simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܬܩܝܦܐ ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐܼ . ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܘܐܬܓܠܝ ܐܢܬ ܕܝܢ . ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܝܘܡܢ ܡܫܪܝܬܢ ܒܓܘܪܓܢ . ܐܢ   ܗܟܝܠ ܡܿܠܟܐ
JulRom ܡܢ ܩܕܡܝܼܢ . ܟܕ ܠܝܬ ܠܟ ܪܓܠܐ ܕܩܝܡܐ . . ܘܗܼܦܟ ܐܝܙܓܕܐ ܐܢܬ . ܘܥܩܒܬܐ ܠܓܡܪ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܟ . ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܓܝܪ ܡܬܟܪܟ
JulRom ܕܒܬܪܟ ܣܝܡܢ ܐܦܝܗ̈ܿ ܕܟܠܗܿ ܡܫܪܝܬܢ ܕܬܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܢܬ . ܘܥܕ ܩܠܝܠ ܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܢ ܡܛܠܬܟ . ܠܐ ܠܡ ܝܕܥܿ
JulRom ܡܢ ܟܕܘ ܥܕܪܐ ܗܝ ܕܝܢ ܣܓܝ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛ̇ܒܐ ܬܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐܼ ܐܢܬ ܘܟܕ ܠܐ ܬܨܒܐܼ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܿ ܡܠܟܘܬܐ . ܘܠܢ ܕܝܠܼܢ ܡ̇ܠܟܐ
JulRom ܠܢ ܢܥܒܕ . ܒܠܚܘܕ ܒܦܪܣ ܥܒܕܘܬܐ ܠܐ ܢܦܠܘܚ . ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ . ܠܢ ܡܿܠܟܐ ܚܪܢܐ ܥܡܟܼ ܠܝܬ ܠܢ . ܘܟܘܠ ܕܐܡܿܪ
JulRom ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܩܕܝܫܐ ܝܕܥܿ ܕܒܠܒܘܬܐ̈ ܕܟܠܼ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܩܪܐ ܥܠܘܗܝ ܣܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܿܪ .
JulRom ܗܘܝ ܠܗ ܣܗܕܐ ܠܥܒܕܟ ܝܘܡܢܐ . ܕܠܐ ܪܓܬܗ ܠܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐܼ . ܐܢܬ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܩܕܝܫܐ ܝܕܥܿ ܕܒܠܒܘܬܐ̈ ܕܟܠܼ .
JulRom ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܠܚ ܠܟ ܡܢܢ . ܐܬܒܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܐܢܬ . ܕܢܚܬܘ ܥܡ ܝܘܠܝܢܘܣ ܠܦܪܣ . ܘܗܫܐ ܚܙܝ ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܦܢܐ
JulRom ܐܦܢ ܚܕܐ ܗܒ ܠܨܒܝܢܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܚܕܝܢ ܕ{ܐ} <ܬ>ܬܚܬܢ ܐܢܬ . ܗܐ ܝܗܒܝܢ ܚܢܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܨܒܝܢܟ ܐܝܟ ܡܩܒܝܐ .
JulRom ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ . ܘܠܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܘܥܕܝܢܢ ܠܐܬܪ ܕܫܪܝܐ ܐܢܬ ܩܪܒܐ ܐܘ ܥܠ ܒܙܬܗܿ ܕܐܪܥܢ . ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܒܫܠܡܐ ܠܡܫܪܝܬܐܿ .
JulRom ܐܪܚܫ{ܘ} ܒܪܥܝܢܟ ܕܬܚܘܬ ܬܣܥܪܝܘܗܝ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܪܣ ܐܢܬ ܠܐܪܥܐ ܕܓܠܝܙܝ̈ ܪܚܡܐ̈ . ܕܐܠܗܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܠܗ ܦܠܚܿ
JulRom ܠܐܠܗܟ ܡܠܝܐܝܬܼ . ܣܒ ܒܩܢܘܡܟ ܚܫܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ . ܘܗܘܝ ܐܢܬ ܘܠܡܘܬܐ ܝܗܒܘ ܢܦܫܗܘܢܿ ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܟܠܗܿ ܢܦܫܟ ܐܚܝܕ
JulRom ܛܝܒܘܬܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܐܢܐ ܫܦܝܥܬ ܪܚܡܐ̈ . ܘܓܘܝ ܡܢ ܐܢܬ ܗܕܐ ܬܥܒܕ . ܘܠܐܠܗܟ ܕܝܠܟ ܡܪܥܼܝܬ ܘܡܢܝܚܬ ܐܦ ܠܝ ܡܙܕܩ
JulRom ܘܡܫܪܝܬܟ . ܘܨܠܐ ܥܠܝ ܠܐܠܗܟܿ . ܕܢܚܣܝܗܿ ܠܢܦܫܝ ܡܢ ܕܡܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܗܝܼ . ܝܘܡܐ ܕܢܫܬܩܠܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܘܚܕܢܢ . . . ܗܼܘܝ ܫܠܡ
JulRom ܘܢܬܝܗܒ ܠܟ . ܘܠܐ ܬܣܒ ܥܠܝܟ ܟܪܝܘܬܗܿ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܟܕ ܐܢܬ . ܕܐܝܟ ܠܡ ܒܪܐ ܡܢ ܝܘܪܬܢܘܗܝ̈ ܕܐܒܘܗܝ ܫܐܠ ܟܡܐ ܕܨܿܒܐ
JulRom ܙܕܝܩܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܫܡܝܥܐ ܨܠܘܬܟ ܘܡܩܒܠܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐܼ . ܐܢܬ ܠܗܕܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ ܡܢ ܣܓܝܐܐܼ̈ . ܕܓܒܪܐ
JulRom ܥܡ ܐܠܗܐ ܗܿܝ ܕܡܛܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܣܥܘܪ ܠܐܠܝܨܘܬܝ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܢܬ . . . ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐܼ ܗܿܝ . ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܼ . ܐܦ
JulRom ܡܪܝ ܡܿܠܟܐ ܕܬܓܥܨ ܡܢ ܐܡܬܟ ܙܕܩܿ ܗܘܐܼ .   ܚܣ ܠܟ ܡܪܝ ܐܢܬ ܘܡܨܠܠܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܐ ܓܥܨܬ ܠܗ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܡܡܚܝܬܐ
JulRom ܡܪܚܡܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܝܘܒܢܝܢܣ ܚܫ ܒܡܠܝܗ̈ܿ ܕܐܢܬܬܐ ܗܼܿܝ ܐܢܬ ܡܢ ܐܡܬܟ ܙܕܩܿ ܗܘܐܼ .   ܚܣ ܠܟ ܡܪܝ ܕܬܥܒܕ ܗܕܐ . ܕܓܒܪܐ