simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܠܡܬܒ . ܫܒܘܩ ܕܚܠܬܐ̈ ܒܕܝܠܗܝܢ . ܘܐܢܬ ܐܝܟ ܕܫܦܪ ܠܟܼ ܟܬܪ ܐܢܬ . ܘܩܥܼܝܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ . ܥܠ ܟܘܪܣܝܗܿ ܕܡܠܟܘܬܢ ܨܿܒܐ
JulRom ܐܢܬ ܠܡ ܐܕܘܟܣܝܣ . ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܢܬ ܗܘܝܬ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܫܪܝܪܐܼ . ܫܐܠܗ ܙܥܝܦܐܝܬ ܟܕ ܡܬܠܚܡ . ܕܐܢ
JulRom ܠܡ ܐܕܘܟܣܝܣ . ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܢܬ ܗܘܝܬ ܥܠܬܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܫܪܝܪܐܼ . ܫܐܠܗ ܙܥܝܦܐܝܬ ܟܕ ܡܬܠܚܡ . ܕܐܢ ܐܢܬ
JulRom ܠܗܘܢ ܒܡܠܝܟ̈ . ܘܡܣܪܕܬ ܠܗܘܢ ܒܓܙܡܝܟ̈ . ܘܛܥܬܟ ܣܓܼܝ ܐܢܬ ܘܒܘܩܝܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܣܒܿܪܬ ܒܛܥܝܘܬܟ ܕܡܕܚܠ
JulRom . ܕܐܢ ܬܪܥܿܗܿ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܬܦܬܚ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܐܢܬ . ܘܡܣܪܕܬ ܠܗܘܢ ܒܓܙܡܝܟ̈ . ܘܛܥܬܟ ܣܓܼܝ ܘܠܐ ܝܕܥܿ
JulRom ܣܒܐ ܡܙܝܥܐ ܕܒܩܥܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܫܬܘܙܒ ܐܢܬ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܐܢܬ ܕܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ   ܘܩܢܛܐ . ܘܕܡ ܣܒܿܪ
JulRom ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܕܥܠܬܐ . ܘܗܘܝܬ ܝܬܝܪܐ ܠܬܒܥܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢܬ . ܘܕܡ ܣܒܿܪ ܐܢܬ ܣܒܐ ܡܙܝܥܐ ܕܒܩܥܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܫܬܘܙܒ
JulRom ܕܘܝܐ ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܐܢ ܓܕܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܩܥܬܗܘܿܢܿ ܡܢ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ . ܘܠܐ ܝܕܥܿ
JulRom ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܫܩܝܠ ܗܘܢܐ ܘܫܢܝܐ ܕܒܢܘܪܟ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܝܼ . ܠܐ ܐܢܬ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܘܗܝ̈ ܕܛܪܘܢܐܼ ܐܗܦܟ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ . ܕܕܡ ܟܝ ܣܿܒܪ
JulRom ܠܝܼ . ܠܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܗܼܘ ܢܫܪܝܟ ܒܥܓܠ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟ ܐܢܬ ܟܝ ܣܿܒܪ ܐܢܬ ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܫܩܝܠ ܗܘܢܐ ܘܫܢܝܐ ܕܒܢܘܪܟ ܡܕܚܠ
JulRom ܝܘܠܝܢܘܣ ܐܡܿܪ . ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܒܗܪܐ ܒܗܕܐ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܐܠܗܘܬܐ ܐܬܩܪܒ . ܘܠܐ ܠܫܐܕܐ̈ ܘܠܦܬܟܪܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܣܒܪ
JulRom ܡܢ ܓܙܪ ܕܝܢܟܼ ܐܘ ܫܢܝܐ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܐܬܪܥܝܬܼ . ܡܕܝܢ ܒܛܠܐ ܐܢܬ ܐܡܿܪ . ܡܢ ܝܬܝܪܘܬ{ܢ}ܢ ܡܬܬܗܝܬ ܠܐܝܓܘܢܢ . ܘܒܛܝܠ
JulRom ܟܠܗܘܢ ܣܦܪܝܗ̈ܿ ܕܚܪܫܘܬܐ . ܘܪܦܦܐ̈ ܕܚܘܫܒܢܝܗ̈ܿ ܐܢܬ ܚܝܠܐ ܕܢܚܣ < ܢ>ܝܘܗܝ ܠܟܝܢܐ ܕܢܘܪܐ . ܐܦܠܐ ܐܠܘ ܐܚܝܕ
JulRom ܒܝܕܥܬܐ ܘܫܒܝܚ ܐܢܬ ܒܚܟܡܬܐ ܡܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܐܬܢܝܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܚܝܠܗܿ ܕܗܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢܟ ܠܐ   ܓܝܪ ܢܗܝܪ
JulRom ܒܚܟܡܬܐ ܡܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܐܬܢܝܐ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܫܘܙܒ ܢܦܫܗ ܡܢ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢܟ ܠܐ   ܓܝܪ ܢܗܝܪ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ ܘܫܒܝܚ
JulRom ܟܝ ܕܘܝܐ ܚܒܬܐ ܡܚܝܠܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܥܙܐ ܬܩܘܡ ܩܕܡ ܫܠܗܒܝܬܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܐ ܕܟܝܢܗ ܠܐ ܡܨܐ ܡܥܙܐ ܩܕܡ ܒܗܩܐ ܙܥܘܪܐ . ܕܡܢܗܼ .
JulRom . ܗܢܝܢ ܐܚܕܪ ܐܝܬܝܟ ܠܗܕܐ ܟܠܗܿ ܫܢܝܘܬܐ . ܘܐܬܕܡܝܬ ܐܢܬ ܘܢܦܠܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܿܒܘܕܟ . ܕܗܠܝܢ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܚ
JulRom ܘܒܛܝܠ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܝܡܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܒܙܡܪܐ . ܘܒܫܥܝܐ ܣܪܝܚܐ ܕܠܝܬ {ܕܠܝܬ} ܒܗ ܚܫܚܘ . ܘܫܠܼܐ
JulRom ܘܟܬܝܫ ܒܦܘܠܚܢܐ ܣܦܝܩܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܛܥܝܢ ܒܟ ܕܝܘܐ̈ ܐܢܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܝܡܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܘܚܕܢܟܼ . ܘܥܢܼܐ
JulRom ܘܡܣܬܟܠ ܐܢܬܿ . ܕܦܬܟܪܐ̈ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܘܠܐ ܐܢܬ ܠܟ ܫܢܝܘܬܐ ܘܫܩܝܠ ܗܘܢܟ ܠܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢ