܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪܙܠܝ : ܐܦ
P:Sam [AB] ܒܩܠܐ ܕܐܡܬܟ : ܘܐܣܝܡ ܩܕܡܝܟ ܩܨܝܐ ܕܠܚܡܐ : ܘܐܟܘܠ ܘܢܗܘܐ ܐܢܬ ܢܦܫܝ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܘܫܡܥܬ ܡܠܝܟ̈ ܕܐܡܪܬ ܠܝ . ܗܫܐ ܫܡܥ ܐܦ
P:Sam [AB] ܥܠܝ ܒܣܝܦܐ ܘܒܢܝܙܟܐ : ܘܒܣܟܪܐ : ܘܐܢܐ ܐܬܐ ܐܢܐ ܥܠܝܟ ܐܢܬ : ܘܠܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܦܠܫܬܝܐ : ܐܢܬ ܐܬܐ
P:Sam [AB] ܘܦܓܥ ܒܗܘܢ ܒܟܗܢܐ̈ . ܘܦܓܥ ܕܘܐܓ ܒܟܗܢܐ̈ : ܘܐܡܝܬ ܒܝܘܡܐ ܐܢܬ ܘܢܗܪܘܢ ܠܟܗܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܕܘܐܓ : ܐܬܟܪ݇ܟ
P:Sam [AB] ܘܓܪܡܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܘܗܟܢܐ ܢܘܣܦ ܠܝ : ܐܢ ܠܐ ܪܒ ܐܢܬ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܥܡܣܐ : ܗܐ ܒܣܪܝ
P:Sam [AB] ܒܪܝ : ܐܦ ܡܥܒܕ ܥܒܕܬ : ܐܦ ܡܙܟܐ ܙܟܝܬ . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܠܐܘܪܚܗ ܐܢܬ ܬܐܪܒ ܢܦܫܝ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܒܪܝܟ
P:Sam [AB] : ܘܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܒܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܝܟܘ ܠܐ ܢܛܪܬ ܠܡܪܟ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܒܢܝܪ : ܗܐ ܓܢܒܪܐ
P:Sam [AB] ܒܐܘܪܚܐ . ܘܠܐ ܨܒܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܐ ܐܟܠ ܐܢܐ . ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܐܢܬ ܩܕܡܝܟ ܩܨܝܐ ܕܠܚܡܐ : ܘܐܟܘܠ ܘܢܗܘܐ ܒܟ ܚܝܠܐ : ܡܛܠ ܕܐܙܠ
P:Sam [AB] ܥܠܝ ܒܚܘܛܪܐ : ܘܨܚܝ ܦܠܫܬܝܐ ܠܕܘܝܕ ܒܐܠܗܘܗܝ̈ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ : ܘܫܦܝܪ ܚܙܘܐ . ܘܐܡܪ ܦܠܫܬܝܐ ܠܕܘܝܕ : ܟܠܒܐ ܐܢܐ ܕܐܬܐ
P:Sam [AB] ܠܡܩܛܠ ܠܛܠܝܐ ܘܠܐܡܗ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܬܛܒܥ ܝܪܬܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܬ ܡܘܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܐܢܐ ܦܪܥܬ ܚܘܒܠܐ̈ ܐܢܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܒܥܐ
P:Sam [AB] ܡܢܝ : ܐܥܒܕ ܠܟ . ܘܥܒܪܘ ܥܡܐ ܟܠܗ ܝܘܪܕܢܢ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܥܒܪ : ܐܢܬ ܒܡܗܡ : ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝ̈ . ܘܟܠ ܕܒܥܐ
P:Sam [AB] ܐܫܕ ܕܡܐ . ܨܚ ܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܫܝ ܒܪ ܨܘܪܝܐ ܠܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܒܐܝܕܗ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܒܪܟ . ܘܗܐ ܐܬܦܪܥܬ ܒܝܫܬܟ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ
P:Sam [AB] ܒܥܝܢܝ̈ ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ ܕܐܠܗܐ : ܒܪܡ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܐܟܝܫ ܘܐܡܪ ܠܕܘܝܕ : ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܛܒ
P:Sam [AB] : ܘܗܘ ܓܒܪܐ ܗܘ ܩܪܒܬܢܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ . ܨܚ ܝܒ ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܐܙܠ ܥܠ ܦܠܫܬܝܐ ܗܢܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ : ܡܛܠ ܕܛܠܝܐ
P:Sam [AB] ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܬ . ܘܐܡܪ : ܥܠܝܡܐ ܡܨܪܝܐ ܐܢܐ : ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ : ܘܠܐ ܐܫܬܝ ܡܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܕܡܢ
P:Sam [AB] : ܐܦ ܡܓܠܝܘ ܓܠܝܬ ܡܢ ܐܬܪܟ . ܐܬܡܠܝ ܐܬܝܬ : ܘܝܘܡܢܐ ܢܙܝܥܟ ܐܢܬ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܐ
P:Sam [AB] ܥܡܝ . ܘܚܘܝܘ ܠܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܐ ܦܠܫܬܝܐ̈ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܢܬ ܬܕܚܠ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܒܥܐ ܢܦܫܝ : ܒܥܐ ܐܦ ܢܦܫܟ : ܡܛܠ ܕܢܛܘܪܐ
P:Sam [AB] ܠܗ ܣܒ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢܗ ܐܚܪܝܢ ܗܪܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܝܬ ܐܢܬ ܕܒܛܡܬܐ : ܗܐ ܟܪܝܟ ܒܫܘܫܦܐ ܒܣܬܪ ܦܕܬܐ : ܐܢܗܘ ܕܢܣܒ
P:Sam [AB] . ܘܢܦܩ ܝܘܐܒ ܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܐܢܬ ܠܡܫܕܠܘܬܟ ܐܬܐ : ܘܠܡܕܥ ܡܦܩܟ ܘܡܥܠܟ : ܘܠܡܕܥ ܟܠ ܕܥܒܕ