simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܟܝܟܐ̈ . ܘܡܥܕܪܢܐ ܐܢܬ ܕܒܨܝܪܐ̈ . ܘܡܣܝܥܢܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ ܐܢܬ ܕܚܝܠܗ ܘܥܘܫܢܗ : ܘܐܦܠܐ ܡܘܗܒܬܟ ܒܚܝܠܬܢܐ̈ . ܐܠܐ ܐܠܗܐ
SevAnt:Epist ܐܕܡ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ . ܒܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘܣܐ . ܘܠܘܬ ܐܢܬ ܕܗܘܝ̈ . ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܐܕܡ ܕܐܝܟܐ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܟܕ ܠܝܠܕܝܗ̇̈ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܚܒܒ ܐܢܬ ܃ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܬܪܢ̈ ܐܢܬ ܕܒܫܘ̣ܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܘܒܫܘ̣ܝܘܬ ܨܒܝܢܐ ܒܐܣܟܡܐ ܡܨ̇ܚܐ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܡܬܪܥܐ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܐܢܬ ܢܫܚܠ ܕܡܥܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܢܐXXX10 ܝܓܝܪ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܕܡܪܟܒ
P:Luke [AB] ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܡܪ ܠܟܐܦܐ ܗܕܐ ܕܬܗܘܐ ܠܚܡܐ . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܐܢܬ . ܘܟܕ ܫܠܡ ܐܢܘܢ ܆ ܠܚܪܬܐ ܟܦܢ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܟܠܩܪܨܐ . ܐܢ ܒܪܗ
MiaphysiteDocs ܙܗܝܪܐܝܬ ܠܣܕܩܐ̈ ܘܠܡܛܥܝܢܘܬܐ̈ ܕܟܘܠ ܗܪܣܝܣ̈ ܂ ܘܥܠ ܐܢܬ ܟܕ ܠܗܕܐ ܡܪܘ̇ܚ ܐܢܬ ܒܝܕ ܝ ܡܪܬܝܢܘܬܟ̈ ܚܟܝܡܬܐ̈ ܃ ܘܡܚܘܐ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܟ̣ܢܫܐ ܚܕܪܝ̈ ܐ̇ ܡܪܬ ܇ ܐܢܬ ܐܢܐX ܠܟ ܕܫ̣ܡܥܬܢܝ ܇ ܐܢܐ ܕܝܢ ܝ̇ܕܥ ܗܘܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܫ̇ܡܥ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܬܪܝ̇ܢ̣̈ ܐܫܠܡ ܠܡܣܬ̇ܟܠܘ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܃ ܟܕ ܕܡܝܗ̇ ܝ· ܐܢܬ ܀ ܂ X XX ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܝܗܠܝܢ ܣ̇ܡܬ ܃ ܗܟܢܐ ܐܘ̇ܣܦܬ ܂ ܚ̇ܙܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܢܗܘ ܕܐܬܡܚܠܘ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܣܒܪܐ ܕܥܬܝܕ ܐܝ̣ܟ ܕܥܕܡܐ ܐܢܬ ܕܒܘܛܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܦܩ̣ܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܚܝܠ ܠܡܚܝܠܐ̈ ܕܪܥܐ
SevAnt:LuqJul ܒܗܠܝܢ ܕܒܓܠܢ̈ ܠܟ : ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ : ܐܢܬ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܡܗܠܟ ܐܢܬ : ܨܝܕ ܫܘܚܢܐ ܚܪܢܐ ܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐ ܐܬ̇ܐ
BarṢal:ComGosp ܛܠܝܐ ܢܒܝܗ ܕܥܠܝܐ ܃ ܗ ܂ ܕܐܢ ܥܠܝܐ ܐ ܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܦ ܐܢܬ ܃ ܗ ܒܩܪܫܘܬܐ̈ ܘܠܘ ܒܕܒܚܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܫܬܐ̈ ܃ ܝ
SevAnt:CathHom Xܒܟܡܐ ܠܐ ܡܠܝܠܘܬܐ ܢ̇ܩܠܝܢ ܚܢܢ : ܐܢ ܬܝܘܡܐ̈ ܒܝܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܠܚܛ̣ܝܬܘ Xܥܠܡܐ : Xܒܟܠܙܒܢ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܕܘܟܝܐ . ܚ̇ܙܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܚܘܐ ܗܫܐ ܚܝܠܟ ܕܐܢܬ ܬܐܚܐ ܂ ܘܐܢܐ ܐܘ̇ܕܐ ܕܒܪܐ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܙܒܢܐ ܂ ܆ ܕܬܚܘܐ ܒܪܘܬܟ ܂ ܒܚܘܪܒܐ ܐܝܬܝܟ ܂ ܘܡܢ ܟܦܢܐ ܫܚܝܩ
IšoMerv:ComOT ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܒܚܛܗܐ̈ . ܡܪܝ ܐܒܐ . ܗܢܘ . ܐܢ ²ܐܝܬ ³ܠܡ ܟܘܚܕܐ ܐܢܬ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܠܐ ܬܒܗܬ ܟܕ ܡܟܣܐ ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܐܦ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܒܕܬ ܠܗ̇ ܟܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ ܆ ܫܕܪ ܠܓܒܪܐ̈ ܕܢܐܙܠܘܢ ܐܢܬ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܕܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܘܕܥ . ܠܐ ܠܡ ܝ̇ܕܥ
P:Ezek [AB] ܕܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐ ܚܟܡܬܐ : ܘܟܠܝܠܐ ܕܫܘܒܚܐ . ܒܥܕܢ ܦܪܕܝܣܗ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܢܬ ܛܒܥܐ
Cyr:ComLuke ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܃ ܠܗ̇ܘ ܕܒܫܡܗ Xܡܫܝܝܝܐ ܡܣ̇XXܒ ܠܣܛܢܐ ܃ ܘܡܕܩܩ ܐܢܬ ܐܢܫ ܐܡܪܝܢ ܕܡ̇ܦܩ ܕܝܘ̇ܐ ܒܫܡܐ Xܝܠܟ̣ ܘܟܠܝܢܝܗܝ ܂ ܟ̇ܠܐ
DadQaṭ:ComAscet ܠܚܘܒܐ ܒܛܝܒܘܬܗ X 7ܠܒܐ ܪܚܡ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ¹ܕܠܐ ܦܪܥ ܐܢܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ⁶ܚܫܘܒܝܗܝ⁷ XXܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܆ ܘܡܫܬܘܐ
JnDalya:Epist ܫܘ̣ܒܚܟ ܟܠܗ . ܘܚ̇ܝܠܟ ܟܠܗ . ܘܝܕܥܬܟ ܟܠܗ̇ . ܘܠܐ ܡܣ̇ܬܝܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܛܝܒܘܬܟ X⁶ܒܡܠܝ̣ܠܐ X⁷ ܪܚܡ̇ܟ ܆ ⁵⁸ܘܒܗ ܡܚܘܐ
JacSer:memPraisTab : ܘܐܢܬ ܠܐ ܬܦܠ ܒܐܣܘܛܘܬܐ ܕܣܓܝ ܣܢܝܐ ܀ ܠܐ ܬܘܒܕ ܐܢܬ ܥܝܕܐ ܐܢܬ ܐܪܚܩ ܡܢܗ̇ ܘܠܐ ܬܩܪܘܒ ܠܗ̇ ܀ ܐܦܢ ܐܒܕܐ ܦܩܚ ܬܐܒܕ ܟܕ ܪܚܝܩ