simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܠܟ ܡܣܠܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܗܟܝܠ ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܇ ܘܐܢ ܗܠܝܢ 20ܬܥܒܕ ܢܦܫܟ ܬܚܣܪ ܡܢ XX ܚܝܐ̈ . ܘܗ̇ܘܐ
DidascApost ⁵⁴ܠܡܫܦܪ ܠܐܠܗܐ . ܗܘܝܬ ⁵⁵ܙܗܝܪ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܢܬ ܠܟ ܡܣܠܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܗܟܝܠ ܕܨ̇ܒܐ
DidascApost X -- ³⁵X XXXXX XX -- ³⁶ܠܗ -- ³⁴ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܦ̇ܗܐ ܘܡܬܟܪܟ ܐܢܬ . ܘܐܪܚܩ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣ̇ܢܐ ܡܪܝܐ . ܐܠܐ ܗܘܝܬ ܡܝXܦܪ
DidascApost ܥܠ ܐܘܡܢܘܬܐ . ܐܝܟ X⁹ܕܬܐܚܐ ⁶⁰ܡܢܗ̇ . ܠܐ ⁶¹ܬܗܘܐ ܦ̇ܗܐ X ܐܢܬ ܡܬܗܓܐ ܐܡܝܢܐܝܬ . 5 ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܟ ܥܬܝܪܐ . ܘܠܐ ܣܢܝܩ
DidascApost ܠܡܩܪܐ . ܐܝܬ ܠܟ ܣܦܪ ܡܠ̣ܟܐ̈ . ܘܐܢ ⁷⁹ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܢܬ ⁷⁶ܕܚܢܦܐ̈ ܬܫܬܕܐ . ܐܢ ⁷⁷ܬܘܢܝܐ̈ ܕܬܫܥܝܬܐ̈ ⁷⁸ ܨ̇ܒܐ
DidascApost ܚܟܡܬܐ ܘܣܘܟܠܐ ⁸⁰ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܟܝܡܐ̈ 20 ܘܦܝܠܝܣܘܦܐ̈ . ܐܢܬ ⁷⁹ ܚܟܝܡܐ̈ ܘܦܝܠܝܣܘܦܐ̈ ܆ ܐܝܬ ܠܟ ܢܒܝܐ̈ . ܕܒܗܘܢ ܡܫܟܚ
DidascApost . ܐܝܬ ܠܟ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܕܘܝܪ . . ܘܐܢܕܝܢ ܫܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ . ܐܝܬ ܐܢܬ ⁸¹ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܚܟܝܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܘܐܢ ܙܡܝܪܬܐ̈ ܪܐ̇ܓ
DidascApost ܒܢܡܘܣܐ . ⁸⁹ܗ̣ܘܝ ܙܗܝܪ X ܕܒܠܚܘܕ ⁰ܝ ܡܩܪܐ ܬܗܘܐ ܩܪܐ ܒܗ ܐܢܬ ܕܣܩܘܒܠܐ ⁸⁸ܐܢܝܢ̈ ܡܠܝܐܝܬ ܐܬܪܚܩ ܀ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܐ ܕܩ̇ܪܐ
DidascApost ܠܟ . ܡܛܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦܢ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܒܗܕܐ ܐܢܬ . ܘܒܐܣܘܪܐ̈ ܕܠܐ ܡܫܬܪܝܢ ܕܡܘܒܠܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܬܐܣܘܪ
DidascApost ܒܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܣܬܟܠ . ܕܬܕܥ ܘܬܫܒܚ ܐܢܬ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܬܐܣܘܪ ܐܢܬ ܠܟ . ܡܛܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦܢ ܩ̇ܪܐ
DidascApost 20ܕܝܢ ¹⁰⁵ܗܟܝܠ ܠܐ ܬܣܝܡ ܐܢܘܢ ܥܠܝܟ ⁰⁶ܢ . ܦܪܘܩܢ ܓܝܪ ܠܐ ܐܢܬ ¹⁰⁴ܠܦܬܟܪܐ̈ . ܟܐܢܐܝܬ ܣ̣ܡ ܥܠܗܘܢ ܐܣܘܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܫܘܝܢ .
DidascApost ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܝܘܩܪܐ ܕܡܘܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̣ܘܝܬ ܩ̇ܪܐ ܢܡܘܣܐ ܐܢܬ ܠܐܝܐ̈ ܘܫܩܝܠܝ̈ ܡܘܒ-ܠܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈ ܘܐܢܐ ܐܢܝܚܟܘܢ .
DidascApost ⁶ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܢܬܬܐ̣ ⁶⁵ܠܐ ܬܨܛܒܬܝܢ ܐܝXܟ X0ܕܬܫܦܪܝܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ : ܕܐܫܬܟܚܬ ܡܗܝܡܢܬܐ : ܘܨܒܝܐ ܕܬܫܦܪ X ⁶ܠܐܠܗܐ̣
DidascApost ܕܢܗܘܝܢ̈ ܠܟ . ܐܦܠ ܐ ܐܢܬ ܠ ܐܚܪܢܐ̈ ⁹⁸ܬܥܒܕ . ⁹⁹ܗ̇ܘ ܡܐ ܐܢܬ ܘܢܒܝܐ̈ ܀ ⁹ܡܬ ܝ X ⁹ܐܡ̣ܪ ⁹⁶ܟܠܗܝܢ ܝ ܐܝܠܝܢ ܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ
DidascApost ܠ ܐܚܪܢܐ̈ ⁹⁸ܬܥܒܕ . ⁹⁹ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣ̇ܢܐ 0 ܐ ܢܬ . ܗܢܐ ¹⁰⁰ܠ ܐܢܬ ⁹⁶ܟܠܗܝܢ ܝ ܐܝܠܝܢ ܕ ܠܐ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܬ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܠܟ . ܐܦܠ ܐ
DidascApost X⁴⁰ܘܪܥܠ X⁴¹ܡܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܬ . ܠܐ ܬܪܝܡ X X⁴ܐܢܬ ܠܟ ܐܢܬ XXX ܒܝܫܬܐ ⁶ܝX . ܬܡܝܡܐ ⁷ܝX ܘܫܠܝܐ . XX⁸ XX⁹ܛܒܐ ܕܢ̇ܛܪ
DidascApost ²⁵²ܕܒܠܥܕ XXX X⁵⁷ܬܘܡܐ X⁸ܝ ܐܡ̣ܪ X⁹ܝ ܒܪܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܕܓܕܫܢ̈ XX⁰ܠܟ ܢXܝ ܆ ܐܝܟ ܛܒܬܐ̈ ܩܒܠ ܐܢܝܢ . ܟܕ ܝ̇ܕܥ
DidascApost ܠܩܕܝܫܐ̈ ܬܬܩܕܫ ܬܝܩܪܝܘܗܝ ⁷⁸ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܨܐ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܕܫܪܟܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܢܝܚ ⁷⁷ܝ ܒܡܠܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܢܩܦ
DidascApost . ܡܢ ܕܘܥܬܟ . ܘܡܢ ܥܡܠܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܓܝܪ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܫܘܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܬܬܩܕܫ ܬܝܩܪܝܘܗܝ ⁷⁸ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܨܐ
DidascApost ܚܝ̇ܒ ܐܢܬ ܕܬܘܪܣܝܐ ܡܬܚܒܠܢܐ X⁸¹ܘܕܡܠܐ ܙܒܢܐ ܬܩܪܒ ܠܗ . ܐܢܬ ܪܘܚܢܝܐ . ܘܫܩܝܐ X ܘܚܝܐ̈ X⁸⁰ܕܠܥܠܡ . ܣܓܝ ܝܬܝܪܐܝܬ