simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom . ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܝܘܡܢ ܘܐܣܬܥܪܬ . ܐܠܗܐ̈ ܓܝܪ ܣܥܪܘܗܿ ܠܗܕܐܼ . ܐܢܬ . ܕܡ ܬܣܒܪ ܠܟ ܛܡܐܐ ܘܡܣܝܒܐ ܕܒܚܝܠ ܢܨܪܝܐ ܗܿܘ ܕܠܗ ܦܠܚܿ
JulRom ܚܢܦܐ ܬܡܠܟ ܥܠ ܡܕܝܢܬܢܿ ܕܡܢ ܘܕܒܢܝܢ̈ ܢܚܙܐ ܟܕ ܡܬܐܫܕ ܐܢܬ ܚܪܒܟ ܡ{ܝ} <ܢ>ܢ ܨܗܐ ܠܕܡܢ ܚܪܒܟ ܬܡܠܟ ܥܠܝܢ ܘܠܐ
JulRom ܘܡܨܝܬ ܐܓܪ ܪܘܚܟ ܥܡ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܬܬܩܫܐ ܥܡܗ . ܘܠܐ ܐܢܬ . ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܢܚܫܗ . ܕܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܫܟܿܚ
JulRom ܒܫܘܓܫܐ̈ ܘܒܫܘܕܠܐ̈ ܘܒܗܦܟܬܐ̈ ܕܚܟܡܬܐܼ . ܣܒ ܒܗܿ ܐܢܬ . ܘܟܣܐ ܒܗܘܢ ܚܝܠܗ ܘܚܣܝܢ ܡܢܟ ܕܪܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܗܼܘ ܕܡܨܐ
JulRom . ܐܦܢ ܠܐ ܫܘܝܢܼܢ . ܡܛܠ ܫܡܟ ܝܩܝܪܐ ܕܐܬܩܪܝ ܥܠܝܢ . ܕܠܐ ܐܢܬ . ܘܐܬܪܥܐ ܥܠ ܒܝܫܬܗ ܕܥܡܟ . ܘܥܒܕ ܒܐܦܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܡܥܕ
JulRom ܝܘܡܢܐ ܒܥܝܢܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܿܢܿ ܕܗܘܬ ܠܟܘܢ ܚܕܘܬܐ ܐܢܬ ܦܠܐܬܗ̈ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܘܠܝܢܣ . ܐܝܟ ܡܚܒܢܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܡܬܚܙܐ
JulRom ܒܫܢܝܘܬܟܿ . ܕܟܠܗܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܬܪܓܡ ܦܘܡܟ ܠܐܕܢܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܚܝܘܗܝ̈ ܨܚܝܬ ܠܡܿܠܟܐ ܘܓܕܦܬ ܥܠ ܐܠܗܐ̈ . ܘܟܒܪ ܠܐ ܝܕܥܿ
JulRom ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܫܪܒܬܟ . ܘܐܟܒܪ ܥܠ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܟ . ܒܪܡ ܐܢܬ ܕܡ̇ܠܟܐ ܐܙܠܢ ܘܒܥܠܬ ܡܨܥܪܢܘܬܗܿ ܕܓܘܡܕܢܘܬܟ ܡܝܬܐ
JulRom ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ ܐܢܬ ܘܡܬܚܡܨ ܐܢܬ ܒܣܓܕܬܗ ܐܢܬ ܐܢܬܿ . ܥܠ ܕܣܿܓܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ .
JulRom ܘܡܬܚܡܨ ܐܢܬ ܒܣܓܕܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܕܙܩܦܘܗܝ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ
JulRom ܒܣܓܕܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܕܙܩܦܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܢܬ ܐܠܗܐ̈ . ܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ ܐܢܬ ܘܡܬܚܡܨ
JulRom ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܙܩܝܦܗ . ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܛܘܒܢܐ ܐܢܬ . ܕܙܩܦܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܐܘܪܫܠܡ ܥܡ ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܿܪܐ
JulRom ܒܙܩܝܦܗ . ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܐ ܓܘܕܦܗ ܕܗܢܐ ܪܫܝܥܐ ܐܢܬ ܥܡ ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܿܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܡܫܬܒܗܪ
JulRom ܕܥܠ ܡܿܠܟܐ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܡܘܬܟ ܘܥܠ ܚܝܝܟ̈ ܫܡܛܬ ܠܫܢܟ ܘܫܡܪܬ ܐܢܬ ܗܘܘ ܒܗܼ . ܘܡܬܟܿܣܝܢ ܡܠܘܗܝܼ̈ ܟܕ ܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܠܡ ܝܕܥܿ
JulRom . ܘܕܠܡܐ ܟܒܪ ܠܐ ܐܝܬ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܟ ܓܠܝܬ ܘܐܘܕܥܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܟܪܣܛܝܢܐ
JulRom ܕܒܢܝܚܐ̈ ܘܒܦܘܢܩܐ̈ ܐܬܪܒܝܬ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܥܕܘ ܥܠܝܟ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܫܠܚܼ ܠܗܼ ܘܙܗܪܗ ܡܛܠ ܠܡ ܕܝܕܥܿ ܐܢܐ ܐܚܝ ܕܓܒܪܐ
JulRom ܓܝܪ ܐܚܝܼ . ܕܠܘ ܕܟܠ ܐܢܫ ܗܼܝ ܠܡܣܒܠ ܚܫܐ̈ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ . ܐܢܬ ܡܿܬܚ ܙܒܢܗܿ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܪܝܐ ܓܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒܼܐ . ܝܕܥܿ
JulRom ܡܢܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܒܗܠܝܢ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ . ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܦܨܝܚܐ ܗܘܬ ܠܩܘܒܠܗ ܘܓܚܟܐ ܘܐܡܪܐ ܠܗ . ܕܐܢ ܡܣܬܟܠ
JulRom . ܥܕ ܩܠܝܠܼ ܘܕܝܠܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܼܢ ܠܡܢܐ ܥܝܝܩܐ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܨܚܢܐ̈ ܐܢܘܢܼ ܘܙܟܘܬܐ ܕܫܪܝܪܐ̈ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܫܦܝܪ ܚܿܙܐ
JulRom ܠܼܗܿ ܟܣܝܐܝܬ . ܘܣܦܩܝܢ ܕܢܡܠܘܢ ܕܘܟܬ   ܫܢܕܐ̈ ܐܢܬ ܓܠܝܬܐ . ܡܘܕܝܢܘܬܟ ܓܝܪ ܕܝܠܟ . ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܟܣܝܐ ܫܩܝܠ