simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ⁸¹[ . . . ]ܕܦܘܢܝܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܆ ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܡܦܬܟܬܐ̈ ܡܢܝܚܝܢ ܐܢܬ ܡܡܢܥ ܐܢܬ ܠܡܦܩܢܗ ܕܣܘܟܝܟ ܕܠܥܒ̇ܕܐ [ . . . ]ܝܬ ⁸⁰ܡܣܒܪ
JnDalya:Epist . ܐ܏ܘ ܕܟ̣ܣܐ ܒܝ Xܝ 1ܘܡܣ̇ܬܪ ܆ ܓ̣ܠܝ ܒܝ ⁸⁷ܪܐܙܟ ܕܡܛܫܝ . ܐܢܬ ܕܟ̣ܣܐ ܠܓܘ ܡܢܟ . ܩ̣ܪܝ ܒܩܠܐ ܫܠܝܐ ܘܫܬܝܩܐ ܟܕ ⁸⁵ܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews ܆ ܐܬܛܡܐ ܠܗX X ⁸ܡܛܠ ܕܥܒ̣ܕ ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܐܚܪ ܢܐ ⁸⁷ܫܛܝܐ ܥܠ ܐܢܬ . 335ܘܐܫܝܓ ܘܐ ܠܒܫ ܘܥ̣̇ܦܝX ⁸⁴ܘ ܩܒ̣ܪ ܡܢ ⁸⁵ܐ̇ܡܪ
SevAnt:CathHom ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢX ⁸ܬܪܝܢ X⁷ܟܝܢܐ̈ ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܥܠܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܡܪܗ ܕܫܒܪܐ ܇ ܟܕ ܢܩܝܦܘܬܐ ܐܚܝܢܝܬܐ ⁸⁵ܡܫ̇ܟܢ
JacSer:memLuqJews X . X . 1ܘ X -- ⁸⁴ X XXX -- ⁸⁵ ܕܬ ܗܘܐ ¹ܛܒܬܐ ²ܘܒܢܡܘܣܐ ܐܢܬ X XXX . ܩ . 1ܫ X 1 . X . -- ⁸⁷ X X X -- ⁸⁸ܕ X -- ⁸⁸ܛܡܐܐ
BarṢal:LuqArabs ⁹⁰ܠܡܫܝܚܐ ܘܠܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܘܡ̣ܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܀ ܘܐܝܟܢ ⁸⁸ܡ̣ܢ ܣܗܕܘܬܐ ]ܕܢܒܝܐ̈ ܬܘܕܝܬܐ ] ⁸⁹ܡܩܒܠ
SevAnt:LuqJul ܕܠܘ ܟܠ ܫܥ ܐܡܝܢ ܗ̣ܘܐ ܨܐܕܝܗܘܢ . ܘܠܐ ¹0ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ . ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ ܝܡܬܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ . ⁹ܚ̇ܙܐ
Ps-MaruMayph:Canons ²⁰ܐܦܝ̈ ²ܡܠܟܐ ܐܪܥܢܝܐ . Xܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܐܢܬ ܗܘ X²ܠܡܚܙܐ ܐܢܬ . ܚܙܐ ⁶ܒܚܠܡܗX ܓܒܪܐ ܚܕ ¹⁸ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ . ܠܐ ⁹ܚܙ̇ܐ
DidascApost ܚܘܫܒܢܐ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܆ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܢ̇ܛܪ ܠܗ . ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ XXXX¹X -- ²⁸⁴ܢܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܟܘܢ -- ²⁸³ ܘܠܐ ܬܬܒܘܥ ⁹ܝ
SevAnt:LuqJul ܘ ܐܢܬ . ܘܠܚܡܪܐ ܕܡܢ ܓܦܬܐ ܕܣܕܘܡ ܫܬܐ ܐܢܬ . ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܢܬ . ܒܝܕ ܬܠܝ ܪ̈ ܠܐ ܡܛܟܣܬܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܟ ܒܫܬܐ ⁹ܡܒܥܛ
AbbaIs:Ascet ܆ ܡ̇ܢ ¹0ܝܬܝܪܐ ܡܢ ܚܛܝܐ ¹¹ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ : ܗ̣ܢܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܐܢܬ ܝܫܘܥX . ܐܢ ܠܗ̇ܘ ⁷ܕܡܫܬܡܥ ⁸ ܠܟ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ⁹ܡܚܒ
PhiloxMab:epPatricius ܠܡܠܦܢܐ ܒܥ̣ܐ ܡܚܕܐ ܕܢܪܦܝܘܗܝ ⁹⁸ܘܢܐܙܠ ܠܗ . ܘܗ̣ܘ ܝܫܘܥ ܐܢܬ ܒܝܬܗ ܕܬܐ ܠܟ ܡܝ̣ܬܬ̇ ܒܪܬܟ̇ XXXXXX ܡܢܐ ⁹⁷ܡ̇ܥܡ̣ܠ
JnDalya:Epist ܠܗ ܆ X ⁹ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܥ̇ܡܪ ܐܢܬ . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚ̇ܙܐ ¹ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟܣܝܐ ܆ ܘܓ̇ܠܐ ܠܟ ܗܝܠܝܢ ܕܝܠܗ . ¹ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ⁹⁸ܝ̇ܠܦ