simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܐܢܬ ܠܡ ܐܕܘܟܣܝܣ . ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܢܬ ܗܘܝܬ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܫܪܝܪܐܼ . ܫܐܠܗ ܙܥܝܦܐܝܬ ܟܕ ܡܬܠܚܡ . ܕܐܢ
JulRom ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ ܐܢܬ ܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܐܢܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ
JulRom ܐܦ ܫܠܡܐ ܦܘܡܟ ܘܗܒ ܠܗ ܠܥܕܬܟ ܒܥܕܢ ܡܦܩܢܟ ܘܦܬܚ ܦܘܡܗ ܐܢܬ . ܘܫܠܡܐ ܕܝܗܒ ܡܪܢ ܠܥܕܬܗ ܢܐܙܠ ܥܡܟ ܘܢܬܠܘܐ ܠܟ ܡܠܝ
JulRom ܐܦܢ ܚܕܐ ܗܒ ܠܨܒܝܢܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܚܕܝܢ ܕ{ܐ} <ܬ>ܬܚܬܢ ܐܢܬ . ܗܐ ܝܗܒܝܢ ܚܢܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܨܒܝܢܟ ܐܝܟ ܡܩܒܝܐ .
JulRom ܐܪܚܫ{ܘ} ܒܪܥܝܢܟ ܕܬܚܘܬ ܬܣܥܪܝܘܗܝ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܪܣ ܐܢܬ ܠܐܪܥܐ ܕܓܠܝܙܝ̈ ܪܚܡܐ̈ . ܕܐܠܗܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܠܗ ܦܠܚܿ
JulRom ܒܐܦܝ̈ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܟܠ ܐܬܪܝܢ̈ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܘܒܢܝܢܘܣ . ܐܢܬ ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܝܘܩܪܗ ܕܪܕܘܦܝܢ . ܘܒܕܡܘܬ ܣܟܪܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܣܝܡ
JulRom ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܘܥܢܼܐ ܐܢܬ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܐܢܬ ܐܚܝܕ ܩܪܒܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܥܠ ܩܐܪܣܟ . ܘܐܢܬ ܝܬܿܒ ܐܢܬ ܘܫܠܐ
JulRom ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܐܦ ܐܠܘ ܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܥܪܩ . ܐܒܕ ܠܗ ܡܢܟ ܐܢܬ ܘܠܘ ܐܟܘܬܟ ܫܦܠܐ . ܕܐܝܟ ܠܣܛܝܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܚܒܝܫ
JulRom ܒܗܠܝܼܢ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܡܪܩܘܪ ܒܚܙܘܐ . ܫܦܝܪ ܠܡ ܐܢܬ ܗܘ ܟܝ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܫܬܚܪܬ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܠܐ ܪܓܝܫ
JulRom ܒܙܩܝܦܗ . ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܐ ܓܘܕܦܗ ܕܗܢܐ ܪܫܝܥܐ ܐܢܬ ܥܡ ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܿܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܡܫܬܒܗܪ
JulRom ܒܚܝܝ [ . . . . . ] ܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܟܪܝܘܬܐ ܕܝܠܢ ܗܝ . ܕܥܡ ܥܘܢܕܢܐ ܐܢܬ ܘܒܗܠܝܢ ܫܘܘܕܝܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܠܡܢܐ ܟܪܝܐ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܟ ܘܚܫܝܫ
JulRom ܒܚܟܡܬܐ ܡܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܐܬܢܝܐ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܫܘܙܒ ܢܦܫܗ ܡܢ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢܟ ܠܐ   ܓܝܪ ܢܗܝܪ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ ܘܫܒܝܚ
JulRom ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ ܚܘܫܒܝ̈ . ܕܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܒܥܝܬ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ ܐܢܬ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ .
JulRom ܒܝܕܥܬܐ ܘܫܒܝܚ ܐܢܬ ܒܚܟܡܬܐ ܡܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܐܬܢܝܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܚܝܠܗܿ ܕܗܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢܟ ܠܐ   ܓܝܪ ܢܗܝܪ
JulRom ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܫܪܒܬܟ . ܘܐܟܒܪ ܥܠ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܟ . ܒܪܡ ܐܢܬ ܕܡ̇ܠܟܐ ܐܙܠܢ ܘܒܥܠܬ ܡܨܥܪܢܘܬܗܿ ܕܓܘܡܕܢܘܬܟ ܡܝܬܐ
JulRom ܒܡܕܝܢܬܢܿ ܠܡܬܗܪ ܕܝܢ ܘܠܡܬܕܡܪܘ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܕܡܠܟܗܿ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐܼ . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ ܡܿܠܟܐ ܝܕܥܝܢܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܨܿܒܐ
JulRom ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܟ ܚܝܐ̈ ܕܢܦܫܿܬܟܘܢܿ ܘܡܬܚܣܟܐ ܐܦ ܡܠܟܘܬܢ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐܼ̈ . ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟ . ܘܡܬܬܓܪ
JulRom ܒܣܓܕܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܕܙܩܦܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܢܬ ܐܠܗܐ̈ . ܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ ܐܢܬ ܘܡܬܚܡܨ
JulRom ܒܥܓܠ ܬܕܪܟ ܢܦܫܟ ܘܬܥܕܪ ܩܢܘܡܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܠܢ . ܐܢܬ . ܕܠܐ ܢܒܨܪܟ ܡܢ ܐܝܩܪܟ ܐܦܠܐ ܢܬܚܬܝܟ ܡܢ ܪܒܘܬܟܼ . ܐܢ
JulRom ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܟ ܒܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܥܬܝܕܬܐܼ̈ . ܐܠܐ ܠܢ ܕܝܠܢ ܐܢܬ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܠܥܠ . ܐܦܢ ܐܢܬ ܥܕܟܝܠ ܙܥܘܪܐ