simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܚܝܐ̈ ܠܩܢܘܡܟ . ܬܐ ܐܓܥܠ ܠܟ ܡܕܡ ܕܐܫܬܚܪ ܠܝܼ . ܘܦܪܢܣ ܡܢܗ ܐܢܬ ܫܘܬܦܐ ܒܗܕܐ ܬܐܓܘܪܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܦܓܥܬ ܒܝ . ܘܐܬܬܓܪ ܐܦ
JulRom ܒܝܕܥܬܐ ܘܫܒܝܚ ܐܢܬ ܒܚܟܡܬܐ ܡܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܐܬܢܝܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܚܝܠܗܿ ܕܗܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢܟ ܠܐ   ܓܝܪ ܢܗܝܪ
JulRom ܘܢܬܝܗܒ ܠܟ . ܘܠܐ ܬܣܒ ܥܠܝܟ ܟܪܝܘܬܗܿ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܟܕ ܐܢܬ . ܕܐܝܟ ܠܡ ܒܪܐ ܡܢ ܝܘܪܬܢܘܗܝ̈ ܕܐܒܘܗܝ ܫܐܠ ܟܡܐ ܕܨܿܒܐ
JulRom ܙܕܝܩܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܫܡܝܥܐ ܨܠܘܬܟ ܘܡܩܒܠܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐܼ . ܐܢܬ ܠܗܕܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ ܡܢ ܣܓܝܐܐܼ̈ . ܕܓܒܪܐ
JulRom ܘܡܬܚܡܨ ܐܢܬ ܒܣܓܕܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܕܙܩܦܘܗܝ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ
JulRom ܕܡܕܡ ܡܢ ܕܝܠܟ ܒܢ ܠܝܬ ܠܟ . ܕܠܐ ܠܚܢܦܘܬܟ ܫܠܡܝܢܼܢ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܘܢܦܩܬ ܡܢ ܗܘܢܟ . ܘܐܣܬܡܝܬ ܒܒܬ ܐܝܕܥܬܟ . ܘܠܐ ܡܬܒܝܢ
JulRom ܗܫܐ . ܕܙܟܘܬ ܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܬ . ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟ ܒܦܛܥܘܬܟܿ . ܐܢܬ ܐܚܪܒܬ ܬܚܘܡܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܢܿ ܘܐܟܒܪ ܒܨܒܪܘܬܟ ܣܿܒܪ
JulRom ܥܕܟܝܠ ܙܥܘܪܐ ܐܢܬ ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܟ ܒܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܙܕܩܐ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܠܥܠ . ܐܦܢ
JulRom ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ ܐܢܬ ܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܐܢܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ
JulRom ܕܝܢ ܐܚܝ ܟܡܐ ܕܡܨܐ ܐܢܬܼ . ܚܦܛ ܠܩܣܪ ܕܢܟܬܘܒ ܩܐܪܣܐ . ܥܕ ܐܢܬ ܘܢܬܥܠܐ ܛܢܢܐ ܕܒܝܬ ܬܚܘܡܐ̈ . ܘܢܼܬܒܢ ܒܫܠܝܐ ܡܠܟܘܬܐ̈ .
JulRom ܠܢ ܢܥܒܕ . ܒܠܚܘܕ ܒܦܪܣ ܥܒܕܘܬܐ ܠܐ ܢܦܠܘܚ . ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ . ܠܢ ܡܿܠܟܐ ܚܪܢܐ ܥܡܟܼ ܠܝܬ ܠܢ . ܘܟܘܠ ܕܐܡܿܪ
JulRom . ܬܘܝܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܢܦܫܗ ܡܣܝܒܐܼ .   ܘܐܚܝܕܐ ܠܗ ܫܢܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܕܝܘܡܢ . ܐܓܪ ܠܝ ܠܡ ܕܐܣܬܦܩ ܡܢ ܩܪܒܝ . ܘܕܘܪ ܥܡܝ ܟܡܐ ܕܡܨܐ
JulRom ܠܗܘܢ ܒܡܠܝܟ̈ . ܘܡܣܪܕܬ ܠܗܘܢ ܒܓܙܡܝܟ̈ . ܘܛܥܬܟ ܣܓܼܝ ܐܢܬ ܘܒܘܩܝܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܣܒܿܪܬ ܒܛܥܝܘܬܟ ܕܡܕܚܠ
JulRom . ܥܕ ܩܠܝܠܼ ܘܕܝܠܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܼܢ ܠܡܢܐ ܥܝܝܩܐ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܨܚܢܐ̈ ܐܢܘܢܼ ܘܙܟܘܬܐ ܕܫܪܝܪܐ̈ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܫܦܝܪ ܚܿܙܐ
JulRom ܐܝܟ ܡܿܠܟܐ . ܒܕܠܐ ܐܝܬ ܕܠܥܠ ܡܢܟ ܕܢ{ܪܫ} ܐܢܬ ܠܡ ܕܡܠܟܘܬܟ ܗܿܘ ܕܐܒܕܢܐܼ ܘܕܪܚܡܐ̈ . ܒܟܠ ܕܨܒܿܝܬ ܫܠܝܛ
JulRom ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ ܐܢܬ ܘܡܬܚܡܨ ܐܢܬ ܒܣܓܕܬܗ ܐܢܬ ܐܢܬܿ . ܥܠ ܕܣܿܓܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ .
JulRom ܒܡܕܝܢܬܢܿ ܠܡܬܗܪ ܕܝܢ ܘܠܡܬܕܡܪܘ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܕܡܠܟܗܿ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐܼ . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ ܡܿܠܟܐ ܝܕܥܝܢܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܨܿܒܐ
JulRom ܗܘ ܓܝܪ ܡܠܟܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܘܡܕܒܪܢܗ ܕܐܝܣܪܝܠ . ܘܥܠ ܣܒܪܐ ܐܢܬ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ . ܘܐܙܕܕܩܬ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܪܝܫܢܘܬܐ ܠܐܝܣܪܝܠ .
JulRom ܟܝ ܕܘܝܐ ܚܒܬܐ ܡܚܝܠܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܥܙܐ ܬܩܘܡ ܩܕܡ ܫܠܗܒܝܬܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܐ ܕܟܝܢܗ ܠܐ ܡܨܐ ܡܥܙܐ ܩܕܡ ܒܗܩܐ ܙܥܘܪܐ . ܕܡܢܗܼ .
JulRom ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܙܩܝܦܗ . ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܛܘܒܢܐ ܐܢܬ . ܕܙܩܦܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܐܘܪܫܠܡ ܥܡ ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܿܪܐ