simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܡܫܚܩ ܩܪܒܐ̈ . ܡܪܝܐ ܕܣܡܬ ܡܫܪܝܬܟ ܒܓܘ ܥܡܟ . ܐܢܬ . ܫܒܚܘ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ . ܘܪܡܪܡܘܗܝ : ܘܩܪܘ ܫܡܗ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܫܒܝܚ : ܘܓܢܒܪ ܒܚܝܠܐ : ܘܠܐ ܡܙܕܟܐ ܐܢܬ . ܠܟ ܢܦܠܚܘܢ ܐܢܬ ܐܠܗܢ . ܐܫܒܚ ܠܐܠܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ . ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܪܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܠܟ ܢܦܠܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܠܟ ܬܫܬܥܒܕ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܚܝܠܬܢܐ : ܪܒ ܐܢܬ ܘܫܒܝܚ : ܘܓܢܒܪ ܒܚܝܠܐ : ܘܠܐ ܡܙܕܟܐ