simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܥܠ ܗܢܐ ܫܢܝܐܿ . ܕܐܥܠܝ ܒܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܘܗܼܦܟ ܡܢ ܐܢܬ . ܘܡܠܼܐ ܒܠܒܗ ܘܒܝܐܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܠܡܢܐ ܚܫܝܫ ܐܢܬ ܘܐܒܝܠ
JulRom ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܙܩܝܦܗ . ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܛܘܒܢܐ ܐܢܬ . ܕܙܩܦܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܐܘܪܫܠܡ ܥܡ ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܿܪܐ
JulRom ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܟ ܚܝܐ̈ ܕܢܦܫܿܬܟܘܢܿ ܘܡܬܚܣܟܐ ܐܦ ܡܠܟܘܬܢ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐܼ̈ . ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟ . ܘܡܬܬܓܪ
JulRom ܗܘ ܓܝܪ ܡܠܟܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܘܡܕܒܪܢܗ ܕܐܝܣܪܝܠ . ܘܥܠ ܣܒܪܐ ܐܢܬ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ . ܘܐܙܕܕܩܬ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܪܝܫܢܘܬܐ ܠܐܝܣܪܝܠ .
JulRom . ܘܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪܘ ܒܗܕܐ ܕܨܒܪܬ ܝܕܥܬܟ . ܚܘܪܒܗܿ ܕܐܪܥܟ ܐܢܬ . ܘܒܕܡܘܬ ܛܪܦܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܡܠܐ̈ ܚܪܒܬܐ̈ ܡܩܪܩܫ
JulRom ܟܝ ܕܘܝܐ ܚܒܬܐ ܡܚܝܠܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܥܙܐ ܬܩܘܡ ܩܕܡ ܫܠܗܒܝܬܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܐ ܕܟܝܢܗ ܠܐ ܡܨܐ ܡܥܙܐ ܩܕܡ ܒܗܩܐ ܙܥܘܪܐ . ܕܡܢܗܼ .
JulRom ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ ܚܘܫܒܝ̈ . ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ . ܘܐܪܝܡ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ
JulRom ܘܐܒܝܠ ܐܢܬ ܥܠ ܗܢܐ ܫܢܝܐܿ . ܕܐܥܠܝ ܒܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܘܗܼܦܟ ܐܢܬ ܕܢܨܝܒܝܢ . ܘܡܠܼܐ ܒܠܒܗ ܘܒܝܐܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ . ܠܡܢܐ ܚܫܝܫ
JulRom ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܕܥܠܬܐ . ܘܗܘܝܬ ܝܬܝܪܐ ܠܬܒܥܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢܬ . ܘܕܡ ܣܒܿܪ ܐܢܬ ܣܒܐ ܡܙܝܥܐ ܕܒܩܥܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܫܬܘܙܒ
JulRom . ܘܐܠܘ ܓܠܐ ܠܟ ܫܦܠܗ ܕܡܣܩܟܼ . ܘܝܐ ܡܠܼܐ ܗܘܐ ܦܘܡܟ ܒܚܡܬܟ ܐܢܬ ܣܘܦܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܦܨܬܟ ܚܠܫܐ . ܘܥܠ ܗܿܝ ܡܫܬܩܠ
JulRom ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܟܡܬܟ . ܫܪܝ ܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܡܢ ܠܘܬܟ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ . ܐܢܬ . ܕܐܝܟ ܡܬܡܠܠܢ ܒܝܬ ܪܘܪܒܢܝ̈ ܚܝܠܐ ܒܡܫܟܢܟܼ .
JulRom ܘܡܣܬܟܠ ܐܢܬܿ . ܕܦܬܟܪܐ̈ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܘܠܐ ܐܢܬ ܠܟ ܫܢܝܘܬܐ ܘܫܩܝܠ ܗܘܢܟ ܠܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢ
JulRom . ܚܝܠܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܐܬܣܝܡ ܥܠ ܬܚܘܡܐܼ̈ . ܐܢܬ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܚܕܝܪ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܘܐܢܬܼ ܠܐ ܪܓܝܫ
JulRom ܐܦ ܫܠܡܐ ܦܘܡܟ ܘܗܒ ܠܗ ܠܥܕܬܟ ܒܥܕܢ ܡܦܩܢܟ ܘܦܬܚ ܦܘܡܗ ܐܢܬ . ܘܫܠܡܐ ܕܝܗܒ ܡܪܢ ܠܥܕܬܗ ܢܐܙܠ ܥܡܟ ܘܢܬܠܘܐ ܠܟ ܡܠܝ
JulRom ܡܢ ܟܕܘ . ܝܘܡܐ ܕܢܦܛܪ ܐܒܠܟ ܡܢܗܿ . ܘܢܫܠܡܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܢܬ . ܕܒܝܬ ܒܟܐܼ̈ ܒܚܝܝܟ̈ ܥܒܕܬ ܠܟ . ܠܢ ܕܝܢ ܕܝܠܼܢ ܡܝܬܐ
JulRom ܓܝܪ ܐܚܝܼ . ܕܠܘ ܕܟܠ ܐܢܫ ܗܼܝ ܠܡܣܒܠ ܚܫܐ̈ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ . ܐܢܬ ܡܿܬܚ ܙܒܢܗܿ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܪܝܐ ܓܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܒܼܐ . ܝܕܥܿ
JulRom ܠܼܗܿ ܟܣܝܐܝܬ . ܘܣܦܩܝܢ ܕܢܡܠܘܢ ܕܘܟܬ   ܫܢܕܐ̈ ܐܢܬ ܓܠܝܬܐ . ܡܘܕܝܢܘܬܟ ܓܝܪ ܕܝܠܟ . ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܟܣܝܐ ܫܩܝܠ
JulRom ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ ܚܘܫܒܝ̈ . ܕܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܒܥܝܬ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ ܐܢܬ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ .
JulRom ܟܠܗܘܢ ܣܦܪܝܗ̈ܿ ܕܚܪܫܘܬܐ . ܘܪܦܦܐ̈ ܕܚܘܫܒܢܝܗ̈ܿ ܐܢܬ ܚܝܠܐ ܕܢܚܣ < ܢ>ܝܘܗܝ ܠܟܝܢܐ ܕܢܘܪܐ . ܐܦܠܐ ܐܠܘ ܐܚܝܕ
JulRom ܗܫܐ . ܕܙܟܘܬ ܡܠܟܐ̈ ܙܟܝܬ . ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟ ܒܦܛܥܘܬܟܿ . ܐܢܬ ܐܚܪܒܬ ܬܚܘܡܝܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܢܿ ܘܐܟܒܪ ܒܨܒܪܘܬܟ ܣܿܒܪ