simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܝܘܩܪܗ ܕܪܕܘܦܝܢ . ܘܒܕܡܘܬ ܣܟܪܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܣܝܡ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܬܬܒܨܪ ܘܥܠ ܫܘܠܛܢܟ ܕܠܐ ܢܒܛܠ ܕܒܕܡܘܬ ܥܡܘܕܐ ܛܥܝܢ
JulRom ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܫܩܝܠ ܗܘܢܐ ܘܫܢܝܐ ܕܒܢܘܪܟ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܝܼ . ܠܐ ܐܢܬ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܘܗܝ̈ ܕܛܪܘܢܐܼ ܐܗܦܟ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ . ܕܕܡ ܟܝ ܣܿܒܪ
JulRom ܘܡܣܬܟܠ ܐܢܬܿ . ܕܦܬܟܪܐ̈ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܘܠܐ ܐܢܬ ܠܟ ܫܢܝܘܬܐ ܘܫܩܝܠ ܗܘܢܟ ܠܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢ
JulRom ܠܗ ܠܫܢܝܐ ܘܠܐ ܝܬܝܪ ܛܪܘܢܐܼ . ܕܫܒܩ ܠܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܘܙܕܩܿ ܐܢܬ . ܕܒܫܪܪܐ ܠܡ ܕܐܢܐ ܢܟܦ ܐܢܐ ܚܠܦܝܟ ܕܡܿܠܟܐ ܩܿܪܐ
JulRom ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ . ܘܠܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܬܘܥܕܝܢܢ ܠܐܬܪ ܕܫܪܝܐ ܐܢܬ ܩܪܒܐ ܐܘ ܥܠ ܒܙܬܗܿ ܕܐܪܥܢ . ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܒܫܠܡܐ ܠܡܫܪܝܬܐܿ .
JulRom . ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܫܕܝܐ ܠܟ ܠܩܕܡܝܢ . ܗܐ ܦܩܝܕܝܢ ܐܢܬ ܡܨܐ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܕܬܪܫܐ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܫܒܘܪ ܐܦ ܟܕ ܪܚܝܩ
JulRom ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ ܚܘܫܒܝ̈ . ܕܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܒܥܝܬ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ ܐܢܬ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ .
JulRom ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܕܬܪܫܐ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܫܒܘܪ ܐܦ ܟܕ ܪܚܝܩ ܐܢܬ . ܐܢܬ . ܐܝܟ ܕܢܒܨܘܢ ܪܐܙܟܘܢ ܘܢܒܨܘܢ ܡܫܪܝܬܟܘܢܿ ܡܨܐ
JulRom ܕܘܝܐ ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܐܢ ܓܕܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܩܥܬܗܘܿܢܿ ܡܢ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ . ܘܠܐ ܝܕܥܿ
JulRom ܡܪܚܡܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܝܘܒܢܝܢܣ ܚܫ ܒܡܠܝܗ̈ܿ ܕܐܢܬܬܐ ܗܼܿܝ ܐܢܬ ܡܢ ܐܡܬܟ ܙܕܩܿ ܗܘܐܼ .   ܚܣ ܠܟ ܡܪܝ ܕܬܥܒܕ ܗܕܐ . ܕܓܒܪܐ
JulRom ܚܣܕܐ ܘܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܼܢ ܠܐ ܐܬܬܦܝܪ ܐܢܬ . ܘܗܐ ܝܪܒ ܘܐܬܝܩܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܒܚܠܘܦܝܗܿ ܕܗܿܝ ܕܫܩܝܠ
JulRom ܠܡ ܐܕܘܟܣܝܣ . ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܢܬ ܗܘܝܬ ܥܠܬܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܫܪܝܪܐܼ . ܫܐܠܗ ܙܥܝܦܐܝܬ ܟܕ ܡܬܠܚܡ . ܕܐܢ ܐܢܬ
JulRom ܒܗܠܝܼܢ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܡܪܩܘܪ ܒܚܙܘܐ . ܫܦܝܪ ܠܡ ܐܢܬ ܗܘ ܟܝ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܫܬܚܪܬ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܠܐ ܪܓܝܫ
JulRom ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܟ ܚܝܐ̈ ܕܢܦܫܿܬܟܘܢܿ ܘܡܬܚܣܟܐ ܐܦ ܡܠܟܘܬܢ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐܼ̈ . ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟ . ܘܡܬܬܓܪ
JulRom ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܫܪܒܬܟ . ܘܐܟܒܪ ܥܠ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܟ . ܒܪܡ ܐܢܬ ܕܡ̇ܠܟܐ ܐܙܠܢ ܘܒܥܠܬ ܡܨܥܪܢܘܬܗܿ ܕܓܘܡܕܢܘܬܟ ܡܝܬܐ
JulRom ܘܡܬܚܡܨ ܐܢܬ ܒܣܓܕܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܕܙܩܦܘܗܝ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ
JulRom ܛܝܒܘܬܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܐܢܐ ܫܦܝܥܬ ܪܚܡܐ̈ . ܘܓܘܝ ܡܢ ܐܢܬ ܗܕܐ ܬܥܒܕ . ܘܠܐܠܗܟ ܕܝܠܟ ܡܪܥܼܝܬ ܘܡܢܝܚܬ ܐܦ ܠܝ ܡܙܕܩ
JulRom ܟܠܗܘܢ ܣܦܪܝܗ̈ܿ ܕܚܪܫܘܬܐ . ܘܪܦܦܐ̈ ܕܚܘܫܒܢܝܗ̈ܿ ܐܢܬ ܚܝܠܐ ܕܢܚܣ < ܢ>ܝܘܗܝ ܠܟܝܢܐ ܕܢܘܪܐ . ܐܦܠܐ ܐܠܘ ܐܚܝܕ
JulRom ܬܕܥ ܕܐܢܐ ܡܚܣܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕ ܠܝܼ ܐܢܬ ܒܡܠܐ̈ ܕܨܥܪܐ ܘܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܪܓܡܬܝܗܝܼ .
JulRom . ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܝܘܡܢ ܘܐܣܬܥܪܬ . ܐܠܗܐ̈ ܓܝܪ ܣܥܪܘܗܿ ܠܗܕܐܼ . ܐܢܬ . ܕܡ ܬܣܒܪ ܠܟ ܛܡܐܐ ܘܡܣܝܒܐ ܕܒܚܝܠ ܢܨܪܝܐ ܗܿܘ ܕܠܗ ܦܠܚܿ