simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܦܨܬܟ ܚܠܫܐ .
JulRom ܘܥܠ ܗܿܝ ܡܫܬܩܠ ܐܢܬ . ܘܐܠܘ ܓܠܐ
JulRom ܕܡܠܟܐܼ̈ . ܐܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܫܩܝܠ
JulRom ܕܝܢ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܚܐܦܗ ܕܫܘܒܗܪܐ ܘܐܝܟ
JulRom ܘܐܝܟ ܓܝܣܐ ܡܣܪܗܒ ܐܢܬ ܠܡܚܠܨܘ ܐܪܥܼܢ .
JulRom . ܘܐܢܬ ܝܬܿܒ ܐܢܬ ܘܫܠܐ ܐܢܬ ܒܐܪܥܐ
JulRom ܝܬܿܒ ܐܢܬ ܘܫܠܐ ܐܢܬ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ
JulRom ܕܝܠܟ . ܘܥܢܼܐ ܐܢܬ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ
JulRom ܘܐܢܬܼ ܠܐ ܪܓܝܫ ܐܢܬ . ܚܝܠܐ ܓܝܪ
JulRom . ܠܡܢܐ ܚܫܝܫ ܐܢܬ ܘܐܒܝܠ ܐܢܬ ܥܠ
JulRom ܚܫܝܫ ܐܢܬ ܘܐܒܝܠ ܐܢܬ ܥܠ ܗܢܐ ܫܢܝܐܿ
JulRom ܠܗ ܥܡܿܟ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ .
JulRom ܢܦܠܘܢ ܒܗ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܒܪ
JulRom ܘܢܒܨܘܢ ܡܫܪܝܬܟܘܢܿ ܡܨܐ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܕܬܪܫܐ
JulRom ܐܦ ܟܕ ܪܚܝܩ ܐܢܬ . ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ
JulRom ܚܝܠܐ ܒܡܫܟܢܟܼ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܟܡܬܟ
JulRom ܘܐܟܒܪ ܒܨܒܪܘܬܟ ܣܿܒܪ ܐܢܬ ܗܫܐ . ܕܙܟܘܬ
JulRom ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܚܒܝܫ ܐܢܬ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ
JulRom ܐܦ ܐܠܘ ܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܥܪܩ . ܐܒܕ
JulRom ܡܠܐ̈ ܚܪܒܬܐ̈ ܡܩܪܩܫ ܐܢܬ . ܘܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪܘ