simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܠܗܘܢ ܒܠܫܢܟ . ܐܗܦܟ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܕܢܬܠܛܫ ܒܗܘܢ ܥܠ ܐܢܬ ܡܢ ܠܘܚܡܐ̈ ܕܥܠܝܟ ܕܒܟܬܒܐ̈ . ܝܕܥ̇ X ܐܢܐ̣ ܕܣ̇ܓܝ ܣ̇ܦܪ
BarEbr:Ethic ܕܬܫܟܚ . ³² ܐܒܐ ܐܪܣܢܝܘܣ ³³ܐܡ̣ܕ̇ ܠܒܬܐ ܪܛܝܒܬܐ . ܡܐ ܐܢܬ ³⁰ܚܕ ܢܝ̇ܚܐ . ܘܐܢܬ ܠܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ³¹ܢܝ̇ܚܐ Xܨ̇ܒܐ
FindCross-JudKyr ܠܟ . ܝܗܘܕܐ ܐܡܪ ܡܢܘ ܟܝ ܟܕ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܠܚܡܐ ܢܩܕܐ ܒܚܘܪܒܐ ܐܢܬ ܛܒܐ̈ ܘܢܝܚܐ̈ ܘܡܘܬܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܘܫܢܕܐ̈ ܡܪܝܪܐ̈ ܡܢܐ ܓܒ̇ܐ
JacSer:Epist ܂ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܢܗܘܐ ܓܝܪ ܙܒ ܇ ܢܐ ܕܬܚܨܘܕ ܂ ܘܠܐ ܬܡܐܢ ܐܢܬ 5ܠܢܦܫܟ ܦܪ̇ܘܫܬܐ ܇ ܕܒܪܚܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܠܝܘܡ ܛܒܬܐ̇̈ ܙܪܥ
Sahd:BookPerf ܠܚܘܒܝܢ̈ . XX ܘܕܒܪܝܢܝ ܒܫܒܝܠܐ̈ ܕܩܘܫܬܟ ܡܥܠܝܐܝܬ̣ ܐܢܬ ܡܘܪܩܬܐ̈ . [7]ܐܦܢܐ ܢܦܫܢ ܡܠܝܐܝܬ ܠܘܬܟ̣ ܟܕ ܫ̇ܒܩ
P:Dan [AB] ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܝܡ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܠܒܝܠ . ܘܡܙܘܓ ܚܡܪܐ ܘܣܝܡ . ܐܢܬ ܕܒܝܠ . ܘܐܡܪܝܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡܠܟܐ . ܗܐ ܚܢܢ ܢܦܩܝܢܢ ܠܒܪ .
ChalcedWrit ܕܢܣ̣ܒ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘ ܠܐ . ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐܝܬܘܬܐ ܘܠܒܪܝܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܢܫܡܗ . X . 16ܡܘܕܐ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܟܘܬܗ̇ ܗܕܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܒܪܢܘܬܐܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܐܬܡܣܟܢ . ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗ̣ܝ ܐ⬩ ܟ ܕܐ̇ܡܪ
Hom6thCent ܗܟܝܠ ܐܘ ܫܡܥܘܢ ܝܕܥܬ ܓܠܝܬܗ̇̈ . ܘܗܠܝܢ ܠܘ ܟܠܗܝܢ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܦܪܝܫܝܐ̈ . ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܐܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܪ . .
JacSer:memPraisTab : ܐܠܐ ܡܓܢ ܣܒܥܝܢ ܥܠܡܐ̈ ܡܢ ܛܒܬܟ̈ ܀ ܠܟ ܢܬܬܙܝܥܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܢܬ ܟܠܝܘܡ ܣܘܢܩܢܝܗܘܢ̈ ܀ ܠܟ ܬܘܕܝܬܐ ܕܠܦܘܪܥܢܐ ܠܐ ܚܐܪ
IšoMerv:ComPs ⁶ܩܕܝܫܐ X ܘܠܐ ܡܩܒܠܐ ܥܠܝܟ ܨܐܘܬܐ Xܕܚܛܝܬܝ ܕܥܡ X ܒܬܫܒܥ ܐܢܬ ܟܕ ܩܪܝܬܟ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ . ܐܠܐ XX X X 3X8ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ
IsaacAnt:memHom : ܒܓܠܝܐ ܐܟܪܙ ܠܫܪܪܐ ܀ ܐܢ ܣܬܪ ܙܐܦܐ ܐܝܬܝܟ : ܩܥܝ ܩܘܫܬܐ ܐܢܬ ܪܚܡ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ : ܐܣܠܐ ܠܓܒܐ ܕܣܛܢܐ . ‏ ‏ܘܐܢ ܣܢܐ ܕܓܠܘܬܐ
JnMaron:Expos ܒܝܢX ܝܘܬܐ ܫܒܝܝܬܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ ܬXܝܢ ܟܝܢܝܢ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ . ܘܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ¹ܐܡܪ̇ ܡܕܝܢ ܐܦ X X ܐܒܐ ܡܫܝܚܐ ܗܘ .
PhiloxMab:TenMem ܝ . ܬ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܡܢ ܦܘܠܘܣ . ܘܒܗܝܢ ܐܝܠܦܬ ܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܡܩܒܠܢܗ . ܒܚܐ . ܡܢܐ ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܠܝ ܥܠ ܗܕܐ ܐ̇ܘ ܛܥܝܐ . ܗܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܡܢܝ ܫܐ̇ܠ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ ܕܐܝܬܝ ܐܢܬܬܐ ܫܡܪܝܬܐ ܂ ܠܐ ܓܪ ܐܢܬ ܩܠܝܠ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܫܡܪܝܬܐ ܃ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܟܕ ܝܗܘܕܝܐ
JnMaron:Expos ܕܐܝܬܝܗܘܢ . ܚܕ ܥܠܝܐ ܡܢ ܪܘܡܐ . X ܐܚܪܝܢ ܬܚܬܝܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܢܬ ܚܕ ܚ̣̇ܬܝܬܐ . ܐܢ XX XX ܬܬܩܪܒ ܠܟܝܢܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܡܫܟ̣ܚ
IsaacAnt:memHom ܨܐܪ ܐܢܬ ܒܐܘܡܢܐ̈ : ܨܠܡܐ̈ ܘܢܚܬܐ̈ ܘܚܫܠܬܐ̈ . ‏ ‏ܠܘ ܐܢܬ ܫܡܗ ܥܠܡܐ . ‏ ‏ܕܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܗܘ ܡܬܚܕܬ : . . . . . . . . . ܀
SevAnt:CathHom ܒܓܘܡܨܐ ܕܦܣܩ ܣ̣ܒܪܐ ܆ ܟܬܘܒ . ܚܡܫܝܢ ܀ X ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܥܠܡܢܝܬܐ . ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܐܦ ܠܗ . ܩ̣̇ܒܠ ܟܬܒܟ . ܘܟܕ ܝ̇ܬܒ
JacSer:memSinWomLordForgav ܠܡܡܚܝܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܠܐܓܪܐ ܚܐܪ ܐܢܬ ܡܪܝ ܢܬܦܢܐ ܠܟ ܡܘܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܗܐ ܚܒܪܬܐ̈ ܐܝܬܐ ܣܡܟ ܢܬܢܨܚ ܒܝ 30 ܕܣܓܝ ܦܐܐ ܠܟ ܡܐ ܕܡܚܠܡ
ChalcedWrit ܐܘ ܠܐܒܐ ܐܘ ܠܒܪܐ ܐܘ ܬܘܒ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܠܚܕ ܐܢܬ ܩܢܘܡܐ̈ ]ܕ[ܐܝܬ ܒܡܫܝܚܐ ܠܒܪ 0 ܡܢ ܣܓܕܬܐ ܕܥܕܬܐ ܥ̇ܒܕ