simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܆ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܬ̇ܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ X⁵ܐܢܬ . ܙ ܩܝܦܐ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . 315ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܫܐ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܡ̇ܢ ⁵³ܣ̇ܒܪ
JacSer:memLuqJews ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܘܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ XܝXXXXX X ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܥܬܪ ܒܝܬ ܐܢܬ ܆ ܦܪܘܥܝܗܝ ܐܓܪ ܗ ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ³0ܘܫ̇ܪܝ ܢ̇ܦܩ . ³¹ ܛܠܘܡܐ
JacSer:memLuqJews . 45ܚܦܝܗ ܠܒܪܗ ⁴⁸ܡܛܠܬ̇ܟ̈ ܪܚ̇ܡ ܨܠܡܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܣ̣ܒܪ ܠܟ ܐܢܬ ܠܐܢܫ ⁴⁷ܐܢܫ ܐܘܕܥ ܆ ܕܠܐ ܡܐ ܕܓ̣ܠܐ ܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memLuqJews ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ . ܐܝܟܐ ܗܘ ܫܘܒܚܐ X ܕܥܐܕܐ̈ ܡܫܒܚܐ̈ ܘܕܪܝܫ ܐܢܬ ܙܟܝܐ ܐܫܝܕ ܠܟ ܓܒܪܐ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܆ ܗܐ ܙ̇ܐܥܐܢܬ ܗܐ ܢ̇ܐܕ
JacSer:memLuqJews ܆ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܠܐ ܣܘܟܠܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܘܗܟܢ ܬ̇ܒܥ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܠܡܢ ܚ̇ܐܪ ܐܢܬ . ⁷³ ܐܢ ܗܟܢܐ ܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܕܒܪܐ ܡܠܠ ⁷³ܒܟܬܒܝܗܘܢ̈ . ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ ܕܫܕܪ ܡܠܬ ܗ ܘܐܣܝ ܐܢܬ ܕܢܒܝܐ̈ ܬ ܠܡܝܕܐ ܐܢܬ ܐܘ ܥܒܪܝܐX ܆ ⁷²ܝ X XX X X ܩܪܝ ܘܝ̇ܠܦ
JacSer:memLuqJews ܗܫܐ ܘܣܝܡ ܪܥܝܢܟ ܥܠ ³⁵ܩܪܝܢܐ̈ ܆ ܘܒܨܝ ܟܬܒܐ̈ ܘܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ 210ܕܕܘܟܬܐ ܢ̣ܛܪ ܗܘܐ ܠܗܢܐ ܠܚܡܐ ܕܒܝܬ ܚܘܣܝܐ . ܒܥܝ
JacSer:memLuqJews ܕܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܠܒܐ ܕܓܙܝܪ ܗܘ̣ܝܘ ܕܩܪܝܒ ¹⁸ܨܝܕ ܐܢܬ . ܒܣܪܐ ܓܙܝܪܐ ܠܠܒܐ ܥܘܪܠܐ ܡܢܐ ܡܘܬܪX ܆ ¹⁵ ܩܪܝ ܘܝ̇ܠܦ
JacSer:memLuqJews ܆ ܠܡܢܐ ܝ̣ܗܒ ܠܗ ܐܬܪܐ ܗܟܢ ܢܛܥܐ ܠܐܪܥܐ . ܘܗܐ ܐܠܗܐ ܦܪܥ ܐܢܬ ܐܢ ܛܘܥܝܝ ܗܝ . ܝ XX X 1 ܐܢ ܐܠܗܐ ܠܘ ܐܒܘܗܝ ܗܘ ⁹⁸ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews X¹ܐܢܬ ܡܐ XX -- ⁸⁵ X X -- ⁸⁸ܒ̇ܥܐ X -- ⁸⁴ܝ̇ܠܕܬܟ ܐܘܕܝ ܐܢܬ ⁸³ܐܡ̣ܪ XX X -- ⁶ܠܡܢ X ܟܕ X XܝܝX ܝXXX1ܝ ܘܢ X -- ⁸¹ܡܫܪ
JacSer:memLuqJews ܒܢܛܘܪܬܐ̈ ܆ 260ܛܠܢܝܬܐ̈ ܕܥ̣ܒܪܝ̈ ܘܐܙܠܝ̈ ܥܡ ܐܢܬ ܘܒܝܬ ܚܫܘܟܐ̈ ܗܐ ܝ̇ܬܝ̣ܒ X0ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܝܘܡܢ ܡܬܚ̇ܫܚ
JacSer:memLuqJews ܠܗ̇ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܝ X X³XX XXX . ²⁸ 205ܐ̣ܡܪ ܠܝ X ²ܢܚܙܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܒܣܪܗ ²⁷ܒܡܝܐ̈ ܘܟܢ ܡܬ ܩܕܫ ܆ ܒܥܝ ܒܫܪܪܐ ܘܡܫܟܚ
JacSer:memLuqJews . 85ܠܟܣܝܐ ܒܥܓܠܐ ܘܒܓܝ̇ܣܐ ܠܓܠܝܐ ܚ̣̇ܠܦܬ ܆ ܒܪܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܠܓܠܝܐ ܐܦ ܠܐ ܠܟܣܝܐX ⁹⁶ܡܬܘܡ ܪܚ̇ܡ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܠܒܪܐ ܬܡܢ ܒܝܬ ܩܪܝܢܐ̈ . X ܝ XX X ܡܘܫܐ ܘܝܥܩܘܒ ܐܢܬ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܕܩ̣ܪܐ ³⁸ܟܬܒܐ̈ ܚܘܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܆ 210ܘܡܫܟܚ X
JacSer:memLuqJews . ܓܒܪܐ ܟܪܝܗܐ ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ⁷⁸ܚ̣ܛܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܢܐܬܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܐܢ ܦ̇ܩܕ
JacSer:memLuqJews ܟܝ ܕܪܟܝܒX ⁷²ܥܝܠܐ ܒܪ ܐܬܢܐ ܆ ܐܝܟܢ ܕܪܫ̣ܡ ⁷³ܙܟܪܝܐ ܐܢܬ ܛܟܣܐ ܐܬ̇ܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ . X ܝX XX X X ܡ̇ܫܪ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܕܠܐ ܡܚܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܒ̇ܠܥ ܐܦ ܠܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ ܠܐ ܬ ܣܟܐ ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܨܐ ܘܪܘܡܚܐ ܘܚܠܐ ܡܬ ܩܢ ܐܢܬ ܠܗ ܆ XX X X ܐܘ ܒܫ̇ܠܡܐ ܡܩ̇ܒܠ
JacSer:memLuqJews ܆ X ܝ X X X X ܘܐܢ ܩ̇ܪܒ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܓܪܡܐ ܗܘܝܬ ܠܝ ܛܡܐܐ . ⁹¹ ܐܢܬ ܐܢܘܢ . ܛܥܝܢܬ ⁸⁸ܓܪܡܐ̈ ⁸⁹ܘܐܢܬ ܠܐ ܛܡܐܬ X0ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews . ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܘܒܫܘܪܝܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܆ ܘܐܝܟ ܨܥܪܐ ܗܘ ⁵⁷ܠܟ ܐܢܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܝܠܗ ܠܡ̇ܢܘ ܪܫ̇ܡ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟ ܕܒܨܒܝܢܟ ܠܘ ܕܝܠܗ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܠܒܪ ܐܠܗܐ . ܩܪܝ ܒܐܠܝܐ ܟܕ ܬܒܥܘܗܝ ܗܘܘ ܢܚܐ ³⁸ܡܝܬܐ ܆ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܫܐ ܘܣܝܡ ܪܥܝܢܟ ܥܠ ³⁵ܩܪܝܢܐ̈ ܆ ܘܒܨܝ ܟܬܒܐ̈ ܘܡܫܟܚ