simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews . ܕܗܟܢ ܐܝܬ ܒܗ ܛܢܢܐ XX ¹¹ ܗܐ ܚܡܫܡܐܐ ܫܢܝܐ̈ ܝܬܒܐ ܒܪܝܬܐ ܐܢܬ ܆ ܝX X X0⁸ X⁰ ܠܝܫܘܥ ܕܢܛܥܐ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews . ܡܫܝܚܐ ܕܐܬܐ ܩ̇ܗܠ ܟ̇ܢܫ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܆ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܆ ܝXX0XX⁰ ܘܠܐ ܒܢܛܘܪܬܐ ܕܫܒܬܐ ܝܕܥܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews . 75ܐܢ ܐܬ ܩܒܠ ܐܒܘܗܝ ܡܢܟ ܟܕ ܠܐ ܐܘܚܪ ܆ ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܫܘܪܝܐ ܆ ܝ XXXX XX X0 ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܒܚܘܒܐ ܡܢܟ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews . X ܝX XX X X ܡ̇ܫܪ ܐܢܬ ܟܝ ܕܪܟܝܒX ⁷²ܥܝܠܐ ܒܪ ܐܬܢܐ ܆ ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܆ XX 1 8 250ܒܐܝܢܐ ܛܟܣܐ ܐܬ̇ܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܆ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܠܐ ܣܘܟܠܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܘܗܟܢ ܬ̇ܒܥ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܠܡܢ ܚ̇ܐܪ ܐܢܬ . ⁷³ ܐܢ ܗܟܢܐ ܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܆ ܟ̇ܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܪܗܛܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܠ ܐ ܡܗܠܟ ܒܗ̇ X . ³ ܠܐ ܡܕܢܚ ܐܢܬ -- X⁷ܘܠܒܝܠܐ X ³⁵ ܐܢ ܒܛܠܢܐ ³⁸ܕܫܒܬܐ ܫܦܝܪ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܆ ܠܡܢܐ ܝ̣ܗܒ ܠܗ ܐܬܪܐ ܗܟܢ ܢܛܥܐ ܠܐܪܥܐ . ܘܗܐ ܐܠܗܐ ܦܪܥ ܐܢܬ ܐܢ ܛܘܥܝܝ ܗܝ . ܝ XX X 1 ܐܢ ܐܠܗܐ ܠܘ ܐܒܘܗܝ ܗܘ ⁹⁸ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܠܓܠܝܐ ܐܦ ܠܐ ܠܟܣܝܐX ⁹⁶ܡܬܘܡ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ . ܐܢܬ . X³ ܗܐ ܒܪܐ ܕܓ̣ܠܐ ⁹⁴ܘܐܒܐ ܕܟ̣ܣܐ ⁹⁵ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
JacSer:memLuqJews ܆ ܐܘ ܫ̇ܦܝܪ ܗܘ ܢܝ̇ܩܪ ܓܪܡܐ̈ ܕܟܠ ܙܕܝܩܐ̈ . ܘܐܢ ܙܕܝܩܐ ܡܐ ܐܢܬ ⁸ܡܬܛܡܐ ⁹ܐܢܐ . ܐܘ ܢܡܘܣܐ ܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ ¹0ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
JacSer:memLuqJews ܆ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܢܐܬܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܐܢ ܦ̇ܩܕ ܐܢܬ . ܓܒܪܐ ܟܪܝܗܐ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢ ܐ̇ܡܪX . ⁷⁵ ܐܝܟܢ ܡ̇ܨܝܐ ܢܩܘܡ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ
JacSer:memLuqJews ⁵⁵ܐܝܬ ܗܘܐ ⁵⁸ܠܗ ܆ ܥܡܐ ܒܠܚܘܕ ܫ̇ܦܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܪܫ̇ܡ ܗܘܐ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܐܦܠ ܐ ܐܢܫ ܥܠ ܨܝܕ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ
JacSer:memLuqJews ⁵²ܐܢܬ ܡ̇ܢ ⁵³ܒܥ̇ܝܬX ܆ ⁵⁴ ܘܕܗ̣ܘ ܡܘܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܠܕܐ ܐܢܬ ⁴⁹ܒܝܬܐ ܗܘ ⁵0ܡܢ ⁵¹ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܐܢ ܐܠܗܐ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܒܪܝ
JacSer:memLuqJews . ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܘܒܫܘܪܝܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܆ ܘܐܝܟ ܨܥܪܐ ܗܘ ⁵⁷ܠܟ ܐܢܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܝܠܗ ܠܡ̇ܢܘ ܪܫ̇ܡ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟ ܕܒܨܒܝܢܟ ܠܘ ܕܝܠܗ
JacSer:memLuqJews . ܗ̣ܘܐ ܒܟ ܝܘܪܡ ܘܪܚ̣ܡ ܨܠܡܐ̈ ܕܐܝܙܒܠ ³⁸ܐܡܗ ܆ ܐܢܬ ܢ̣ܕܬ ܠܗ̇ ܠܢܒܝܘܬܐ ܆ ܬܥܪܘܩ ³⁵ܡܢܟ ܐܠܐ ܗܫܐ ܕܨܠܘܒܐ
JacSer:memLuqJews ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܕ ܐܝܬ ܥܡܟ ܒܥܠܐ ܘܥܓܠܐ ⁷ܘܪܒܘ ܨܠܡܝܢ̈ . ܐܢܬ ܟܝ ⁵ܠܐ ܡܣܬܟܠ Xܐܢܬ . X X X X X 33ܪܓܐ ܗܘܬ ܠܟ ܕܒܪܗ ܬ ܗܘܐ
JacSer:memLuqJews ܕܒܪܐ ܡܠܠ ⁷³ܒܟܬܒܝܗܘܢ̈ . ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ ܕܫܕܪ ܡܠܬ ܗ ܘܐܣܝ ܐܢܬ ܕܢܒܝܐ̈ ܬ ܠܡܝܕܐ ܐܢܬ ܐܘ ܥܒܪܝܐX ܆ ⁷²ܝ X XX X X ܩܪܝ ܘܝ̇ܠܦ
JacSer:memLuqJews ܕܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܠܒܐ ܕܓܙܝܪ ܗܘ̣ܝܘ ܕܩܪܝܒ ¹⁸ܨܝܕ ܐܢܬ . ܒܣܪܐ ܓܙܝܪܐ ܠܠܒܐ ܥܘܪܠܐ ܡܢܐ ܡܘܬܪX ܆ ¹⁵ ܩܪܝ ܘܝ̇ܠܦ
JacSer:memLuqJews . XX -- ⁷⁷ܐܢܘܢ X -- ⁷⁶ܬܫܬܪܪܝ XX -- ⁷⁵ܗ̇ܝ -- ⁷⁴ ܐܢܬ ܠܓܠܝܐ ܚ̣̇ܠܦܬ ܆ ܒܪܐ ܐܝܟ ܐܒܘܗܝ ܐܬܬܫܝܛ ܡܢܟ ܘܡܡܠܠ
JacSer:memLuqJews ܒܟܦܘܪܘܬܟ . ܠܡ̇ܢ ܐܬܐܡܪܬ ܗ̇ܝ ܕܒܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܘܡ̣̇ܠܟܐ ܆ ܐܢܬ ܗܐ ܣ̇ܪܒ ܐܢܬ ܒܚܫܘܟܘܬܝܟ̈ ܆ ܕܠܝܬܘܗܝ ܝܪܬܐ ܘܡܩ̇ܘܐ
JacSer:memLuqJews ܠܗ̇ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܝ X X³XX XXX . ²⁸ 205ܐ̣ܡܪ ܠܝ X ²ܢܚܙܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܒܣܪܗ ²⁷ܒܡܝܐ̈ ܘܟܢ ܡܬ ܩܕܫ ܆ ܒܥܝ ܒܫܪܪܐ ܘܡܫܟܚ