simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܆ Xܕܢ̣ܚ ܠܗX X ⁵ܢܘܗܪܐ ܘܒܝܬ ܚܫܘܟܐ̈ ܗܐ ܝ̇ܬܝ̣ܒ X0ܐܢܬ . ܐܢܬ ܘܠܐ ܢܘܩܝܐ̈ . ܐܬܬܨܝܪ ܨ ܠܡܗ ܘܐ̣ܬܐ ܩܢܘܡܗ ⁵⁸ܘܠܐ ܒ̇ܚܪ
JacSer:memLuqJews ܡܛܠ ܕܐܘܚܪ ܐܝܚܝܕܝܗ . ⁸⁷ ܐܠܘ ܐܘܚܪ ܘܐܠܘ ܩ̇ܕܡ ⁸⁸ܠܟ ܐܢܬ . ⁸⁴ ܐܢ ܐܬ ܩܒܠ ⁸⁵ܡܢܟ ܐܒܐX X ⁸ܠܡܢܐ ܥܓܠ ܐ ܆ ܕܗܐ ܪܫ̇ܐ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܆ XX X X ܐܘ ܒܫ̇ܠܡܐ ܡܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܕܠܐ ܡܚܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ X⁵ܐܢܬ . ܙ ܩܝܦܐ ܘܨ̈ ܨܐ ܘܪܘܡܚܐ ܘܚܠܐ ܡܬ ܩܢ
JacSer:memLuqJews ⁵ܘܡܩ̇ܦܚ ⁸ܐܢܬ . ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܢܩܝܦ ܗܘܐ X ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܪܟ ܐܢܬ ⁴ܕܡܫܒܚ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܆ 10ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܡܢܐ ܥܕܝܠ
JacSer:memLuqJews ܘܒܫܘܪܝܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܆ ܘܐܝܟ ܨܥܪܐ ܗܘ ⁵⁷ܠܟ ܬܚ̣ܠܘܛ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܪܫ̇ܡ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟ ܕܒܨܒܝܢܟ ܠܘ ܕܝܠܗ ܐܢܬ . ܒܠܚܘܕܝܟ
JacSer:memLuqJews ܒܚܫܘܟܘܬܝܟ̈ ܆ ܕܠܝܬܘܗܝ ܝܪܬܐ ܘܡܩ̇ܘܐ ܐܢܬ ܒܟܦܘܪܘܬܟ . ܐܢܬ ܓ̣ܚܘ ܗܘܘ ܘܐ̣ܬܘ ܠܣܓܕܬܐ ܕܡܪܗܘܢ ܘܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ ܗܐ ܣ̇ܪܒ
JacSer:memLuqJews . ܩܘܫܬܐ ܬܐ ܗ̣ܘܝ ܐܝܟ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܠܝ ܐܦ ܠܗ̇ ܆ ܘܒܣܘܪ ܐܢܬ ܕܩ̣ܫܬ ܒܥܠܘܬܐ̈ ܆ ܥܠ ܕܙܩܦܬܟ ܬܟܦܘܪ ⁸ܒܥܝܐ ܕܠܘ ܡܪܗ̇
JacSer:memLuqJews ܒܟܦܘܪܘܬܟ . ܠܡ̇ܢ ܐܬܐܡܪܬ ܗ̇ܝ ܕܒܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܘܡ̣̇ܠܟܐ ܆ ܐܢܬ ܗܐ ܣ̇ܪܒ ܐܢܬ ܒܚܫܘܟܘܬܝܟ̈ ܆ ܕܠܝܬܘܗܝ ܝܪܬܐ ܘܡܩ̇ܘܐ
JacSer:memLuqJews . ܐܢ ܐܝܬ ܠܐܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘ ܢܝܚܐ ܠܐܝܢܐ ܕܠ̇ܐܐ ܆ ¹⁸ ܢܒܥܐ ܐܢܬ ܡܢܟ ܣ̇ܦܪܐ ܡܘܫܐ ܆ ܚܘܐ ܕܠܐܝ ܘܐܠܐ ܕܐܬܬܢܝܚ ܠ ܐ ܡܫܪ̈
JacSer:memLuqJews . ܝX X XXXX⁰ ܥܒ̇ܕܐ ²⁹ܫܪܝܪ ܛܒ ܡܢ ܡܠ̈ ܐ ܚܙܝ ܠܥܒ̇ܕܐ ܆ ܐܢܬ ܡܕܝܢ ܐܘ ²⁸ܦܪܘܫܐ ܆ ܐܠܐ ܚܘܪ ܒܗ ܕܐܝܟܢ ܥ̇ܒܕ ܘܥ̣ܒܕ ܐܦ
JacSer:memLuqJews ܆ ܠܡܢܐ ܝ̣ܗܒ ܠܗ ܐܬܪܐ ܗܟܢ ܢܛܥܐ ܠܐܪܥܐ . ܘܗܐ ܐܠܗܐ ܦܪܥ ܐܢܬ ܐܢ ܛܘܥܝܝ ܗܝ . ܝ XX X 1 ܐܢ ܐܠܗܐ ܠܘ ܐܒܘܗܝ ܗܘ ⁹⁸ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܗܫܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܆ XX X X 310ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܣ̇ܗܕ ܐܢܬ ܘܕܗ̣ܘ ܡܘܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܠܕܐ ܡܘܢ ⁵⁵ܟ̇ܦܪܬ ܒܗX . ⁵⁶ ܪܓܝܙ
JacSer:memLuqJews ܕܝܢ ܡܛܠ ܓܢܣܟܝ ܪܒܐ ܗܐ ܐܫܬܢܝܬ ܆ ܘܠܒܪ ܡܪܟܝ ܒܩ̇ܝܣܐ ܬ ܐܢܬ ܐ ܪܒܐ ܆ 120ܢ̇ܛܪܐ ܢܦܫܗ̇ ܡܢ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܬ ܙܕܠܠ .
JacSer:memLuqJews ܡܠܠ ܒܝ ܘܡܛܠܬܟ ܒܟ ܐܡܠܠX ܆ ¹⁵ ܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܕܗܐ ¹⁸ܣ̇ܪܒ ܐܢܬ ܆ ܘܡܠܬܐ ܕܪܡܐ ܡܢ ܚܪܝܢܐ̈ ¹⁴ܘܡܢ ܦܘܠܓܐ̈ . ܝ ܝX XX X X
JacSer:memLuqJews ܐܘ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܆ X ܕܠܡ̇ܢ X ⁵ܥ̣ܪ ܩܬ ܡܢܟܘܢ ܪܘܚܐX ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܘܠܐ ܒܟܬܒܐẌ . ⁵⁵ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫ̇ܐܠ
JacSer:memLuqJews ܕܠܡ̇ܢ X⁷ܐܘܚܪ ܒܪ ܐܠܗܐ ܆ X X ܪܫܝ ܬܘܒ ܡܕܝܢ ܕܠܡ̇ܢ XX ܐܢܬ ܡܢXܝ XXX XXX -- ⁸⁶ܐܬܩ̣ܒܠ X -- ⁸⁵ ܐܦܠܐ ܠܓܠܝܐ Xܐܢ ܪܫܐ
JacSer:memLuqJews ܨܘܪܬܐ ܗܘX ¹⁵ܕܕܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ X . ¹ 195ܒܨܦܪܐ ܕܐܦܪܚ ܐܢܬ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܪܣܣ ܐ ܕܕܡܐ ¹⁴ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܆ ܐܢ ܒ̇ܚܪ
JacSer:memLuqJews ܕܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ . ܠܒܐ ܕܓܙܝܪ ܗܘ̣ܝܘ ܕܩܪܝܒ ¹⁸ܨܝܕ ܐܢܬ . ܒܣܪܐ ܓܙܝܪܐ ܠܠܒܐ ܥܘܪܠܐ ܡܢܐ ܡܘܬܪX ܆ ¹⁵ ܩܪܝ ܘܝ̇ܠܦ
JacSer:memLuqJews ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܘܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ XܝXXXXX X ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܥܬܪ ܒܝܬ ܐܢܬ ܆ ܦܪܘܥܝܗܝ ܐܓܪ ܗ ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ³0ܘܫ̇ܪܝ ܢ̇ܦܩ . ³¹ ܛܠܘܡܐ
JacSer:memLuqJews ܕܐܦܠܐ ܐܘܠܪ . . ܫܡܥܬܝܗܝ ⁸⁷ܕܐ̇ܡܪ X⁸ܕܡܢ ܩܕܝܡX ܐܢܬ ܝܘܡܢ ⁸⁴ܐܝܠܕܬܟ X⁵ܒܪܝ ܆ ⁸⁸ ܡܘܕܐ ܕܐܘܠܕ ܘܐܢܬ ܟ̇ܦܪ