simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom . ܐܦܢ ܠܐ ܫܘܝܢܼܢ . ܡܛܠ ܫܡܟ ܝܩܝܪܐ ܕܐܬܩܪܝ ܥܠܝܢ . ܕܠܐ ܐܢܬ . ܘܐܬܪܥܐ ܥܠ ܒܝܫܬܗ ܕܥܡܟ . ܘܥܒܕ ܒܐܦܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܡܥܕ
JulRom . ܕܐܢ ܬܪܥܿܗܿ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܬܦܬܚ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܐܢܬ . ܘܡܣܪܕܬ ܠܗܘܢ ܒܓܙܡܝܟ̈ . ܘܛܥܬܟ ܣܓܼܝ ܘܠܐ ܝܕܥܿ
JulRom . ܕܝܠܝ ܗܼܝ ܡܢ ܗܫܐ ܕܐܬܚܟܡ ܠܟ . ܐܡܿܪ ܠܗ ܗܠܦܝܕܝܣ . ܐܡܬܝ ܐܢܬ ܠܟ ܙܐܦܢܐ ܝܗ . ܗܐ ܓܠܝܬ ܙܐܦܟ ܘܚܘܝܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܟܪܣܛܝܢܐ
JulRom . ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܫܕܝܐ ܠܟ ܠܩܕܡܝܢ . ܗܐ ܦܩܝܕܝܢ ܐܢܬ ܡܨܐ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܚܝ ܕܬܪܫܐ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܫܒܘܪ ܐܦ ܟܕ ܪܚܝܩ
JulRom . ܗܘܬ ܗܕܐ ܕܝܘܡܢ ܘܐܣܬܥܪܬ . ܐܠܗܐ̈ ܓܝܪ ܣܥܪܘܗܿ ܠܗܕܐܼ . ܐܢܬ . ܕܡ ܬܣܒܪ ܠܟ ܛܡܐܐ ܘܡܣܝܒܐ ܕܒܚܝܠ ܢܨܪܝܐ ܗܿܘ ܕܠܗ ܦܠܚܿ
JulRom . ܗܢܝܢ ܐܚܕܪ ܐܝܬܝܟ ܠܗܕܐ ܟܠܗܿ ܫܢܝܘܬܐ . ܘܐܬܕܡܝܬ ܐܢܬ ܘܢܦܠܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܿܒܘܕܟ . ܕܗܠܝܢ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܚ
JulRom . ܘܐܠܘ ܓܠܐ ܠܟ ܫܦܠܗ ܕܡܣܩܟܼ . ܘܝܐ ܡܠܼܐ ܗܘܐ ܦܘܡܟ ܒܚܡܬܟ ܐܢܬ ܣܘܦܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܦܨܬܟ ܚܠܫܐ . ܘܥܠ ܗܿܝ ܡܫܬܩܠ
JulRom . ܘܕܠܡܐ ܟܒܪ ܠܐ ܐܝܬ ܒܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܟ ܓܠܝܬ ܘܐܘܕܥܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܟܪܣܛܝܢܐ
JulRom . ܘܟܕ ܝܠܦ . ܕܟܪܣܛܝܢܐ ܗܼܘ . ܐܬܓܠܓܠܬ ܬܚܦܝܬܐ ܕܛܘܥܝܝ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܕܡܫܐܠ ܗܘܼܐ ܠܗ ܒܡܘܡܬܐܼ̈ . ܕܠܐܝܢܐ ܐܠܗܐ   ܕܚܿܠ
JulRom . ܘܠܝܬ ܠܡܬܕܡܪܘ ܒܗܕܐ ܕܨܒܪܬ ܝܕܥܬܟ . ܚܘܪܒܗܿ ܕܐܪܥܟ ܐܢܬ . ܘܒܕܡܘܬ ܛܪܦܐ̈ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܡܠܐ̈ ܚܪܒܬܐ̈ ܡܩܪܩܫ
JulRom . ܚܝܠܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܐܬܣܝܡ ܥܠ ܬܚܘܡܐܼ̈ . ܐܢܬ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܚܕܝܪ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ . ܘܐܢܬܼ ܠܐ ܪܓܝܫ
JulRom . ܠܚܡܫܝܢ ܠܡ ܘܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܬܢܚܡܬ ܒܟ ܚܕܘܬܢܿ ܘܟܕ ܐܢܬ ܐܘ ܠܡ ܐܓܪ{ܘ} ܠܘܬܢ ܘܢܣܒܥܟ ܐܘ ܕܒܪܝܢܝ ܥܡܟ ܠܟܪ ܕܐܙܠ
JulRom . ܥܕ ܩܠܝܠܼ ܘܕܝܠܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܒܪܡ ܕܝܼܢ ܠܡܢܐ ܥܝܝܩܐ ܠܟ ܐܢܬ ܕܢܨܚܢܐ̈ ܐܢܘܢܼ ܘܙܟܘܬܐ ܕܫܪܝܪܐ̈ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܫܦܝܪ ܚܿܙܐ
JulRom . ܥܡܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܕܐܝܬ ܥܡܝܼ . ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܘܡܛܝܒܝܼܢ . ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܥܠܕܒܒܝܢ ܡܓܪܝܢ ܠܟ ܒܼܢ . ܕܥ ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܥܒܿܕ
JulRom . ܬܘܝܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܢܦܫܗ ܡܣܝܒܐܼ .   ܘܐܚܝܕܐ ܠܗ ܫܢܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܕܝܘܡܢ . ܐܓܪ ܠܝ ܠܡ ܕܐܣܬܦܩ ܡܢ ܩܪܒܝ . ܘܕܘܪ ܥܡܝ ܟܡܐ ܕܡܨܐ
JulRom [ܠܗ̇] . ܠܥܕܬܐ ܐܡܟ [ܒܫ]ܪܪܐ ܕܗܐ ܝܠܕܘܗܝ̈ [ܕ]ܡܪܘܕܐ ܐܢܬ [ܕܗܝ]ܡܢܘܬܐ . ܫܘܒܗܪܗ [ . . . . . ] [ܒ]ܐܝܕܝ̈ ܡܢܘ ܡܓܥܠ
JulRom ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܫܩܝܠ ܗܘܢܐ ܘܫܢܝܐ ܕܒܢܘܪܟ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܝܼ . ܠܐ ܐܢܬ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܘܗܝ̈ ܕܛܪܘܢܐܼ ܐܗܦܟ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ . ܕܕܡ ܟܝ ܣܿܒܪ
JulRom ܐܘ ܡܝܬ ܒܚܝܘܗܝܼ̈ . ܘܣܓܝ ܛܥܝܐ ܠܟ ܐܢ ܣܒܿܪ ܐܢܬܼ . ܐܢܬ . ܘܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܣܥܪ ܠܗܿ . ܕܬܟܦܘܪ ܒܗ ܨܒܿܐ
JulRom ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒܣܘܪܚܢܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢܼ . ܫܦܝܪ ܐܢܬ . ܕܢܬܒܥ ܨܥܪܢ ܘܨܘܚܝܬܗ̈ܿ ܕܡܠܟܘܬܢܿ ܒܪܡ ܕܝܢ .
JulRom ܐܝܟ ܡܿܠܟܐ . ܒܕܠܐ ܐܝܬ ܕܠܥܠ ܡܢܟ ܕܢ{ܪܫ} ܐܢܬ ܠܡ ܕܡܠܟܘܬܟ ܗܿܘ ܕܐܒܕܢܐܼ ܘܕܪܚܡܐ̈ . ܒܟܠ ܕܨܒܿܝܬ ܫܠܝܛ