simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܥܠ ܢܚܫܐ̈ . ܕܐܢ ܥܠ ܢܚܫܐ̈ ܡܚܫܒ ܐܢܬܼ . ܬܚܘܡܐ ܠܡܕܢܚܐ ܠܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܓܕܫܐ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܿܠܟܐܼ . ܡܢܐ ܡܥܩܒ
JulRom ܕܡܕܝܢܬܢܼ . ܥܝܢܝܢ̈ ܠܡܐܬܝܬܟ ܚܝܪܢ̈ܿ ܘܡܢ ܗܫܐ ܠܡ ܐܢܬ ܠܟ ܚܘܬܪܗ ܘܫܘܒܚܗ ܕܟܪܟܢ . ܕܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܗܿ
JulRom ܡܢܐ ܡܬܚܙܐ ܠܟ ܒܗܠܝܢ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ . ܐܢܬ ܘܐܝܟ ܦܨܝܚܐ ܗܘܬ ܠܩܘܒܠܗ ܘܓܚܟܐ ܘܐܡܪܐ ܠܗ . ܕܐܢ ܡܣܬܟܠ
JulRom ܘܡܫܪܝܬܟ . ܘܨܠܐ ܥܠܝ ܠܐܠܗܟܿ . ܕܢܚܣܝܗܿ ܠܢܦܫܝ ܡܢ ܕܡܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܗܝܼ . ܝܘܡܐ ܕܢܫܬܩܠܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܘܚܕܢܢ . . . ܗܼܘܝ ܫܠܡ
JulRom ܠܡܿܠܟܐ ܕܫܠܚܢܝ ܠܘܬܟ . ܩܕܝܫܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܚܫ ܒܢܦܫܗ ܐܢܬ ܠܛܝܫܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܚܐܪܘܬܟ . ܐܦ ܗܫܐܼ ܚܙܝ ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܦܢܐ
JulRom ܘܡܨܝܬ ܐܓܪ ܪܘܚܟ ܥܡ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܬܬܩܫܐ ܥܡܗ . ܘܠܐ ܐܢܬ . ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܢܚܫܗ . ܕܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܫܟܿܚ
JulRom ܕܘܝܐ ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܐܢ ܓܕܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܩܥܬܗܘܿܢܿ ܡܢ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ . ܘܠܐ ܝܕܥܿ
JulRom ܥܡ ܐܠܗܐ ܗܿܝ ܕܡܛܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܣܥܘܪ ܠܐܠܝܨܘܬܝ . ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܢܬ . . . ܐܡܪܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐܼ ܗܿܝ . ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܼ . ܐܦ
JulRom ܠܡܚܠܨܘ ܐܪܥܼܢ . ܕܥ ܛܪܘܢܐ ܕܚܘܫܒܢܐ ܕܬܚܠܘܨܗܿ ܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܚܐܦܗ ܕܫܘܒܗܪܐ ܘܐܝܟ ܓܝܣܐ ܡܣܪܗܒ
JulRom . ܥܕ ܩܠܝܠܼ ܘܕܝܠܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܼܢ ܠܡܢܐ ܥܝܝܩܐ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܨܚܢܐ̈ ܐܢܘܢܼ ܘܙܟܘܬܐ ܕܫܪܝܪܐ̈ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܫܦܝܪ ܚܿܙܐ
JulRom ܝܘܠܝܢܘܣ ܐܡܿܪ . ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܒܗܪܐ ܒܗܕܐ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܐܠܗܘܬܐ ܐܬܩܪܒ . ܘܠܐ ܠܫܐܕܐ̈ ܘܠܦܬܟܪܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܣܒܪ
JulRom . ܘܟܕ ܝܠܦ . ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܗܼܘ . ܐܬܓܠܓܠܬ ܬܚܦܝܬܐ ܕܛܘܥܝܝ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܕܡܫܐܠ ܗܘܼܐ ܠܗ ܒܡܘܡܬܐܼ̈ . ܕܠܐܝܢܐ ܐܠܗܐ   ܕܚܿܠ
JulRom ܬܕܥ ܕܐܢܐ ܡܚܣܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܟ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕ ܠܝܼ ܐܢܬ ܒܡܠܐ̈ ܕܨܥܪܐ ܘܕܨܘܚܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܪܓܡܬܝܗܝܼ .
JulRom ܚܟܝܡܐ . ܒܨܝ ܘܠܝܬܐ ܘܕܘܢ ܩܘܫܬܐ . ܟܬܝܒܬܗ̈ ܕܡܪܟ ܩܒܠܬܼ ܐܢܬ ܓܠܙ ܐܢܐܼ . ܘܠܐ ܙܕܩܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܡܪܟ ܛܿܠܡ ܐܢܐ . ܗܐ ܓܒܪܐ
JulRom ܐܪܚܫ{ܘ} ܒܪܥܝܢܟ ܕܬܚܘܬ ܬܣܥܪܝܘܗܝ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܕܦܪܣ ܐܢܬ ܠܐܪܥܐ ܕܓܠܝܙܝ̈ ܪܚܡܐ̈ . ܕܐܠܗܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܠܗ ܦܠܚܿ
JulRom . ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܫܕܝܐ ܠܟ ܠܩܕܡܝܢ . ܗܐ ܦܩܝܕܝܢ ܐܢܬ ܡܨܐ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܕܬܪܫܐ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܫܒܘܪ ܐܦ ܟܕ ܪܚܝܩ
JulRom ܕܡܕܡ ܡܢ ܕܝܠܟ ܒܢ ܠܝܬ ܠܟ . ܕܠܐ ܠܚܢܦܘܬܟ ܫܠܡܝܢܼܢ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܘܢܦܩܬ ܡܢ ܗܘܢܟ . ܘܐܣܬܡܝܬ ܒܒܬ ܐܝܕܥܬܟ . ܘܠܐ ܡܬܒܝܢ
JulRom ܕܝܢ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܚܐܦܗ ܕܫܘܒܗܪܐ ܘܐܝܟ ܓܝܣܐ ܐܢܬ ܒܛܝܒܘ ܠܚܝܒܐ̈ . ܗܢܘ ܛܟܣܗ ܘܣܟܝܡܗ ܕܩܪܒܐ ܕܡܠܟܐܼ̈ . ܐܢ
JulRom ܪܝܫܐ ܘܦܩܘܕܐ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܕܟܪܣܛܝܢܐܼ̈ . ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܐܢܬ ܘܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܠܓܒܪܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܥܒܝܕ
JulRom ܠܡ ܐܕܘܟܣܝܣ . ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܢܬ ܗܘܝܬ ܥܠܬܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܫܪܝܪܐܼ . ܫܐܠܗ ܙܥܝܦܐܝܬ ܟܕ ܡܬܠܚܡ . ܕܐܢ ܐܢܬ