simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܚܫܝܫ ܐܢܬ ܘܐܒܝܠ ܐܢܬ ܥܠ ܗܢܐ ܫܢܝܐܿ
JulRom ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܿܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܡܫܬܒܗܪ
JulRom ܒܬܪܟ . ܘܡܬܬܓܪ ܐܢܬ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܟ ܚܝܐ̈ ܕܢܦܫܿܬܟܘܢܿ
JulRom ܪܝܫܢܘܬܐ ܠܐܝܣܪܝܠ . ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܡܠܟܗ
JulRom ܡܠܐ̈ ܚܪܒܬܐ̈ ܡܩܪܩܫ ܐܢܬ . ܘܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪܘ
JulRom . ܕܡܢܗܼ . ܐܢܬ ܟܝ ܕܘܝܐ ܚܒܬܐ
JulRom ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ ܐܢܬ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ .
JulRom . ܠܡܢܐ ܚܫܝܫ ܐܢܬ ܘܐܒܝܠ ܐܢܬ ܥܠ
JulRom ܕܒܩܥܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܫܬܘܙܒ ܐܢܬ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܕܥܠܬܐ
JulRom ܘܥܠ ܗܿܝ ܡܫܬܩܠ ܐܢܬ . ܘܐܠܘ ܓܠܐ
JulRom ܚܝܠܐ ܒܡܫܟܢܟܼ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܟܡܬܟ
JulRom ܕܫܐܕܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢ ܐܢܬ ܘܡܣܬܟܠ ܐܢܬܿ .
JulRom ܘܐܢܬܼ ܠܐ ܪܓܝܫ ܐܢܬ . ܚܝܠܐ ܓܝܪ
JulRom ܘܢܬܠܘܐ ܠܟ ܡܠܝ ܐܢܬ ܐܦ ܫܠܡܐ ܦܘܡܟ
JulRom ܕܝܢ ܕܝܠܼܢ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܟܕܘ .
JulRom ܕܨܒܼܐ . ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܚܝܼ .
JulRom ܒܪܢܫܐ ܟܣܝܐ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܠܼܗܿ ܟܣܝܐܝܬ .
JulRom ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ
JulRom ܐܦܠܐ ܐܠܘ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܟܠܗܘܢ ܣܦܪܝܗ̈ܿ ܕܚܪܫܘܬܐ
JulRom ܘܐܟܒܪ ܒܨܒܪܘܬܟ ܣܿܒܪ ܐܢܬ ܗܫܐ . ܕܙܟܘܬ