simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom   ܗܟܝܠ ܡܿܠܟܐ ܐܢܬ ܬܩܝܦܐ ܘܐܝܬ ܠܟ
JulRom ܚܠܫܐ ܓܝܪ ܡܬܟܪܟ ܐܢܬ ܡܢ ܩܕܡܝܼܢ .
JulRom ܠܐ ܠܡ ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܕܒܬܪܟ ܣܝܡܢ ܐܦܝܗ̈ܿ
JulRom ܘܠܢ ܕܝܠܼܢ ܡ̇ܠܟܐ ܐܢܬ ܡܢ ܟܕܘ ܥܕܪܐ
JulRom . ܘܟܘܠ ܕܐܡܿܪ ܐܢܬ ܠܢ ܢܥܒܕ .
JulRom ܟܕ ܐܡܿܪ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ
JulRom ܕܒܠܒܘܬܐ̈ ܕܟܠܼ . ܐܢܬ ܗܘܝ ܠܗ ܣܗܕܐ
JulRom ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܦܢܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܠܚ
JulRom ܐܝܟ ܡܩܒܝܐ . ܐܢܬ ܐܦܢ ܚܕܐ ܗܒ
JulRom ܒܫܠܡܐ ܠܡܫܪܝܬܐܿ . ܐܢܬ ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ .
JulRom ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܠܗ ܦܠܚܿ ܐܢܬ ܐܪܚܫ{ܘ} ܒܪܥܝܢܟ ܕܬܚܘܬ
JulRom ܒܟܠܗܿ ܢܦܫܟ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܠܐܠܗܟ ܡܠܝܐܝܬܼ .
JulRom ܐܦ ܠܝ ܡܙܕܩ ܐܢܬ ܛܝܒܘܬܐ . ܐܢܐ
JulRom . ܗܼܘܝ ܫܠܡ ܐܢܬ ܘܡܫܪܝܬܟ . ܘܨܠܐ
JulRom ܫܐܠ ܟܡܐ ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟ .
JulRom ܣܓܝܐܐܼ̈ . ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܙܕܝܩܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܫܡܝܥܐ
JulRom ܡܪܝܼ . ܐܦ ܐܢܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ܗܿܝ
JulRom ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܡܡܚܝܬܐ ܐܢܬ ܡܪܝ ܡܿܠܟܐ ܕܬܓܥܨ
JulRom ܗܕܐ . ܕܓܒܪܐ ܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ . ܗܝܕܝܢ