simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܒܐܦܝ̈ ܥܕܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܟܠ ܐܬܪܝܢ̈ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܘܒܢܝܢܘܣ . ܐܢܬ ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܝܘܩܪܗ ܕܪܕܘܦܝܢ . ܘܒܕܡܘܬ ܣܟܪܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܣܝܡ
JulRom ܡܢ ܕܡܗܘܢ . . . ܝܘܠܝܢܣ ܐܡܿܪ . ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܟܠܗܝܢ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܢܬ . ܘܐܠܐ ܕܡܗܘܢ ܒܪܫܗܘܢܿ ܘܐܢܬ ܘܡܠܟܘܬܟܼ ܡܚܣܝ
JulRom ܐܘ ܡܝܬ ܒܚܝܘܗܝܼ̈ . ܘܣܓܝ ܛܥܝܐ ܠܟ ܐܢ ܣܒܿܪ ܐܢܬܼ . ܐܢܬ . ܘܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܣܥܪ ܠܗܿ . ܕܬܟܦܘܪ ܒܗ ܨܒܿܐ
JulRom . ܘܕܠܡܐ ܟܒܪ ܠܐ ܐܝܬ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܟ ܓܠܝܬ ܘܐܘܕܥܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܟܪܣܛܝܢܐ
JulRom ܒܚܟܡܬܐ ܡܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܐܬܢܝܐ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܫܘܙܒ ܢܦܫܗ ܡܢ ܐܢܬ ܕܗܕܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܢܟ ܠܐ   ܓܝܪ ܢܗܝܪ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ ܘܫܒܝܚ
JulRom ܡܢ ܟܕܘ ܥܕܪܐ ܗܝ ܕܝܢ ܣܓܝ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛ̇ܒܐ ܬܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐܼ ܐܢܬ ܘܟܕ ܠܐ ܬܨܒܐܼ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܿ ܡܠܟܘܬܐ . ܘܠܢ ܕܝܠܼܢ ܡ̇ܠܟܐ
JulRom . ܠܚܡܫܝܢ ܠܡ ܘܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܢܚܡܬ ܒܟ ܚܕܘܬܢܿ ܘܟܕ ܐܢܬ ܐܘ ܠܡ ܐܓܪ{ܘ} ܠܘܬܢ ܘܢܣܒܥܟ ܐܘ ܕܒܪܝܢܝ ܥܡܟ ܠܟܪ ܕܐܙܠ
JulRom . ܗܢܝܢ ܐܚܕܪ ܐܝܬܝܟ ܠܗܕܐ ܟܠܗܿ ܫܢܝܘܬܐ . ܘܐܬܕܡܝܬ ܐܢܬ ܘܢܦܠܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܿܒܘܕܟ . ܕܗܠܝܢ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܚ
JulRom ܒܥܓܠ ܬܕܪܟ ܢܦܫܟ ܘܬܥܕܪ ܩܢܘܡܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܠܢ . ܐܢܬ . ܕܠܐ ܢܒܨܪܟ ܡܢ ܐܝܩܪܟ ܐܦܠܐ ܢܬܚܬܝܟ ܡܢ ܪܒܘܬܟܼ . ܐܢ
JulRom . ܕܐܢ ܬܪܥܿܗܿ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܬܦܬܚ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܐܢܬ . ܘܡܣܪܕܬ ܠܗܘܢ ܒܓܙܡܝܟ̈ . ܘܛܥܬܟ ܣܓܼܝ ܘܠܐ ܝܕܥܿ
JulRom ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ ܐܢܬ ܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܐܢܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ
JulRom ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܩܕܝܫܐ ܝܕܥܿ ܕܒܠܒܘܬܐ̈ ܕܟܠܼ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܩܪܐ ܥܠܘܗܝ ܣܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܿܪ .
JulRom ܒܡܕܝܢܬܢܿ ܠܡܬܗܪ ܕܝܢ ܘܠܡܬܕܡܪܘ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܕܡܠܟܗܿ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐܼ . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ ܡܿܠܟܐ ܝܕܥܝܢܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܨܿܒܐ
JulRom ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܬܢ ܟܕ ܗܕܐ ܬܥܒܕ . ܐܦ ܚܢܢ ܒܚܠܦܝܗܿ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܕܢܚܣܪ ܘܢܬܒܨܪ ܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܘܬܢ̈ܿ ܘܛܒ ܡܫܟܢ
JulRom ܠܢ ܢܕܥ . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܐܡܿܪ . ܕܠܕܡܐ ܕܢܦܫܝ ܨܗܐ ܐܢܬ ܡܢ ܟܕܘ ܐܢܬ ܘܡܢܟ ܐܝܬܝܗܿ ܟܠܝܬܐ . . ܝܘܠܝܢܘܣ ܐܡܿܪ . ܘܡܢܘ ܗܢܐ ܕܚܝܒ
JulRom ܒܣܓܕܬܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܕܙܩܦܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܢܬ ܐܠܗܐ̈ . ܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ . ܕܠܐ ܢܿܟܦ ܐܢܬ ܘܡܬܚܡܨ
JulRom ܚܝܐ̈ ܠܩܢܘܡܟ . ܬܐ ܐܓܥܠ ܠܟ ܡܕܡ ܕܐܫܬܚܪ ܠܝܼ . ܘܦܪܢܣ ܡܢܗ ܐܢܬ ܫܘܬܦܐ ܒܗܕܐ ܬܐܓܘܪܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܦܓܥܬ ܒܝ . ܘܐܬܬܓܪ ܐܦ
JulRom ܠܡܗܘܐ ܥܡ ܡܠܟܘܬܢ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܢ . ܘܗܼܢܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܦܪܥܟ ܚܠܦܝܗܿ . ܐܢܬ ܘܐܠܗܐ̈ ܝܕܥܿ ܐܢܬܼ . ܐܝܟܢܐ ܣܝܡ
JulRom ܘܐܠܗܐ̈ ܝܕܥܿ ܐܢܬܼ . ܐܝܟܢܐ ܣܝܡ ܐܢܬ ܠܡܗܘܐ ܥܡ ܡܠܟܘܬܢ ܐܢܬ ܠܟ . ܕܛܒܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܣܝܡ ܐܢܐ ܕܐܦܪܥܟ ܚܠܦܝܗܿ .