simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ⁸ܕܠܡܫ̇ܐ ܕܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ ܫܦ̣ܕ̇ X ⁹ ܠܐX ¹ܗܘܐ ܕܝܢ ¹¹ܥܡ ܗܘ̇ ܐܢܬ ܛ̇̇X ܐܢܬ ܠܗ . ⁵ܪܠܥܡܠܗ ܕܡܛܠ ⁶ܙܕܝܩܘܬܐ ܬܫܦܥ . ⁷ܟܕ ܚܐܫ
Hom6thCent . ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢܝܚ ܐܢܬ . X ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܕܥܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܕܒܗܘܢ ܝܬ̇ܒ ܝܫܘܥ ܥܠ ܦܬܘܪܟ . ܟܕ ܓܝܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩ̇ܪܐ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܥܠܬ ܡܠܬܐ ܕܡܟܪܙܐ ܥܠ ܪܘܚܢܘܬܐ ܀ 89ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܠܘܬܝ ܆ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܣܩܘܒܠܐ ܕܫܪܒܟ . ܘܟܕ ܥܠ ܦܓܪܢܘܬܐ ܡܡܠܠ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ : ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܣܟܠܐܝܬ : ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܐܢܬ ܐܢܫ ܡܟܣ ܡܬܘܡ : ܠܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ X ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܗܕܐ .
P:Gen [AB] ܥܠܝܗ̇ : ܠܟ ܐܬܠܝܗ̇ ܘܠܙܪܥܟ . ܘܢܗܘܐ ܙܪܥܟ ܐܝܟ ܥܦܪܐ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܟ : ܘܐܠܗܗ ܕܐܝܣܚܩ . ܐܪܥܐ ܕܕܡܟ
SynWestSyr . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܒܐܢܫܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܗܢܐ ܕܐܚܪܝܐ ܗܘܐ ܠܡܚܫܒܬܝ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝܐ ܠܨܒܝܢܝ . ܐܢܬ ܡܐܚܐ ܐܢܬ ܘܠܢܦܠܐ̈ ܡܩܝܡ ܐܢܬ ܘܠܕܠܐ ܣܒܪܐ ܣܒܪܐ ܥܒܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܘܬܐ ܙܠ ܐܘܒܠ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܠܕܝܪܐ ܦܠܢܝܬ ܆ ܠܘܬ ܪ·ܫܕܝܪܐ ܐܢܬ ܡܐ ܕܒܥܘ̣ ܂ ܠܒܟܘܗܝ ܘܐܡ̇ܪ ܢ ܠܗ ܃ ܕܣܒ ܐܓܪܐ ܟܡܐ ܕܪܚ̇ܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : Xܗ̇ܘ ܕܠܐ ܛܥ̇ܢ ܙܩܝܦܗ ܘܐ̇ܬܐ ܒܬܪ⁵ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ⁴ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
JnDalya:Epist ܕܡܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܫܿܪܝܬܿ ܩܿܦܣܐ ܬܐܘܪܝܐܐ ܕܢܦܫܟ ܘܡܬܡܿܠܐ ܐܢܬ ܗܝ ܕܛܝܒܘܬܐ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗܿ ܙܐܦܐ . ܐܢܕܝܢ ܡܐ ܕܚܿܙܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪ ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܝܐ ܕܬܠܝܬ ܂ ܘܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܢܬ ܆ ܨ ܂ ܕ ܓܘܚܟ̣ܐ ܗ̇ܘ ܘܪܘܫܥܐ ܇ ܡܢ ܣܦܝܩܘܬ ܗܘܢܟ ܡܬ̣ܚܒܫ
JacSer:memSinWomLordForgav ܐܕܫܐ ܕܫܪܟ ܨܝܕ ܠܐ ܡܕܡ ܘܗܕܐ ܡܢܫܩܐ ܒܚܘܒܐ ܪܓܠܝ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܢܬ ܨܠܘܬܗ̇ ܘܕܡܥܝܗ̇̈ ܘܒܣܡܝܗ̇̈ ܘܣܥܪܗ̇ ܝܗܒܬ ܐܢܬ ܡܙܓ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚ̇ܙܐ ¹ܐܢܬ ܠܗ X ⁹ܝ ܆ ܥ̇ܦܩ ܗܪܟܐ ܠܗܕܐ ܪܒܬܐ ܀ ܐܢܬ ¹ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ⁹⁸ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܠܗ ܆ X ⁹ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܥ̇ܡܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ̣ X ܏ܗ . : ⁵ܐܢ ܢܛܥܐ ܠܓܡܪ ܡܢ ܠܒܟ ⁸ܥܘܗܕܢܗ ܐܢܬ . ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : Xܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܝ ܕܬܚܫܘܒ ܢܦܫܟ ܕܡܩܘܐ
P:Mark [AB] ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܗܘ ܕܝܢ ܥܢܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܀ ܐܢܬ ܂ ܘܐܘܒܠܘܗܝ . ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܦܝܠܛܘܣ ܀ ܘܫܐܠܗ ܦܝܠܛܘܣ .
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ ܠܨܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܠܐ . ܒܐܝܠܢ ܥܝܢܐ̈ ܟܕ ܠܒܝܬX ܬܐܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܡܬܐܫܕ ܐܢܬ ܒܓܘܚܟܐ : ܘܦܨܝܚܘܬܐ ܘܦܘܪܓܝܐ ܩ̇ܪܐ
P:Mark [AB] . ܫܠܝܛ ܠܡܬܠ ܟܣܦ ܪܝܫܐ ܠܩܣܪ ܂ ܐܘ ܠܐ . ܢܬܠ ܂ ܐܘ ܠܐ ܢܬܠ . ܗܘ ܐܢܬ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ . ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܂ ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܦ
AbbaIs:Ascet ܕܬܬܟܣܝܘܗܝ X ܆ ¹ ܥ̇ܒܕܟ ²ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܘܟܕ ܐܢܬ ܠܐ ܐܣܝ ܠܘܩܕܡ ܠܪܓܫܘܗܝ̈ . ⁴ X O⬩ܐܢ ܠܒܟ ܦܗ̇ܐ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ
Eph:madFaith ܐܢ ܣܦܩ ³ܐܢܬ ܠܫܦܥܐ̈ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܬܡܢ ܐܪܒܥܐ̈ ܡܒܘܥܝܢ̈ ܐܢܬ ܒܕܪܟ Xܝ ܣܦܩ ³ܠܟ ܡܕܡ ܕܪܕܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ 37ܛܘܒܢܐ
DadQaṭ:ComAscet ܠܩܘܒܠܟ ܘܡܨܘܬܐ ܬܥܒܕ ܥܡ X X 1X0ܗܘܢܟ̣ ܘܠܐ ܬܫܠܡ X ܘܠܐ ܐܢܬ ܒܚܘܫܒܟ ⁸ܕܠܓܘ ܬܥܒ̇ܕ ܩܪܒܐ ܆ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܬܪܓܙ