simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܡܪܝ ܡܿܠܟܐ ܕܬܓܥܨ ܡܢ ܐܡܬܟ ܙܕܩܿ ܗܘܐܼ .   ܚܣ ܠܟ ܡܪܝ ܐܢܬ ܘܡܨܠܠܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܐ ܓܥܨܬ ܠܗ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܡܡܚܝܬܐ
JulRom ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܩܕܝܫܐ ܝܕܥܿ ܕܒܠܒܘܬܐ̈ ܕܟܠܼ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܩܪܐ ܥܠܘܗܝ ܣܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܿܪ .
JulRom ܣܒܐ ܡܙܝܥܐ ܕܒܩܥܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܫܬܘܙܒ ܐܢܬ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܐܢܬ ܕܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ   ܘܩܢܛܐ . ܘܕܡ ܣܒܿܪ
JulRom ܣܦܪܐ̈ ܕܚܟܡܬܗ̈ܿ ܕܒܪܝܬܐ ܘܥܒܝܕ ܐܢܬ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܐܢܬ . ܘܐܪܡܐ ܒܥܘܬܝ ܩܕܡܝܟ . ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܡ ܡܪܝ ܡܿܠܟܐ ܕܐܚܝܕ
JulRom ܥܕܟܝܠ ܙܥܘܪܐ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܟ ܒܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܙܕܩܐ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܠܥܠ . ܐܦܢ
JulRom ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܠܚ ܠܟ ܡܢܢ . ܐܬܒܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܐܢܬ . ܕܢܚܬܘ ܥܡ ܝܘܠܝܢܘܣ ܠܦܪܣ . ܘܗܫܐ ܚܙܝ ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܦܢܐ
JulRom ܥܠ ܒܪ ܐܢܫܟ ܓܘܝܐ . ܚܡܣܢ ܒܝܼ ܘܠܐ ܬܬܪܦܐ . ܕܥܕ [ܩܠܝܠ] ܐܢܬ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܚܟܡܟܼ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܫܩܝܠ
JulRom ܥܠ ܗܢܐ ܫܢܝܐܿ . ܕܐܥܠܝ ܒܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܘܗܼܦܟ ܡܢ ܐܢܬ . ܘܡܠܼܐ ܒܠܒܗ ܘܒܝܐܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܠܡܢܐ ܚܫܝܫ ܐܢܬ ܘܐܒܝܠ
JulRom ܥܠ ܡܕܝܢܬܢܼ . ܠܛܥܝܘܬܟ ܠܐ ܫܠܡܝܢܢ . ܘܠܪܘܫܥܟ ܠܐ ܐܢܬ . ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܟܠ ܡܠܟܘܢ̈ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܥܠܡܐܼ . ܐܢ ܡܫܪܐ
JulRom ܥܠ ܢܚܫܐ̈ . ܕܐܢ ܥܠ ܢܚܫܐ̈ ܡܚܫܒ ܐܢܬܼ . ܬܚܘܡܐ ܠܡܕܢܚܐ ܠܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܓܕܫܐ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐܼ . ܡܢܐ ܡܥܩܒ
JulRom ܥܠܝܗܝܼܢ . ܘܐܢܬ ܗܘ ܟܝ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܫܬܚܪܬ ܒܐܘܚܕܢܐ ܐܢܬ ܕܢܦܠ . ܘܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܓܕܫܼܢ . ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܡܫܐܠ
JulRom ܥܡ ܐܠܗܐ ܗܿܝ ܕܡܛܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܣܥܘܪ ܠܐܠܝܨܘܬܝ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܢܬ . . . ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐܼ ܗܿܝ . ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܼ . ܐܦ
JulRom ܦܨܬܟ ܚܠܫܐ . ܘܥܠ ܗܿܝ ܡܫܬܩܠ ܐܢܬ . ܘܐܠܘ ܓܠܐ ܠܟ ܫܦܠܗ ܐܢܬ ܡܓܚܟ ܒܟܼ . ܕܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ ܣܘܦܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܿ
JulRom ܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܗܼܘ ܕܝܢ ܚܣܝܐ ܐܢܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ
JulRom ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ ܐܢܬ ܘܡܬܚܡܨ ܐܢܬ ܒܣܓܕܬܗ ܐܢܬ ܐܢܬܿ . ܥܠ ܕܣܿܓܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ .
JulRom ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܕܟܠܗܘܢ ܐܠܗܝܗ̈ܿ ܕܬܒܝܠ ܘܐܬܗܝܡܢܬ ܐܩܠܝܕܐ ܐܢܬ ܡܪܝ ܡܿܠܟܐ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ ܣܦܪܐ̈ ܕܚܟܡܬܗ̈ܿ ܕܒܪܝܬܐ ܘܥܒܝܕ
JulRom ܪܝܫܐ ܘܦܩܘܕܐ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܕܟܪܣܛܝܢܐܼ̈ . ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܐܢܬ ܘܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܠܓܒܪܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܥܒܝܕ
JulRom ܬܕܥ ܕܐܢܐ ܡܚܣܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕ ܠܝܼ ܐܢܬ ܒܡܠܐ̈ ܕܨܥܪܐ ܘܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܪܓܡܬܝܗܝܼ .
JulRom ܬܩܝܦܐ ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܪܥܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐܼ . ܚܘܐ ܢܦܫܟ ܘܐܬܓܠܝ ܐܢܬ ܕܝܢ . ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܝܘܡܢ ܡܫܪܝܬܢ ܒܓܘܪܓܢ . ܐܢ   ܗܟܝܠ ܡܿܠܟܐ