simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܡܢ ܓܙܪ ܕܝܢܟܼ ܐܘ ܫܢܝܐ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܕܐܬܪܥܝܬܼ . ܡܕܝܢ ܒܛܠܐ ܐܢܬ ܐܡܿܪ . ܡܢ ܝܬܝܪܘܬ{ܢ}ܢ ܡܬܬܗܝܬ ܠܐܝܓܘܢܢ . ܘܒܛܝܠ
JulRom ܕܝܢ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܠܗܐܼ . ܣܝܡ ܠܒܟܼ ܘܐܬܒܝܢ ܒܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܥܡ ܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܕܟܬܝܒܐܿ . ܕܓܘܡܨܐ ܕܚܦܪܘ̈ ܢܦܠܘܢ ܒܗ .
JulRom . ܠܚܡܫܝܢ ܠܡ ܘܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܢܚܡܬ ܒܟ ܚܕܘܬܢܿ ܘܟܕ ܐܢܬ ܐܘ ܠܡ ܐܓܪ{ܘ} ܠܘܬܢ ܘܢܣܒܥܟ ܐܘ ܕܒܪܝܢܝ ܥܡܟ ܠܟܪ ܕܐܙܠ
JulRom ܘܟܬܝܫ ܒܦܘܠܚܢܐ ܣܦܝܩܐ ܕܦܬܟܪܐ̈ . ܘܡܛܥܝܢ ܒܟ ܕܝܘܐ̈ ܐܢܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܝܡܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܘܚܕܢܟܼ . ܘܥܢܼܐ
JulRom ܡܪܚܡܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܝܘܒܢܝܢܣ ܚܫ ܒܡܠܝܗ̈ܿ ܕܐܢܬܬܐ ܗܼܿܝ ܐܢܬ ܡܢ ܐܡܬܟ ܙܕܩܿ ܗܘܐܼ .   ܚܣ ܠܟ ܡܪܝ ܕܬܥܒܕ ܗܕܐ . ܕܓܒܪܐ
JulRom ܒܡܕܝܢܬܢܿ ܠܡܬܗܪ ܕܝܢ ܘܠܡܬܕܡܪܘ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܕܡܠܟܗܿ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐܼ . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ ܡܿܠܟܐ ܝܕܥܝܢܢ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܨܿܒܐ
JulRom ܐܘ ܡܝܬ ܒܚܝܘܗܝܼ̈ . ܘܣܓܝ ܛܥܝܐ ܠܟ ܐܢ ܣܒܿܪ ܐܢܬܼ . ܐܢܬ . ܘܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܣܥܪ ܠܗܿ . ܕܬܟܦܘܪ ܒܗ ܨܒܿܐ
JulRom ܠܼܗܿ ܟܣܝܐܝܬ . ܘܣܦܩܝܢ ܕܢܡܠܘܢ ܕܘܟܬ   ܫܢܕܐ̈ ܐܢܬ ܓܠܝܬܐ . ܡܘܕܝܢܘܬܟ ܓܝܪ ܕܝܠܟ . ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܟܣܝܐ ܫܩܝܠ
JulRom ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܘܥܢܼܐ ܐܢܬ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܐܢܬ ܐܚܝܕ ܩܪܒܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܥܠ ܩܐܪܣܟ . ܘܐܢܬ ܝܬܿܒ ܐܢܬ ܘܫܠܐ
JulRom ܠܡܚܙܩܿ ܐܘ ܠܡ ܐܓܪ{ܘ} ܠܘܬܢ ܘܢܣܒܥܟ ܐܘ ܕܒܪܝܢܝ ܥܡܟ ܠܟܪ ܐܢܬ ܘܐܝܬܝܘܟ ܠܟܪܟܢ . ܘܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܕܐܝܟ ܥܒܘܪܐ ܡܣܪܗܒ
JulRom ܡܢ ܟܕܘ ܐܝܟ ܕܐܬܒܕܩ ܠܢ ܒܓܠܝܢܗܿ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܕܠܓܡܪ ܡܢ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܒܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܥܬܝܕܬܐܼ̈ . ܐܠܐ ܠܢ ܕܝܠܢ ܪܒܐ
JulRom ܒܥܝܢܝ̈ ܢܦܫܟ ܒܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ ܒܥܬܝܕܬܐܼ̈ . ܐܠܐ ܠܢ ܕܝܠܢ ܐܢܬ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܠܥܠ . ܐܦܢ ܐܢܬ ܥܕܟܝܠ ܙܥܘܪܐ
JulRom ܠܢ ܢܥܒܕ . ܒܠܚܘܕ ܒܦܪܣ ܥܒܕܘܬܐ ܠܐ ܢܦܠܘܚ . ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ . ܠܢ ܡܿܠܟܐ ܚܪܢܐ ܥܡܟܼ ܠܝܬ ܠܢ . ܘܟܘܠ ܕܐܡܿܪ
JulRom . ܕܝܠܝ ܗܼܝ ܡܢ ܗܫܐ ܕܐܬܚܟܡ ܠܟ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܗܠܦܝܕܝܣ . ܐܡܬܝ ܐܢܬ ܠܟ ܙܐܦܢܐ ܝܗ . ܗܐ ܓܠܝܬ ܙܐܦܟ ܘܚܘܝܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܟܪܣܛܝܢܐ
JulRom ܘܫܠܐ ܐܢܬ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܘܥܢܼܐ ܐܢܬ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܠܡ ܐܝܟ ܡܿܠܟܐ ܐܚܝܕ ܩܪܒܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܥܠ ܩܐܪܣܟ . ܘܐܢܬ ܝܬܿܒ
JulRom ܕܡܕܝܢܬܢܼ . ܥܝܢܝܢ̈ ܠܡܐܬܝܬܟ ܚܝܪܢ̈ܿ ܘܡܢ ܗܫܐ ܠܡ ܐܢܬ ܠܟ ܚܘܬܪܗ ܘܫܘܒܚܗ ܕܟܪܟܢ . ܕܟܕ ܥܕܟܝܠ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܗܿ
JulRom ܕܥܠ ܡܿܠܟܐ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܡܘܬܟ ܘܥܠ ܚܝܝܟ̈ ܫܡܛܬ ܠܫܢܟ ܘܫܡܪܬ ܐܢܬ ܗܘܘ ܒܗܼ . ܘܡܬܟܿܣܝܢ ܡܠܘܗܝܼ̈ ܟܕ ܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܠܡ ܝܕܥܿ
JulRom ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒܣܘܪܚܢܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢܼ . ܫܦܝܪ ܐܢܬ . ܕܢܬܒܥ ܨܥܪܢ ܘܨܘܚܝܬܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ .
JulRom ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ ܚܘܫܒܝ̈ . ܕܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܒܥܝܬ ܐܢܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ . ܣܿܦܩ ܐܢܬ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ .
JulRom ܡܢ ܟܕܘ ܥܕܪܐ ܗܝ ܕܝܢ ܣܓܝ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛ̇ܒܐ ܬܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐܼ ܐܢܬ ܘܟܕ ܠܐ ܬܨܒܐܼ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܿ ܡܠܟܘܬܐ . ܘܠܢ ܕܝܠܼܢ ܡ̇ܠܟܐ