simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܒܛܝܠ ܡܢ X X⁸ܨܠܘܬܐ ܘܡܢ ܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܇ ܡܛܠ ܪܘܓܙܐ ܕܐܚܝܕ ܐܢܬ ܘܠܐ ܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܕܝܠܟ ܡܬܩܒܠܐ ⁸⁰ܝ . ܘܡܫܬܟܚ X⁸¹
DidascApost ܡܦܩܢܟ ܕܡܢ ܥܠܡܐ : X⁴ܕܠܡܐ ܬܡܘܬ ܒܚܛܗܝܟ̈ ܇ ܘܠܝܬ ܠܟ ܬܘܒ ܐܢܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܝܟ̈ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܬܬܘܒ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
DidascApost ܕܬܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐ ܠܒܢ̣ܝܢܫܐ̈ ⁹ܝ . ܘܡܣܟܐ ܐܢܬ X⁰ܘܡܣܒܪ ܐܢܬ ܐܠܗܐ . ܕܠܐ ܬܬܟܬܒ ⁸ܝ ܠܟ ܚܛܝܬܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ . ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ
DidascApost . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܦܪܘܩܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ܘ ܕܚ̣ܛܐ . ܕܫܒܝܩܝܢ X⁴⁵ܠܟ ܐܢܬ X X⁴ܠܐܝܢܐ X ²⁴ܕܡܫܬܪܥ . ܦܪܨܘܦܗ X⁴⁴ܓܝܪ ܕܡܫܝܚܐ ܠܒܝܫ
DidascApost ܇ ܘܩܘܪܒܢܐ ܡܩܒܠܐ ܬܩܪܒ ܠܡܪܝܐ . X⁰ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ⁰⁸ܝ ܐܘ ܐܢܬ ܡܛܘܠ ܢܦܫܟ . ܘܫܒܘܩ ܠܩܪܝܒܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܬܡܥ ܟܕ ܡܨܠܐ
DidascApost ܠܡܥܡܕܘ ܐܘ̇ ܠܩܫܝܫܐ̈ XX ܆ ܐܢܬܬܐ ܡܫܡܫܢܝܬܐܐܝܟ ܕܩܕܡܢ ܐܢܬ ܐܢ X⁸ܐܢܬ ⁹ܝ ܡܥܡܕ ܐܢܬ ⁰ܝ : ܘܐܢ ܢX ܠܡܫܡܫܢܐ̈ XX ܦܩ̇ܕ
DidascApost ܠܗ . ܕܠܐ ܬܝ̇ܬܐ XXX ܥܠܝܟ ܠܢܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܣ̇ܪܩ ܐܢܬ ⁴ܝ ܘܡܨ̇ܒܬ ܐܢܬ Xܝ ܠܗ Xܝ . ܐܘ̇ X⁷ܡܒܣܡ
DidascApost ܥܠ ܐܚܘܟ ܐܟܬܐ ܡܕܡ : ܐܘ̇ ܗܘ ܐܚܝܕ ܥܠܝܟ . ܠܐ ܨܠܘܬܟ ܐܢܬ ܨܠܘܬܢ ܘܐܘܟܪܝܣܛܝܐ 0 ܕܝܠܢ . ܐܢܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܐܚܝܕ
DidascApost ܕܬܛܘܪ ܐܢܘܢ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܕܠܐ ܢ̇ܛܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ 25 ܕܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܫܠܡ . ܐܦܠܐ ܡܫܟܚ
DidascApost ܥܡܗܘܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܢܬܘܒܘܢ ܠܘܩܕܡ . ܟܕ ܢܫܬܘܕܘܢ X ܐܢܬ ܝX ܐܘ̇ ܠܡܟܣܐ̈ XX ܒܝܫܐ̈ ܇ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܒܥܕܬܐ . ܘܡܫܬܘܬܦ
DidascApost ܐܟܬܐ . ܘܢ̇ܛܪ ܐܢܬ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܇ ܘܠܕܝ̣ܢܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܚܘܟ ܇ X ܕܠܐ ܬܘܒ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܫܒܘܩ ܠܗ ܇ ܐܠܐ ܐܚܝܕ
DidascApost ܚܝ̇ܒ ܐܢܬ ܕܬܘܪܣܝܐ ܡܬܚܒܠܢܐ X⁸¹ܘܕܡܠܐ ܙܒܢܐ ܬܩܪܒ ܠܗ . ܐܢܬ ܪܘܚܢܝܐ . ܘܫܩܝܐ X ܘܚܝܐ̈ X⁸⁰ܕܠܥܠܡ . ܣܓܝ ܝܬܝܪܐܝܬ
DidascApost ܩܘܪܒܢܟ ܥܠ ܡܕܒܚܐ : ܘܬܡܢ ܬܬܥܗܕ ܕܐܚܘܟ X ⁶ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܡܬܠ̈ ܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܢ X ܘܦܪܘܩܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܢ ܡܩܪܒ
DidascApost ܬܚܘܪ ܒܐܢܬܬ ܚܒܪܟ ܒܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ . ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ 0 ܕܐܢܫ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܚܘܪ ܒܐܢܬܬܟ X ⁶ܒܝܫܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܚܒܠܘܬܗ̇ . ܐܦܠܐ
DidascApost ⁰⁹ܝ ܢܦܫܟ ܕܐܡܪܬ : ܕܫܒܩܬ ¹⁰ܝ ܟܕ ܠܐ ܫܒܩܬ . ܐܠܐ ܡܩܛܠ ܐܢܬ ܫܘܒܩܢܐ . ܠܐ ܗܐ ܗ̇ܘܐ ܠܗ ܦܘܡܟ ܣܩܘܒܠܟ . X⁰⁸ 0ܘܐܢܬ ܡܚܝܒ
DidascApost : ܘܩܪܝܬܐ ⁹⁰ܝ ܕܒܥܝܢܟ X⁹¹ܕܝܠܟ ܠܐ ܒ̇ܚܪ ܐܢܬ . ܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܕܟܬܝܒܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ . ܕܡܢܘ ܓܠ̣ܐ ܕܒܥܝܢܗ ܕܐܚܘܟ ܚ̇ܙܐ
DidascApost ܕܝܢ ܛܥܢܐ ܕܟܠܢܫ XX ܫܩܝܠ ܐܢܬ . ܘܣ̇ܓܝ ܪܒܐ ܡܘܒܠܐ ܕܛܥܝܢ ܐܢܬ ܡܛܠܬܟ . ܡܛܠ X ܕܒܪ ܥܡܐ ܆ X⁰ܕܢܦܫܗ X¹ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܨܦ XX .
DidascApost ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܗ̣ܒ ܡܠܟܘܬܐ ܠܒܢܝܢ̇ܫܐ̈ XXX ܐܢܬ ܫ̇ܠܡ ܐܢܬ . ܘܡܢ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܬܪܚܩ ܢXܝ
DidascApost ܠܝ ܀ ⁰ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܦܫܝܩܐ ܘܩܠܝܠܐ . ܕܠܐ ܙܥܘܪ ܩܠܐ ܐܢܬ ܚܘܝ ܗܪܟܐ . ܕܐܢ ܪܐ̇ܓ ܐܢܬ ܠܡܕܒܚ ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܕܒ̇ܚ
DidascApost ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܇ ܘܠܕܝ̣ܢܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܠܡܐܬܐ X . X⁰ܨܠܘܬܟ ܐܢܬ ܬܘܒ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܫܒܘܩ ܠܗ ܇ ܐܠܐ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܐܟܬܐ . ܘܢ̇ܛܪ