simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews ܠܐ ܬܒ̣̇ܛܠ ܩܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ . 175ܗܐ ܓܙܝܪ ܠܒܐ ܐܢܬ . X 100 ܩ̣ܪܐ ܠܗܘܢ ܕܘܝܕ ܘܐܥ̣ܝܪ ܐܢܘܢ ܘܐ̣ܬܘ ܗ̣ܢܘܢ ܆
JacSer:memLuqJews ܆ ܘܐܠܘ ܡܨܐ ܗܘܝܬ ܐܦܠ ܐ ܐܢܫ ܥܠ ܨܝܕ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ X . -- ⁴⁰ܢܒܢܐ ³⁷ XX¹ ܥܠ ܕܣ̣ܓܝܘ ܠܗ ܥܒܕܐ̈ ܠܡܪܟ ܗܐ ܚ̇ܣܡ
JacSer:memLuqJews ⁵⁵ܐܝܬ ܗܘܐ ⁵⁸ܠܗ ܆ ܥܡܐ ܒܠܚܘܕ ܫ̇ܦܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܪܫ̇ܡ ܗܘܐ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܐܦܠ ܐ ܐܢܫ ܥܠ ܨܝܕ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ
JacSer:memLuqJews . ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܘܒܫܘܪܝܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܆ ܘܐܝܟ ܨܥܪܐ ܗܘ ⁵⁷ܠܟ ܐܢܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܝܠܗ ܠܡ̇ܢܘ ܪܫ̇ܡ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟ ܕܒܨܒܝܢܟ ܠܘ ܕܝܠܗ
JacSer:memLuqJews ܘܒܫܘܪܝܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܆ ܘܐܝܟ ܨܥܪܐ ܗܘ ⁵⁷ܠܟ ܬܚ̣ܠܘܛ ܢܦܫܟ ܐܢܬ ܪܫ̇ܡ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟ ܕܒܨܒܝܢܟ ܠܘ ܕܝܠܗ ܐܢܬ . ܒܠܚܘܕܝܟ
JacSer:memLuqJews ܦܓܪܢܐܝܬ . ܟܬܝܒ ܕܐܠܗܐ ܒܫܒܬܐ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܆ ܐܢܬ ܐܢܫ ܨ̇ܐܬ ܠܗ ܆ XX XXXXX⁰ 10ܘܡ̇ܢ ¹0ܐܥܒܕ ܠܟ ܕܐܢܬ ܫ̇ܡܥ
JacSer:memLuqJews . ܐܢ ܐܝܬ ܠܐܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘ ܢܝܚܐ ܠܐܝܢܐ ܕܠ̇ܐܐ ܆ ¹⁸ ܢܒܥܐ ܐܢܬ ܡܢܟ ܣ̇ܦܪܐ ܡܘܫܐ ܆ ܚܘܐ ܕܠܐܝ ܘܐܠܐ ܕܐܬܬܢܝܚ ܠ ܐ ܡܫܪ̈
JacSer:memLuqJews . ܡܚ̇ܦܝ ܡܘܫܐ ܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܢܓܠܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܆ ܕܒܗ ܗܘ ܐܝܬ ܐܢܬ ܆ XܝXXXX X X ܘܐܝܟܐ ܗܝ ⁴²ܠܐܘܬܐ ܦ̇ܫܩ ܡܘܫܐ ܘܟܢ ܥ̇ܒܪ
JacSer:memLuqJews ܆ ܟ̇ܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܪܗܛܐ ܕܙܒܢܐ̈ ܘܠ ܐ ܡܗܠܟ ܒܗ̇ X . ³ ܠܐ ܡܕܢܚ ܐܢܬ -- X⁷ܘܠܒܝܠܐ X ³⁵ ܐܢ ܒܛܠܢܐ ³⁸ܕܫܒܬܐ ܫܦܝܪ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܠܘ ܪܚ̇ܡܐ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ ܟܐܢܐ . ܠܐ ܛ̇ܥܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܙܕܝܩܐ ܐܢܬ ܚܘܪ ܒܐܒܪܗܡ ܕܠܐ X ⁹ܢ̇ܛܪ ܗܘܐ ܫܒܬܐ ܡܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews . ܡܫܝܚܐ ܕܐܬܐ ܩ̇ܗܠ ܟ̇ܢܫ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܆ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܆ ܝXX0XX⁰ ܘܠܐ ܒܢܛܘܪܬܐ ܕܫܒܬܐ ܝܕܥܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ³0ܘܫ̇ܪܝ ܢ̇ܦܩ . ³¹ ܛܠܘܡܐ ܐܢܬ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܘܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܐܢܬ ܒܒܝܬ ܗܘ ²⁸ܡ̇ܢ X ²ܝ̇ܗܒ ܠܗ ܆ ܦܪܘܥܝܗܝ ܐܓܪ ܗ ܐܢ ܡܫܟܚ
JacSer:memLuqJews ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܘܢ̇ܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ XܝXXXXX X ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܥܬܪ ܒܝܬ ܐܢܬ ܆ ܦܪܘܥܝܗܝ ܐܓܪ ܗ ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ³0ܘܫ̇ܪܝ ܢ̇ܦܩ . ³¹ ܛܠܘܡܐ
JacSer:memLuqJews . 28܏9ܠܐ ܛ̇ܠܡ ܠܗ ܡܪܗ ܕܐܒܪܡ ܕܠܐܝ ܥܡܗ ܆ X X Xܩ X ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܐܦܐ̈ ܆ XܝXXXXX X ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܥܬܪ ܒܝܬ ܗ ܕܡܪܟ ܗܐ ܛ̇ܠܡ
JacSer:memLuqJews . ܩX X -- X⁸ܗ̇ܘ X ⁷ܝ -- . X . -- ²⁸ X 1ܗ̇ܘ X ⁵ܝ -- ܗ̇ܘ X -- ܐܢܬ . ܆ XXܝXX XXXX ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܪܬ ܗ ܕܐܒܐ ܘܐܢܬ ܛ̇ܠܡ
JacSer:memLuqJews ܒܚܫܘܟܘܬܝܟ̈ ܆ ܕܠܝܬܘܗܝ ܝܪܬܐ ܘܡܩ̇ܘܐ ܐܢܬ ܒܟܦܘܪܘܬܟ . ܐܢܬ ܓ̣ܚܘ ܗܘܘ ܘܐ̣ܬܘ ܠܣܓܕܬܐ ܕܡܪܗܘܢ ܘܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ ܗܐ ܣ̇ܪܒ
JacSer:memLuqJews ܒܟܦܘܪܘܬܟ . ܠܡ̇ܢ ܐܬܐܡܪܬ ܗ̇ܝ ܕܒܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܘܡ̣̇ܠܟܐ ܆ ܐܢܬ ܗܐ ܣ̇ܪܒ ܐܢܬ ܒܚܫܘܟܘܬܝܟ̈ ܆ ܕܠܝܬܘܗܝ ܝܪܬܐ ܘܡܩ̇ܘܐ
JacSer:memLuqJews . ܐܢ ܐܠܗܐ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܒܪܝ ܐܢܬ ⁵²ܐܢܬ ܡ̇ܢ ⁵³ܒܥ̇ܝܬX ܆ ⁵⁴ ܐܢܬ X ܕܒܪܐ ܗܘ ⁴⁷ܝܪܬܐ ܗܘ ⁴⁸ܡܪܐ ⁴⁹ܒܝܬܐ ܗܘ ⁵0ܡܢ ⁵¹ܥ̇ܒܕ
JacSer:memLuqJews ⁵²ܐܢܬ ܡ̇ܢ ⁵³ܒܥ̇ܝܬX ܆ ⁵⁴ ܘܕܗ̣ܘ ܡܘܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܠܕܐ ܐܢܬ ⁴⁹ܒܝܬܐ ܗܘ ⁵0ܡܢ ⁵¹ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܐܢ ܐܠܗܐ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܒܪܝ
JacSer:memLuqJews ܗܫܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܆ XX X X 310ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܣ̇ܗܕ ܐܢܬ ܘܕܗ̣ܘ ܡܘܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܠܕܐ ܡܘܢ ⁵⁵ܟ̇ܦܪܬ ܒܗX . ⁵⁶ ܪܓܝܙ